Remont drogi gminnej Wojnicz-Łysa Góra-Rajsko nr 203283K w miejscowości Wojnicz w km 1+100-2+490 – dz. ewid. nr 1188 w miejscowości Wojnicz

» Opis zapytania

3.2. Przedmiotem zamówienia jest Remont drogi gminnej Wojnicz-Łysa Góra-Rajsko nr 203283K w miejscowości Wojnicz w km 1+100-2+490 – dz. ewid. nr 1188 w miejscowości Wojnicz.
3.3. Szczegółowy zakres został określony w załączniku nr 1 do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia.
3.4. Zadanie dofinansowane ze środków na usuwanie klęsk żywiołowych.
3.5 Na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 1a Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub częsci zamówienia nie zostały mu przyznane.
3.6 Zamawiający informuje, że jeżeli w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót, dokumentacji technicznej opisującej zakres robót znajdują się nazwy firmowe materiałów, towarów, systemów, to mają one charakter i znaczenie przykładowe i każdorazowo można zastosować materiały, towary i systemy równoważne, spełniające wymogi opisane dokumentacją projektową. Zamawiający oceniając równoważność badał będzie parametry techniczne i funkcjonalne zaproponowanych rozwiązań. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie równoważnego przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że będzie on posiadał parametry i funkcjonalność nie gorsze niż rozwiązania opisane.
3.7 Zamawiający informuje, że jeżeli w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót, dokumentacji technicznej opisującej zakres robót znajdują się odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać że oferowane rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
3.8 Minimalny okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 60 miesięcy. Wydłużenie okresu gwarancji stanowi jedno
z kryteriów oceny oferty.
3.9 Wykonawca może dokonać na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność wizji lokalnej na terenie realizacji inwestycji .
3.10 Wymagania dotyczące robót:
a. wszelkie roboty wykonywane przez Wykonawcę winny być zrealizowane zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż., z poszanowaniem mienia Zamawiającego, środowiska oraz zgodnie z zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego
b. roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji określającej przedmiot zamówienia, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót oraz wymogami SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Rynek 1
Wojnicz 32-830
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Wojnicz
Rynek 1
Wojnicz 32-830
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się