Wykonanie instalacji fotowoltaicznych w budynkach: 1. Szkoły Podstawowej w Bączej-Kuninie; 2. Szkoły Podstawowej w Żeleźnikowej Małej; 3. Szkoły Podstawowej we Frycowej

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż oraz uruchomienie instalacji fotowoltaicznych w budynkach gminnych tj.:
Zadanie nr 1. Szkoły Podstawowej w Bączej-Kuninie;
Zadanie nr 2. Szkoły Podstawowej w Żeleźnikowej Małej;
Zadanie nr 3. Szkoły Podstawowej we Frycowej;
zgodnie z projektami technicznymi instalacji fotowoltaicznych.
Do obowiązków wykonawcy należy:
● dokonanie wizji lokalnej obiektów;
● dostawa i montaż nowych urządzeń i komponentów składających się na kompletną instalację fotowoltaiczną;
● przyłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej i uruchomienie;
● wykonanie niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń urządzeń i instalacji;
● przeprowadzenie instruktażu dla użytkowników obiektu w zakresie obsługi instalacji oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych;
● sporządzenie i przekazanie właścicielowi obiektu kompleksowej dokumentacji powykonawczej, zawierającej m.in. projekt instalacji, instrukcję obsługi, karty katalogowe urządzeń, raport z testów i pomiarów końcowych instalacji, nastawy zabezpieczeń falownika;
● nieodpłatne serwisowanie instalacji w okresie wskazanym w dokumentacji przetargowej;
Zakres prac montażowych obejmuje:
● Montaż konstrukcji wsporczej.
● Montaż modułów fotowoltaicznych.
● Montaż falowników fotowoltaicznych.
● Poprowadzenie tras kablowych strony AC i DC.
● Montaż zabezpieczeń strony AC i DC.
● Wykonanie testów i pomiarów końcowych.
● Wykonanie testowego uruchomienia obwodu instalacji fotowoltaicznej.
● Instruktaż użytkowania instalacji fotowoltaicznej.
● przygotowanie wniosku do zarządcy publicznej sieci elektroenergetycznej w celu włączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej na warunkach najbardziej korzystnych dla Inwestora wraz z deklaracją zgodności producenta przyłączanego sprzętu oraz załatwienie w imieniu zamawiającego wszelkich formalności umożliwiających przystąpienie do użytkowania instalacji.
● dokonanie wszelkich uzgodnień i zgłoszeń wymaganych przepisami prawa.
Gmina Nawojowa w celu realizacji w/w obowiązków udzieli wybranemu wykonawcy stosownego pełnomocnictwa;
2. Na wykonawcy spoczywać będzie także:
a) odpowiedzialność za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Całość zadania należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami;
b) wykonanie dokumentacji powykonawczej dla zakresu objętego umową.

3. Zamówienie zostało szczegółowo opisane w opisie przedmiotu zamówienia, oraz dokumentacji projektowej, stanowiących załącznik nr 15 do SIWZ.
Użyte w dokumentacji projektowej nazwy handlowe lub symbole stosowane przez producentów są danymi przykładowymi. Zamawiający wymaga, aby wykonawcy uczestniczący w bieżącym postępowaniu kierowali się tymi danymi jedynie, jako wskazówkami, co do parametrów technicznych i jakościowych oraz dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych tj. o parametrach nie gorszych niż wskazane.
4. Zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 3a ustawy PZP zamawiający wskazuje, że wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest zatrudnić na podstawie umowy o pracę osoby, które wykonywać będą wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Zatem wymóg ten dotyczy osób, które wykonywać będą bezpośrednio czynności związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg ten nie dotyczy m.in. osób kierujących robotami budowlanymi.
5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, odpowiadających wymaganiom określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 290 z późn. zm.) oraz zgodnych z innymi przepisami w zakresie wymagań stawianym materiałom budowlanym.
6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy fachowej i zasad technicznych.
7. Na wykonany przedmiot zamówienia, wykonawca udziela rękojmi na okres nie krótszy niż 60 miesięcy.
8. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne
45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
9. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.10.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Ogrodowa 2
Nawojowa 33-335
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Gmina Nawojowa
Ogrodowa 2
Nawojowa 33-335
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się