ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSÓW: BARISTY, FOTOGRAFICZNEGO I OPERATORA WÓZKA WIDŁOWEGO DLA UCZNIÓW TECHNIKUM, na potrzeby projektu „Zawodowo i profesjonalnie”:

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSÓW: BARISTY, FOTOGRAFICZNEGO I OPERATORA WÓZKA WIDŁOWEGO DLA UCZNIÓW TECHNIKUM, na potrzeby projektu „Zawodowo i profesjonalnie”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Działania 10.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 3 części i dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (na jedną lub więcej części).
Część I. KURS BARISTY DLA 36 UCZNIÓW

1. Organizacja kursu:
1.1 Liczba uczestników szkolenia: 3 grupy po 12 uczniów (razem 36 uczniów). Uczestnikami kursu będą uczniowie technikum z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu.
1.2 Liczba godzin szkolenia: 12 godz./grupa (3 dni szkolenia po 4 godziny zegarowe) x 3 grupy - razem 36 godzin.
1.3 Cele: szkolenie ma na celu podniesienie kompetencji zawodowych 36 uczniów. Kurs zakończy się uzyskaniem imiennego certyfikatu dla każdego uczestnika.
1.4 Planowany termin realizacji kursu:
• 1 grupa (12 uczniów) – w terminie: grudzień 2020
• 2 grupa (12 uczniów) – w terminie: styczeń 2021
• 3 grupa (12 uczniów) – w terminie: luty 2021

1.5 Materiały:
a) Zamawiający zapewni na potrzeby kursu pomoc dydaktyczną- dwugrupowy ekspres do kawy wraz z następującymi akcesoriami:
Lp. Nazwa akcesoriów Liczba
1 Młynek do kawy 1 szt.
2 Stacja tempingowa 2 szt.
3 Temper Dynamometryczny 1 szt.
4 Temper zwykły z matą pojedynczą 1 szt.
5 Odbijak do fusów w obudowie 1 szt.
6 Szczotka do czyszczenia grupy w ekspresie 1 szt.
7 Dzbanek do spieniania mleka 3 szt.
8 Dzbanek do śmietanki – zestaw 5 szt. 1 zestaw
9 Szczypce do cukru 3 szt.
10 Cukiernica 3 szt.
11 Dyspenser bufetowy 1 szt.
12 Dyspenser kuchenny- zestaw 3 szt. 1 zestaw
13 Termometr do mleka 1 szt.
14 Czajnik elektryczny 1 szt.
15 Filiżanki do espresso- komplet 6 szt. 8 kompletów
16 Spodek pod filiżankę do espresso- komplet 6 szt. 8 kompletów
17 Szklanica na wodę do espresso 48 szt.
18 Łyżeczka do espresso-komplet 12 szt. 4 komplety
19 Szklanka do latte latino-komplet 6 szt. 8 kompletów
20 Łyżeczka do latte macchiato- komplet 6 szt. 15 kompletów
21 Szczotki do szklanek 3 szt.
22 Szklanka do irish coffee 50 szt.

b) Wykonawca zapewni na potrzeby kursu baristy elementy niezbędne do realizacji programu szkolenia, w tym: kawę arabica 100%, mleko 3,2%, bitą śmietanę, syropy smakowe min. 8 szt., czekoladę, elementy dekoracyjne.

1.6 Program kursu: realizowany dla jednej 12- osobowej grupy trwa średnio 3 dni po 4 godziny i powinien obejmować m.in.:
a) Teorię wiadomości o kawie tj. historia, gatunki, cechy organoleptyczne, uprawa, zbór, obróbka, palenie, selekcja, dystrybucja, cechy prawidłowego espresso, charakterystykę kaw mlecznych i koktajli kawowych, poznanie różnic 18 rodzajów cukrów i jego substytutów (prezentacje multimedialne, filmy, prezentacje próbek i rekwizytów) - 40% zajęć;
b) Zajęcia praktyczne/ćwiczenia/egzamin - 60% zajęć, w tym: rozpoznawanie gatunków kaw, parzenie espresso, parzenie kaw mlecznych, przygotowywanie napojów mieszanych i deserów kawowych.
Program kursu może zostać dostosowany do zdiagnozowanych potrzeb uczestników.

2. Wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy
2.1. Przeprowadzenie kursu baristy – wyłącznie dla uczniów (uczestników projektu). Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia grupy uczniów (uczestników szkolenia) z innymi osobami, nieobjętymi przedmiotem zamówienia.
2.2. Przeprowadzenie 12 godzinnego szkolenia i przygotowanie harmonogramu zajęć dla każdej grupy, wg opracowanego wzoru.
2.3. Zamawiający wymaga, aby zajęcia teoretyczne i praktyczne zorganizowane w dniach nauki szkolnej nie kolidowały ze szkolnym planem lekcji uczestników/uczestniczek kursu.
2.4. Zamawiający wymaga, aby zajęcia były zorganizowane w dni powszednie po zakończonych lekcjach lub w soboty.
2.5. Zajęcia będą realizowane w trybie ustalonym przez wykonawcę, zgodnie z harmonogramem (wzór przekazany wyłonionemu Wykonawcy jako załącznik do Dziennika zajęć).
2.6. Opracowanie programu kursu i harmonogramu zajęć, oraz przedłożenie go Zamawiającemu.
2.7. Zapewnienie materiałów szkoleniowych dla każdego z uczestników.
2.8. Prowadzenie dokumentacji kursu w formie Dziennika zajęć (wzór przekazany wyłonionemu Wykonawcy jako załącznik do Umowy).
2.9. Wystawienie uczestnikom Certyfikatów ukończenia kursu baristy w języku polskim i angielskim.
2.10. Przedłożenie Zamawiającemu zestawienia zbiorczego osób, które uzyskały Certyfikaty.
2.11. Przeniesienie na Zamawiającego wszelkich praw autorskich do opracowanego
programu kursu. Wynagrodzenie Wykonawcy za przeniesienie praw autorskich należy wliczyć w kwotę wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia.

3. Warunki udziału wykonawcy

O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który:
3.1. prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 ze zmianami).
3.2. prowadzi działalność gospodarczą uprawniającą do przeprowadzania szkoleń i kursów baristycznych, a po ich zakończeniu do wystawiania certyfikatów w języku polskim i angielskim
3.3. jest zdolny lub dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3.4. posiada doświadczenia w zakresie przeprowadzenia min. dwóch kursów baristy trwających po min. 10 h każdy, wskazane w Wykazie wykładowców/instruktorów stanowiącym zał. Nr 1 do formularza ofertowego.
3.5. posiada odpowiednie akcesoria, produkty, elementy niezbędnych do prowadzenia kursu baristy.
3.6. zapewni, by przedmiot zamówienia był realizowany wyłącznie przez osoby posiadających odpowiednie uprawnienia i doświadczenie zawodowe do przeprowadzenia kursu baristy (w tym ukończone kursy, szkolenia, wykonywanie pracy zawodowej w tym zakresie, itd.).
3.7. przeprowadzi kurs baristy w bezpiecznych i higienicznych warunkach, z zastosowaniem właściwego reżimu sanitarnego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się przedłożyć dokumenty potwierdzające spełnianie ww. warunków udziału w postępowaniu.

4. Miejsce przeprowadzenia usługi:
Sala dydaktyczna w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu, ul. Mikołaja Kopernika 31, 59-800 Lubań.

