ŚWIADCZENIE USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU ZA POŚREDNICTWEM ŚWIATŁOWODOWEGO SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO O PRĘDKOŚCI 200/200 MBPS DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: ŚWIADCZENIE USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU ZA POŚREDNICTWEM ŚWIATŁOWODOWEGO SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO O PRĘDKOŚCI 200/200 MBPS DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) doprowadzenie łącza światłowodowego do lokalizacji Bialska 104/118 (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny), pomieszczenie serwerowni budynek „D” poprzez pomieszczenie centrali telefonicznej budynek „C” oraz uruchomienie łącza i jego obsługi we własnym zakresie i na własny koszt, samodzielne uzyskanie ewentualnych pozwoleń, o ile będą wymagane oraz dokonanie niezbędnych ustaleń technicznych w celu doprowadzenia łącza,
2) świadczenie usługi dostępu do Internetu.

3. Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ oraz w Załączniku Nr 3 do SIWZ pn. parametry techniczne przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca musi złożyć ofertę na cały przedmiot zamówienia
5. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy, stanowiącej Załącznik Nr 6 do SIWZ.
6. Kod CPV: 72400000-4.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP.
9. Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ustawy PZP.
10. Ilekroć w niniejszej treści SIWZ, w zakresie dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia, jest mowa o znaku towarowym, patencie lub pochodzeniu, źródle lub szczególnym procesie, który charakteryzuje produkty, o których mowa w art. 29 ust. 3 ustawy PZP przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Za asortyment równoważny Zamawiający uzna ten, który posiada te same lub lepsze od opisanych w SIWZ parametry techniczne i jakościowe, a jego zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie asortymentu zgodnie z jego przeznaczeniem.
11. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia tj. konsultant (przyjmowanie zgłoszeń), technik (osoba odpowiedzialna za fizyczny serwis), których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym, przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem).
Szczegółowe wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności w realizacji zamówienia Zamawiający określił
w Załączniku Nr 6 do SIWZ, stanowiącym wzór umowy.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Bialska 104
Częstochowa 42-200
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi internetowe i telefoniczne

» Dane nabywcy

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Marii Panny
Bialska 104
Częstochowa 42-200
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się