Utrzymanie i zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom odłowionym z terenu Gminy Warta.

» Opis zapytania

3.1 Utrzymanie i zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom odłowionym z terenu Gminy Warta.
3.2 Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie zwierząt na dobę (psów lub kotów) oraz wyłapanie i dostarczenie do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Warta oraz oznaczenie ich chipem elektronicznym.
3.3 Przewidywana ilość zwierząt utrzymywanych w schronisku 75 szt. oraz wyłapanie 8 szt.
3.4 Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Za-mawiającego usług polegających na wykonywaniu poniżej wymienionych czynności
3.4.1 Zapewnienia pomieszczeń do przetrzymywania bezdomnych zwierząt w odpowiednich warunkach:
3.4.1.1 zabezpieczeniem przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych tj. deszcz, śnieg, słońce, wiatr;
3.4.1.2 z dostępem do światła dziennego;
3.4.1.3 oddzielenie zwierząt agresywnych od zwierząt nie przejawiających takiej cech;
3.4.1.4 zwierzęta będą rozmieszczone w boksach zgodnie z normami określonymi w Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWz.420/AW-32/11 z 20.05.2011 r. oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi §2 ust. 1 pkt 3
3.4.2 Schronisko nie może być położone od Gminy Warta w odległości większej niż 40 km.
3.4.3 Zapewnienia, aby teren, na którym przebywają zwierzęta z obszaru Gminy Warta był od-dzielony od terenu, na którym przebywają inne zwierzęta, w tym zwierzęta z obszarów innych gmin;
3.4.4 Zapewnienia wyżywienia bezdomnym zwierzętom, polegającego na dostarczeniu karmy w odpowiedniej ilości i stałego dostępu do wody zdatnej do picia;
3.4.5 Zapewnienia opieki lekarza weterynarii bezdomnym zwierzętom w sposób polegający na podejmowaniu w każdym czasie wszelkich niezbędnych czynności w celu zabezpieczenia ich przed zagrożeniem dla ich życia i zdrowia, pielęgnacyjnych oraz zabiegów medycznych, w tym kastracji, sterylizacji i usypianiu ślepych miotów, dokonywanych przez lekarza weterynarii;
3.4.6 Poszukiwania i pozyskiwania chętnych do zaopiekowania się bezdomnymi zwierzętami poprzez zamieszczanie ich zdjęć na stronie Schroniska w zakładce nowo przybyłe psy i koty, ( należy ocenić predyspozycje osób chętnych do adopcji, udzielić osobom adoptującym informacji o danym zwierzęciu, zasadach opieki, jego potrzebach, nawykach i zwyczajach).
3.4.7 Prowadzenia ewidencji bezdomnych zwierząt ( księga pobytu) zawierająca: opis jego wyglądu (np. rasa, płeć, wielkość, umaszczenie), datę jego przyjęcia, historię jego pobytu (np; zabiegi, szczepienia, miejsca adopcji, padnięcia itp.);
3.4.8 Trwałego oznakowania, poprzez wszczepienie przez lekarza weterynarii elektronicznego mikroprocesora pod skórę zwierzęcia;
3.4.9 Prowadzenia dokumentacji fotograficznej bezdomnych zwierząt i przekazywania jej na każde żądanie osób upoważnionych przez Zamawiającego;
3.4.10 Prowadzenia rejestru z numerami boksów i numerami chipów zwierząt znajdujących się w środku w celu zapewnienia możliwości szybkiej identyfikacji;
3.4.11 Bezzwłocznego informowania osoby upoważnionej (przez Zamawiającego) o zrealizowaniu usługi polegającej na zabraniu bezdomnego zwierzęcia z terenu miasta do hotelu/schroniska;
3.4.12 Zapewnienia w przypadkach określonych przez Zamawiającego opieki weterynaryjnej, w zakres której wchodzi:
3.4.12.1 przeprowadzenie 14 dniowej kwarantanny danego zwierzęcia;
3.4.12.2 podanie środków farmaceutycznych w celu usunięcia pasożytów (odrobaczenie zwierzęcia) wewnętrznych i zewnętrznych;
3.4.12.3 podanie środków farmaceutycznych w postaci szczepionek zgodnie ze wskazaniami lekarza weterynarii dla danego zwierzęcia;
3.4.12.4 zapewnienia opieki lekarza weterynarii zwierzęciu w sposób polegający na podejmowaniu w każdym czasie wszelkich niezbędnych czynności w celu przeciw-działania zagrożeniu dla jego życia, zdrowia i zastosowaniu leczenia w celu powrotu do jak najpełniejszego zdrowia i odzyskania jak najpełniejszej sprawności;
3.4.13 Niezwłocznego odławiania bezdomnych zwierząt na żądanie osoby upoważnionej (przez Zamawiającego), przekazane drogą telefoniczną z terenu Gminy Warta oraz zapewnienia ich transportu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności do posługi-wania się urządzeniami i środkami nie stwarzającymi zagrożenia dla życia, zdrowia, nie zadającymi cierpienia odławianym zwierzętom; przez odłowienie zwierzęcia rozumieć na-leży odłowienie jednej sztuki zwierzęcia, z zastrzeżeniem, że suka ze szczeniakami lub kotka z kociętami tratowane są jako jedna sztuka; Zamawiający nie będzie pokrywał kosztów Wykonawcy, związanych z przyjazdem na wezwanie, w przypadku niezlokalizowania i nie odłowienia zwierzęcia;
3.4.14 Oswajania i przygotowywania zwierząt odłowionych z terenu Gminy Warta, do adopcji, w tym do prowadzenia akcji adopcyjnych;
3.4.15 Sprawdzania odłowionych zwierząt z terenu Gminy, czy dane zwierzę posiada mikrochip oraz odszukanie właściciela w dostępnych rejestrach w celu oddania zwierzęcia.
3.5 Jeżeli w związku z udzieleniem zamówienia Wykonawcy, zaistnieje konieczność przetransportowania zwierząt z dotychczasowego miejsca, w którym się znajdują, do miejsca w którym zostaną umieszczone w związku realizacją usługi, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał transport na własny koszt, według wskazań i terminów wskazanych przez Zamawiającego, oraz pokrył koszty pobytu zwierząt w dotychczasowym miejscu od dnia 01.01.2020r. do dnia za-kończenia przewozu zwierząt, odpowiednim środkiem transportu dla zwierząt żywych.
3.6 Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów zawartych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Rynek im. Wł. St. Reymonta 1
Warta 98-290
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi weterynaryjne

» Dane nabywcy

Gmina Warta
Rynek im. Wł. St. Reymonta 1
Warta 98-290
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się