Część II. KURS FOTOGRAFICZNY DLA 12 UCZNIÓW

1. Organizacja kursu:
1.1 Liczba uczestników szkolenia: 12 uczniów (1 grupa). Uczestnikami kursu będą uczniowie technikum z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu.
1.2 Liczba godzin szkolenia: 16 godz., w tym śr. 4 dni szkolenia po 4 godziny zegarowe.
1.3 Cele: szkolenie ma na celu podniesienie kompetencji zawodowych 12 uczniów. Kurs zakończy się uzyskaniem imiennego certyfikatu dla każdego uczestnika.
1.4 Planowany termin realizacji kursu: grupa (12 uczniów) – w terminie: grudzień 2020 – styczeń 2021 r.
1.5 Materiały: Zamawiający zapewni na potrzeby ćwiczeń praktycznych następujące pomoce dydaktyczne:
1. aparat fotograficzny marki Nikon D5600 z 3 obiektywami:
 obiektyw Nikon NIKKOR AF-P DX,
 Obiektyw Nikon AF-P DX NIKKOR,
 Obiektyw Nikon AF-S.
2. kamerę cyfrową ORDRO HDR-AC3 UHD 4K z 2 statywami:
 statyw naramienny SPIDER RIG,
 WF-650H- Statyw video 190cm z głowicą olejową
1.6 Program kursu: realizowany dla 12- osobowej grupy i i powinien uwzględniać aspekty teoretyczne oraz ćwiczenia praktyczne, m.in.:
a) zasady prawidłowego naświetlenia zdjęć, zależności pomiędzy czasem, przysłoną i ISO;
b) sposoby ustawiania balansu bieli w zależności od panujących warunków oświetleniowych, głębia ostrości i sposoby efektywnego wykorzystywania jej podczas wykonywania zdjęć;
c) poznanie zasad kompozycji i kadrowania zdjęć oraz rodzajów planów fotograficznych;
d) naukę wykonywania zdjęć czytelnych, prostych i dobrze skomponowanych oraz wykorzystania wieloplanowości, głębi ostrości i światła;
e) zapoznanie się z podstawami fotografii reklamowej oraz filmu reklamowego.

Program kursu może zostać dostosowany do zdiagnozowanych potrzeb uczestników.

2. Wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy
2.1 Przeprowadzenie kursu fotograficznego – wyłącznie dla uczniów (uczestników projektu). Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia grupy uczniów (uczestników szkolenia) z innymi osobami, nieobjętymi przedmiotem zamówienia.
2.2 Przeprowadzenie 16 godzinnego szkolenia i opracowanie harmonogramu zajęć dla każdej grupy, wg opracowanego wzoru.
2.3 Zamawiający wymaga, aby zajęcia były zorganizowane w dni powszednie po zakończonych lekcjach lub w soboty.
2.4 Zajęcia będą realizowane w trybie ustalonym przez wykonawcę, zgodnie z harmonogramem (wzór przekazany wyłonionemu Wykonawcy jako załącznik do Dziennika zajęć).
2.5 Opracowanie programu i harmonogramu zajęć, oraz przedłożenie go Zamawiającemu.
2.6 Zapewnienie materiałów szkoleniowych dla każdego z uczestników.
2.7 Prowadzenie dokumentacji kursu w formie Dziennika zajęć (wzór przekazany wyłonionemu Wykonawcy jako załącznik do Umowy).
2.8 Wystawienie uczestnikom Certyfikatów ukończenia kursu baristy w języku polskim i angielskim.
2.9 Przedłożenie Zamawiającemu zestawienia zbiorczego osób, które uzyskały Certyfikaty.
2.10 Przeniesienie na Zamawiającego wszelkich praw autorskich do opracowanego
programu kursu. Wynagrodzenie Wykonawcy za przeniesienie praw autorskich należy wliczyć w kwotę wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia.

3. Warunki udziału wykonawcy

O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który:
3.1. prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 ze zmianami).
3.2. prowadzi działalność gospodarczą uprawniającą do przeprowadzania szkoleń i kursów fotograficznych, a po ich zakończeniu do wystawiania certyfikatów w języku polskim i angielskim.
3.3. posiada doświadczenia w zakresie przeprowadzenia min. dwóch kursów fotograficznych trwających po min. 10 h każdy, wskazane w Wykazie wykładowców/instruktorów stanowiącym zał. Nr 1 do formularza ofertowego.
3.4. posiada odpowiednie akcesoria, niezbędne do prowadzenia kursu fotograficznego.
3.5. zapewni, by przedmiot zamówienia był realizowany wyłącznie przez osoby posiadających odpowiednie uprawnienia i doświadczenie zawodowe do przeprowadzenia kursu fotograficznego (w tym ukończone kursy, szkolenia, wykonywanie pracy zawodowej w tym zakresie, itd.).
3.6. przeprowadzi kurs fotograficzny w bezpiecznych i higienicznych warunkach, z zastosowaniem właściwego reżimu sanitarnego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się przedłożyć dokumenty potwierdzające spełnianie ww. warunków udziału w postępowaniu.

