„Zimowe utrzymanie dróg i chodników administrowanych przez Gminę Świeszyno w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zimowym utrzymaniu dróg i chodników gminnych administrowanych przez Gminę Świeszyno polegające na całodobowym utrzymaniu dróg i chodników w stanie przejezdności tj.:
a) całodobowa, pełna gotowość techniczna, na każde żądanie Zamawiającego pod numerem telefonu, który Wykonawca zobowiązany jest podać po wyborze oferty i eksploatacja sprzętu niezbędnego do wykonania prac objętych zimowym utrzymaniem,
b) całodobowe patrolowanie - interwencyjne, odśnieżanie dróg gminnych i chodników przy użyciu pojazdów wyposażonych w urządzenia służące do zgarniania śniegu z całej szerokości dróg i chodników,
c) całodobowe zwalczanie - zapobieganie powstawaniu i likwidacji śliskości na całej szerokości drogi przy użyciu mieszaniny kruszyw naturalnych (piasku) z chlorkiem sodu (solą), o składzie wagowym 80 % kruszywa + 20 % soli w ilości 200g na m2 przy użyciu rozsypywarek lub rozsypywaczy rolniczych,
d) całodobowe zwalczanie - zapobieganie powstawaniu i likwidacji śliskości na całej szerokości drogi przy użyciu kruszyw naturalnych (piasku) w ilości 200g ma m2 przy użyciu rozsypywarek lub rozsypywaczy rolniczych,
e) całodobowe odśnieżanie z jednoczesnym uszorstnianiem całej szerokości drogi przy użyciu mieszanki w składzie i ilości, o której mowa w lit. c) i d), pojazdami wyposażonymi w pług i rozsypywarkę,
f) całodobowe zwalczanie - zapobieganie powstawaniu i likwidacji śliskości na całej szerokości chodnika przy użyciu kruszyw naturalnych. Do pracy na chodnikach można zastosować wyłącznie pługi lekkie - maszyny (pojazdy), których ciężar całkowity nie przekracza 2,5 Mg.
g) załadunek i wywóz zalegającego śniegu,
h) wykonanie wiosennych prac porządkowych na zlecenie zamawiającego polegające m.in. na : usunięciu pozostałości zimowego utrzymania dróg i chodników w postaci piasku, żwiru, żużla czy błota zalegających na chodnikach.
i) Prace związane z odśnieżaniem i zwalczaniem śliskości zimowej powinny być prowadzone w godzinach nocnych i rannych tak, aby w momencie nasilenia się ruchu samochodów tj. około godziny 6.00, drogi były odśnieżone i pozbawione śliskości (w przypadku, gdy nie występują intensywne opady) oraz około godziny 15.00. W dni wolne od pracy, gdy sytuacja tego wymaga Wykonawca musi również prowadzić roboty związane z zimowym utrzymaniem, a meldunki o wykonanych pracach powinny być przesłane w pierwszym dniu po dniach wolnych;


Przedmiot zamówienia podzielony jest na części:
Część 1: Teren sołectwa Konikowo oraz chodniki: wzdłuż drogi z kostki betonowej w Konikowie oraz chodnik (ścieżka rowerowa) przy drodze asfaltowej Konikowo-Niekłonice;
Część 2: Tereny sołectwa Świeszyno, Mierzym;
Część 3: Tereny sołectwa Niekłonice, Giezkowo, Dunowo i Strzekęcino;
Część 4: Tereny sołectwa Kurozwęcz, Niedalino, Zegrze Pomorskie;

Zakres zamówienia obejmuje realizację zimowego utrzymania dróg gminnych i chodników w sołectwach Gminy Świeszyno poprzez gotowość do pracy sprzętu i operatorów oraz mechaniczne usuwanie śniegu z jezdni na boki oraz zwalczaniu śliskości zimowej i gołoledzi, polegające na zapobieganiu i usuwaniu jej za pomocą materiałów szorstkich (np. piasku lub mieszanki piasku i soli) zgodnie z obowiązującymi przepisami, wg potrzeb, zarówno w dni robocze, jak i w dni wolne od pracy w sezonie zimowym w okresie od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r. i od 15.11.2021 do 31.12.2021 r.

Szczegółowy opis zakresu przedmiotu zamówienia opisany został w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Załączniku nr 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.11.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Świeszyno 71
Świeszyno 76-024
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Gmina Świeszyno
Świeszyno 71
Świeszyno 76-024
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się