Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kamionka w 2021 r.

» Opis zapytania

2.1. Przedmiotem zamówienia jest „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kamionka w 2021 r.”.
2.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kamionka, jak również pozostałych odpadów zgromadzonych podczas zbiórek objazdowych, w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz jego wyposażenia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, w tym również:
 zapewnienie worków foliowych do gromadzenia odpadów w sposób selektywny,
 zapewnienie 2 szt. pojemników na odpady zmieszane o pojemności 1100 l. dla mieszkańców budynku wielorodzinnego przy ul. Lubartowskiej 55 w Kamionce w okresie obowiązywania umowy, jak również odbiór tych pojemników po zakończeniu umowy,
 zapewnienie odbioru odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektronicznego i elektrycznego, zużytych opon, zgodnie z kryteriami opisanymi w zał. Nr 1 do SIWZ,
 wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w niezbędne urządzenia przeznaczone do zbierania poszczególnych frakcji odpadów (kontenery, pojemniki),
 zapewnienie odbioru wszystkich odpadów zgromadzonych w PSZOK,
 osiągnięcie poziomów odzysku odpadów komunalnych z uwzględnieniem poziomów odzysku wskazanych w ustawie z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020, poz. 1439), Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2167) oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2412).
2.3. Szacowana ilość odpadów w okresie realizacji umowy będzie wynosiła ok 1151,58 Mg. Ilość ta została określona na potrzeby wykonania oszacowania wartości zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości odbieranych odpadów bez prawa do dochodzenia roszczeń. Rzeczywista ilość odpadów przewidzianych do odbioru wynikała będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego.
2.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ.
2.5. Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa Wzór umowy stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ.
2.6. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
 koordynacja i nadzór nad wykonywaniem usługi oraz kontakt z Zamawiającym,
 opróżniania pojemników, załadunku worków do pojazdów specjalistycznych przystosowanych do odbioru odpadów,
 kierowania pojazdami specjalistycznymi służącymi do wykonania zamówienia,
(obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie
i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy).
Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są w Projekcie umowy stanowiącym (Załącznik Nr 1 do SIWZ).
2.7. Szczegółowy sposób dokumentowania osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

21-132 Kamionka


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Kamionka
ul. Lubartowska 1
21-132 Kamionka
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się