Modernizacja dróg gruntowych – wzmocnienie płytami Yomb – ul. Kalinowskiego

» Opis zapytania

2.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na zadaniu pod nazwą: „Modernizacja
dróg gruntowych – wzmocnienie płytami Yomb” – ul. Kalinowskiego.
W/w roboty obejmują:
• Wzmocnienie nawierzchni płytami Yomb w ciągu ulicy Kalinowskiego w Starogardzie Gdańskim – odcinek podstawowy o długości 208,00 m i szer. 4,00 m wraz z robotami towarzyszącymi.

Zakres robót obejmuje w szczególności:
• roboty rozbiórkowe: rozbiórka istniejącej nawierzchni z płyt drogowych wraz z wywozem i utylizacją – 624,0 m², rozbiórka korytek ściekowych wraz z wywozem gruzu i utylizacją 60 cm x 50 cm – 190,0 mb;
• liniowe roboty pomiarowe na długości 208 mb;
• wykonanie koryta pod nawierzchnię z płyt grubości 30 cm: 208,0 m x 4,0 m = 832,0 m²;
• wywóz gruntu z korytowania wraz z utylizacją;
• podsypka grubości 15 cm zagęszczana mechanicznie;
• dowóz materiałów do miejsca wbudowania;
• ułożenie płyt YOMB grubości 12,5 cm – 832,0 m²;
• regulacja pionowa włazów studni do rzędnych nawierzchni: 5 szt.;
• regulacja pionowa wpustów ulicznych do rzędnych nawierzchni: 3 szt.;
• pielęgnacja nawierzchni (zasypka otworów wraz z zagęszczeniem);
• uzupełnienie poboczy gruntem po obu stronach jezdni na szer. 0,75 wraz z wyplantowaniem i obrobieniem na czysto.
Załączona mapa sytuacyjna określa zakres robót objętych zamówieniem.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Gdańska 6
Starogard Gdański 83-200
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Miejska Starogard Gdański
ul. Gdańska 6
Starogard Gdański 83-200
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się