4. Miejsce przeprowadzenia usługi:
Sala dydaktyczna w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu, ul. Mikołaja Kopernika 31, 59-800 Lubań.

Część III. KURS OPERATORA WÓZKA WIDŁOWEGO DLA 50 UCZNIÓW

1. Organizacja kursu:
1.1. Liczba uczestników szkolenia: organizacja i przeprowadzenie kursu operatora wózka widłowego dotyczy 50 osób / uczniów: z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu (25 os.), Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu (15 os.) i Zespołu Szkół Elektryczno – Mechanicznych w Lubaniu (10 os.).
1.2. Liczba godzin szkolenia: 60 godz./grupa, w tym: 40 godz. to zajęcia teoretyczne, 20 godz. zajęcia praktyczne (2 grupy x po 60 godz./grupa, tj. 120 godz. kursu).
1.3. Cele: szkolenie ma na celu podniesienie kompetencji zawodowych 50 uczniów. Kurs zakończy się uzyskaniem imiennego certyfikatu dla każdego uczestnika.
1.4. Planowany termin realizacji kursu:
• 1 grupa (20 uczniów) – w terminie grudzień 2020 r.- luty 2021 r.
• 2 grupa (30 uczniów) – w terminie styczeń 2021r. – kwiecień 2021 r.
1.5. Program kursu: podzielony na dwie części: teoretyczna i praktyczną. Podczas części teoretycznej uczestnicy dowiedzą się wszystkiego na temat budowy wózków widłowych, zasad ich prawidłowego funkcjonowania, zasad BHP, obowiązujących wszystkich pracowników mających styczność z wózkami widłowymi a także szczegółowych instrukcji i przepisów prawa dotyczących obsługi tych pojazdów. Część praktyczna poświęcona jest nauce płynnej jazdy i obsłudze wózków widłowych w naturalnym środowisku. W tej części kursu przyszli operatorzy uczą się posługiwać prawidłowo widłami - podnosząc i transportując przedmioty oraz wymieniać butlę gazową.

2. Wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy

2.1. Przeprowadzenie kursu operatora wózka widłowego – wyłącznie dla uczniów (uczestników projektu). Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia grupy uczniów (uczestników szkolenia) z innymi osobami, nieobjętymi przedmiotem zamówienia.
2.2. Przeprowadzenie 60 godzin kursu operatora wózka widłowego wraz z bezpieczna wymianą butli gazowej, w tym:
a) 40 godzin zajęć teoretycznych (godziny lekcyjne po 45 min.), w tym zajęcia z udzielania pierwszej pomocy,
b) 20 godzin zajęć praktycznej nauki jazdy wózkiem widłowym
(godziny zegarowe po 60 min).
2.3. Przygotowanie programu i harmonogramu zajęć, oraz przedłożenie go Zamawiającemu.
2.4. Zapewnienie materiałów szkoleniowych dla każdego z uczestników.
2.5. Zapewnienie sali dydaktycznej (szkoleniowej) dostosowanej dla osób
z niepełnosprawnościami.
2.6. Zamawiający wymaga, aby zajęcia teoretyczne i praktyczne zorganizowane w dniach nauki szkolnej nie kolidowały ze szkolnym planem lekcji uczestników/uczestniczek kursu.
2.7. Zamawiający wymaga, aby zajęcia były zorganizowane w dni powszednie po zakończonych lekcjach lub w soboty
2.8. Zajęcia teoretyczne będą realizowane w trybie ustalonym przez Wykonawcę, zgodnie z harmonogramem (wzór przekazany wyłonionemu Wykonawcy jako załącznik do Dziennika zajęć).
2.9. Zajęcia praktyczne będą ustalane indywidualnie z uczestnikiem/uczestniczką kursu.
2.10. Przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego teoretycznego i przedstawienie otrzymanych wyników Zamawiającemu.
2.11. Przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego praktycznego i przedstawienie otrzymanych wyników Zamawiającemu.
2.12. Przedłożenie Zamawiającemu wyników egzaminu wewnętrznego praktycznego i teoretycznego w formie kopii wydanych uczestnikom zaświadczeń o ukończeniu kursu.
2.13. Zapewnienie przez Wykonawcę badań lekarskich wraz z zaświadczeniem o zdolności do pracy dla każdego uczestnika kursu operatora wózka widłowego.
2.14. Zapewnienie przez Wykonawcę badania psychotechnicznego dla każdego uczestnika kursu operatora wózka widłowego.
2.15. Ubezpieczenie każdego z uczestników kursu od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).
2.16. Zgłoszenie uczestnika na egzamin państwowy (teoretyczny i praktyczny) przed komisją UDT oraz dokonanie wszelkich formalności związanych z egzaminem.
2.17. Dokonanie opłaty za uczestników na egzamin państwowy UDT (egzamin teoretyczny i praktyczny – całość).
2.18. Przedłożenie Zamawiającemu zestawienia zbiorczego, wyników egzaminu państwowego potwierdzających uzyskanie państwowych uprawnień UDT na wózki widłowe przez uczestników.
2.19. Zapewnienie uzyskania przez uczestników kursu, którzy pozytywnie zdali egzamin w UDT, uprawnień w języku polskim.
2.20. Prowadzenie dokumentacji kursu w formie Dziennika zajęć (wzór przekazany wyłonionemu Wykonawcy jako załącznik do Umowy).

