WYKONANIE USŁUGI ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW MEDYCZNYCH Z „CENTRUM MEDYCZNEGO W ŁAŃCUCIE” SP. Z O. O.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: WYKONANIE USŁUGI ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW MEDYCZNYCH Z „CENTRUM MEDYCZNEGO W ŁAŃCUCIE” SP. Z O. O. PAKIET I – ODPADY MEDYCZNE – Załącznik nr 2 Dokładny opis przedmiotu zamówienia na poszczególne pozycje w pakiecie nr I zawarty został w Załączniku nr 2, w formularzu asortymentowo-cenowym. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert cząstkowych na poszczególne pozycje. W formularzu asortymentowo – cenowym, tj. Załączniku Nr 2 w muszą być uwzględnione wszystkie pozycje. Brak jakiejkolwiek pozycji asortymentowej w Załączniku Nr 2 spowoduje odrzucenie danej oferty przetargowej. Oferty można składać do jednej. 1.Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi związane z przedmiotem zamówienia zgodnie z opisem w formularzu asortymentowo – cenowym w niniejszej Specyfikacji. 2.Opis przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi wynikiem udzielonych odpowiedzi na pytania Wykonawców, ewentualnie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3.Podane przez Zamawiającego w Załączniku Nr 2 ilości są szacunkowymi odpadami na okres 12 miesięcy i służą do obliczenia ceny oferty, tzn. ustalenia maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy, ponieważ Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości odpadów w każdej pozycji w zależności od potrzeb i nieprzewidzianych sytuacji z prawem do proporcjonalnego zmniejszenia wartości umowy. 4.Zmniejszenie ilości przedmiotu umowy w każdym Załączniku Nr 2 przez Zamawiającego nie spowoduje żadnych konsekwencji finansowo – prawnych. 5.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 6.Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) Ustawy. 7.Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania zamówienia przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw podwykonawców. 8.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 9.Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 10.Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 11.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 12.Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na zrealizowanie dostaw będących przedmiotem zamówienia. Termin i realizacja zamówienia: 1.Termin wykonania umowy odbywać się będzie w ciągu 12 miesięcy (sukcesywnie w formie cząstkowych odbiorów odpadów medycznych) od pierwszego dnia obowiązywania umowy. 2.Realizacja odbioru odpadów medycznych odbywać się będzie w poniedziałek, środę i piątek, a w okresie letnim także w sobotę. 3.Realizacja odbioru poz. 7 i 8, będzie wykonywana cztery razy w roku. Obejmuje usługę czyszczenia osadników oraz zagospodarowania odpadów powstałych z osadników. 4.Odbiór odpadów medycznych z „Centrum Medycznego w Łańcucie” Sp. z o. o., odbywać będą w godz. od 7.00 do 14.00. 5.WYKONAWCA zobowiązuje się do: - odbierania odpadów z miejsca ich składowania – „Punktu Odbioru”, po uprzednim zważeniu w obecności przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO, odnotowania ilości w „karcie przekazania odpadu” i podpisanie przez upoważnionych przedstawicieli stron. 6.Odbiór odpadów jest uważany za zrealizowany z dniem podpisania przez strony „karty przekazania odpadów”. 7.Odpowiedzialność związana z procesem transportu i unieszkodliwiania odpadów przechodzi na WYKONAWCĘ w momencie odbioru odpadów potwierdzonego w karcie przekazania i obciąża WYKONAWCĘ do chwili zakończenia unieszkodliwiania zgodnie z obowiązującymi w RP przepisami o ochronie środowiska. Płatność: Płatność za realizację cząstkową przedmiotu zamówienia będzie dokonywana przelewem w terminie do 30 dni po odbiorze odpadów medycznych i przedłożeniu faktury VAT u ZAMAWIAJĄCEGO

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Paderewskiego 5
Łańcut 37-100
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Centrum Medyczne w Łańcucie sp. z o. o.
ul. Paderewskiego 5
Łańcut 37-100
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się