DR_20_ śrubki, złączki

» Opis zapytania

Warunki postępowania:
1. Formularz oferty ze strony Dostawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i być złożony na wzorze dołączonym do niniejszego zapytania
2. Dostawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia w każdym czasie, aż do upływu terminu składania ofert.
Pytania należy zadawać za pośrednictwem platformy zakupowej Market Planet lub przesyłając e-mail na adres e-mail: d.bryniarski@impel.pl,
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do zmiany zapytania ofertowego, przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia postępowania na każdym jego etapie. W informacji o unieważnieniu postępowania Zamawiający poda uzasadnienie faktyczne jego unieważnienia. W przypadku unieważnienia postępowania, Dostawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
4. Dostawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego w przypadku odrzucenia jego oferty lub wykluczenia Dostawcy z postępowania.
5. Od rozstrzygnięcia niniejszego postępowania nie przysługuje odwołanie.
6. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
7. Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty, wszystkie oferty Dostawcy zostaną odrzucone jako niezgodne z treścią zapytania ofertowego. ( jedna oferta na jeden przedmiot)
8. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH. OFERTA WAŻNA TO OFERTA KTÓRA BĘDZIE ZŁOŻONA CHOĆBY NA JEDNE PRZEDMIOT Z FORMULARZA OFERTOWEGO.

Zamówienie dotyczy zakup materiały do prób i prac badawczych pn. „Opracowanie oraz weryfikacja w warunkach rzeczywistych kompaktowego, inteligentnego modułu kompensacji mocy biernej, filtracji wyższych harmonicznych oraz zaburzeń przewodzonych w zakresie częstotliwości 2-150 kHz”.

Przedmiot zamówienia ( spisany w formularzu ofertowym w formie tabeli )
Opis przedmiotu zamówienia wskazuje na jego parametry, jeżeli nawet występują nazwy gotowych produktów to należy to traktować jako podpowiedź w zakresie opisania cech i parametrów, a nie jako alokowanie produktów danych firm.


Poza formularzem ofertowym na wzorze udostępnionym w postępowaniu , zamawiający oczekuje złożenia wszelkich dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów zamawiającego które wynikają z opisu przedmiotu zamówienia, przedstawiające podstawowe parametry które musi spełnić przedmiot oferowany.

Harmonogram realizacji zamówienia
Dostawca dostarczy przedmiot zamówienia w maksymalnym terminie dostawy do 60 dni od dnia wystawienia zamówienia.
Jeżeli maksymalny termin dostawy, o którym mowa powyżej wypada w sobotę/niedzielę lub święto, wtedy dostawę można zrealizować następnego dnia. Dostawca zamówienie w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Dodatkowe warunki
Zamawiający informuje, iż w zamówieniu na realizację dostawy mogą zostać zawarte zapisy zastrzegające karę umowną na rzecz Zamawiającego na okoliczność niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Dostawcę.
A. realizacji przez Dostawcę zamówienia wbrew ustalonemu harmonogramowi (m.in. w zakresie terminów wykonania dostawy) za każdy dzień opóźnienia w wysokości 1 % maksymalnej wartości wynagrodzenia brutto, jaką Dostawca może otrzymać na podstawie zamówienia. Wysokość zastrzeżonej w podpunkcie A) kary umownej nie może przekroczyć 10 % wartości zamówienia,
B. przedkładania w toku realizacji zamówienia fałszywych oświadczeń lub podrobionych, przerobionych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub też mających na celu popełnienie oszustwa w wysokości 10% wartości Wynagrodzenia brutto, jaką Dostawca może otrzymać na podstawie zamówienia,
C. innych przypadków niewykonania lub nienależytego wykonania przez Dostawcę zamówienia zgodnie z jej postanowieniami - w wysokości 10% maksymalnej wartości wynagrodzenia brutto, jaką Dostawca może otrzymać na podstawie zamówienia.

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przy

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.11.2020 | 15:00


» Lokalizacja

53-111 Wrocław


» Kategoria asortymentowa

  • Telekomunikacja i IT

» Dane nabywcy

Technical Maintenance - FTTH
ul. Ślężna 118
53-111 Wrocław
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Telekomunikacja i IT z ostatnich 10 dni.