2 Warunki udziału wykonawcy

3.1 Prowadzenie działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 ze zmianami).
3.2 Posiadanie działalności gospodarczej uprawniającej do prowadzenia kursu operatora wózka widłowego
3.3 Posiadanie infrastruktury odpowiedniej do zakresu prowadzonego szkolenia, tj:
a) zapewnienie sali dydaktycznej (szkoleniowej) wyposażonej w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające prawidłową realizację szkolenia, zapewniające bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki, zlokalizowanej na terenie miasta Lubań,
b) zapewnienie placu manewrowego spełniającego wymogi szkoleniowo-egzaminacyjne, zlokalizowanego na terenie miasta Lubań,
c) pojazdu przeznaczonego do nauki jazdy i obsługi wózków widłowych, który musi spełniać wymagania dozoru technicznego i wymagania bhp oraz bezpiecznej pracy i musi posiadać ważne badania techniczne,
d) przeprowadzenie kursu operatora wózka widłowego w bezpiecznych i higienicznych warunkach, z zastosowaniem właściwego reżimu sanitarnego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
3.4 Zapewnienie, by przedmiot zamówienia był realizowany wyłącznie przez wykładowców/instruktorów posiadających wiedzę teoretyczną z zakresu szkolenia oraz prowadzących zajęcia praktyczne, posiadających kwalifikacje potwierdzone prze UDT zaświadczeniem kwalifikacyjnym w grupie, kategorii i zakresie- rodzaju urządzenia odpowiedniego dla zakresu szkolenia.
3.5 Zapewnienie, że wykładowca/instruktor posiada doświadczenie w zakresie przeprowadzenia minimum 2 kursów na operatora wózków widłowych oraz udokumentowaną minimum 2-letnią praktyką w przeprowadzaniu szkoleń dla kandydatów na operatorów wózków widłowych, wskazaną w Wykazie wykładowców/instruktorów stanowiącym zał. Nr 1 do formularza ofertowego.
3.6 Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, by każdy z instruktorów uczestniczących w wykonywaniu przedmiotu zamówienia posiadał wymagane uprawnienia oraz spełniał wszystkie wymogi opisane w niniejszym SIWZ.
3.7 Posiadanie w miejscu szkolenia niezbędnych pomocy dydaktycznych, właściwych ze względu na rodzaj prowadzonego szkolenia, w tym dotyczące pierwszej pomocy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.10.2020 | 13:00


» Lokalizacja

Al. Kombatantów 2
Lubań 59-830
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu
Al. Kombatantów 2
Lubań 59-830
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się