Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kijach – Budżet Obywatelski

» Opis zapytania

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Budowa placu przy Szkole Podstawowej w Kijach – Budżet Obywatelski, zadanie obejmuje zakup, transport i montaż nowych urządzeń placu zabaw i montaż urządzeń używanych będących w posiadaniu Zamawiającego oraz wykonanie ogrodzenia terenu placu zabaw w m. Kije, działka nr 449/1 zgodnie z załączonym planem zagospodarowania terenu.

a) nowe urządzenie placu zabaw:
- zestaw zabawowy
składający się minimum z:
podestu - 1 szt.
przejścia rurowego - 1 szt.
ścianki wspinaczkowej - 1 szt.
ślizgu - 2 szt.
wieży - 1 szt.
elementy konstrukcyjne wykonane z drewna klejonego


b) urządzenia używane będące w posiadaniu Zamawiającego przewidziane wyłącznie do montażu
- karuzela - 1 szt.

- huśtawka wagowa – 1 szt.- bujak pojedynczy - 1 szt.


Zdjęcia urządzeń są zdjęciami poglądowymi.

c) Wykonanie ogrodzenia bez podmurówki, z przęseł panelowych o wysokości 1,5 m wraz z furtką o szerokości 1 m. Ogrodzenie o długości 64 m w kolorze zielonym.
Zakończenie przęseł ogrodzenia bez ostrych krawędzi.


Zdjęcia elementów ogrodzenia są zdjęciami poglądowymi.

2. Montażu urządzeń placu zabaw i ogrodzenia należy dokonać z zachowaniem następujących warunków szczegółowych:
a) Elementy metalowe urządzeń muszą być ocynkowane i malowane proszkowo.
b) Elementy drewniane zabezpieczone ciśnieniowo przed działaniem czynników atmosferycznych.
c) Do łączenia elementów należy stosować śruby maszynowe ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe winny być zasłonięte zaślepkami, a tam, gdzie jest to niemożliwe, nakrętki wystające należy zakryć plastikowymi zaślepkami zgodnie z normą PN-EN 1176-1.
d) Elementy kolorowe dekoracyjne powinny być wykonane z płyty HDPE lub ze sklejki wodoodpornej, odporne na działanie czynników atmosferycznych, zadrapania, czy uderzenia.
e) Urządzenie musi mieć naniesioną tabliczkę znamionową z informacjami o roku produkcji, nazwie producenta, kodem urządzenia i o zgodności z normą bezpieczeństwa.
f) Wykonawca zobowiązany jest do użycia materiałów, które posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie norm PN-EN. Dostarczone urządzenie musi posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie norm PN-EN.
g) Wykonawca zapewni dostarczenie urządzenia transportem własnym, w opakowaniach zapewniających całość, nienaruszalność i zabezpieczających elementy przed uszkodzeniem.
h) Wykonawca uporządkuje teren po zamontowaniu urządzeń i ogrodzenia (usunie powstałe odpady i wyrówna teren przy montowanym urządzeniu).
3. Zamawiający oświadcza, że dokonał zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych w zakresie wykonania placu zabaw w miejscowości Kije do Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze Delegatura w Sulechowie.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7.
7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. W przypadku gdy dokumentacji projektowej użyte są nazwy własne materiałów i urządzeń Wykonawca może przewidzieć realizację zadania przy pomocy równoważnych materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych od zaprojektowanych.
8. Wykonawca zobowiązany jest, przez cały okres realizacji umowy, do zatrudniania osób wykonujących bezpośrednio czynności w zakresie robót budowlanych objętych umową wyłącznie na podstawie umów o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.). Postanowienie powyższe stosuje się do podwykonawców Wykonawcy, jeśli będą uczestniczyli w realizacji zamówienia.
9. Zamawiający ma prawo samodzielnie lub za pośrednictwem innych upoważnionych osób, w każdym momencie realizacji zamówienia, do kontroli sposobu wykonania przez Wykonawcę zamówienia w zakresie opisanym w ust. 1 powyżej. W ramach uprawnień kontrolnych Zamawiający ma prawo w szczególności:
1) żądać od Wykonawcy złożenia wyjaśnień na piśmie w sprawach dotyczących zatrudniania pracowników przy realizacji czynności opisanych w ust. powyżej,
2) żądać od Wykonawcy okazania dokumentów na potwierdzenie spełnienia obowiązków opisanych w ust. powyżej,
3) przyjmować od osób uczestniczących w realizacji czynności opisanych w ust. powyżej oświadczenia odnośnie faktu i podstaw ich zatrudnienia.
10. Zamawiający nie będzie dokonywał wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.11.2020 | 09:30


» Lokalizacja

Plac Ratuszowy 6
Sulechów 66-100
Województwo: lubuskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Zabawki

» Dane nabywcy

Gmina Sulechów
Plac Ratuszowy 6
Sulechów 66-100
Województwo: lubuskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się