Wymiana posadzki w Dziennym Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych ul. E. Plater 13 w Olsztynie

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest wymiana posadzki w Dziennym Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych ul. E. Plater 13 w Olsztynie.
2.Szczegółowy zakres prac remontowych został określony w przedmiarze robót (załącznik pomocniczy)
4.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje ponadto:
a)wykonanie prac przygotowawczych,
b)organizację terenu prac,
c)wykonanie wszystkich prac remontowych, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz innych robót niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,
d)uporządkowanie terenu prac remontowych.
5.Celem niniejszego postępowania jest otrzymanie robót budowlanych o określonej w SIWZ jakości.
Z tych względów Zamawiający dołożył należytej staranności, aby przedmiot zamówienia nie został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów. Jeżeli, pomimo tego, okaże się, że w jakimkolwiek miejscu SIWZ oraz w załącznikach do niej występują takie wskazania, nie należy ich traktować jako wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia, a należy je rozpatrywać wyłącznie w kategoriach wskazań o charakterze informacyjnym (niewiążących dla Wykonawców). Z tych względów, oferta, która nie będzie odpowiadała takim wskazaniom nie będzie uznawana za niezgodną z treścią SIWZ i nie zostanie z tych powodów odrzucona.
6.Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do określonych w przedmiarach robót, przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzują się produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uznaje rozwiązania gwarantujące spełnienie parametrów technicznych, ekologicznych, jakościowych i estetycznych określonych w przedmiarach robót.
7.Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy (art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych). W przypadku wątpliwości dotyczących równoważności oferowanych produktów Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia we wskazanym terminie wyjaśnień dotyczących treści oferty.
8.Wymagania dotyczące robót:
1)wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż.
2)roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji określającej przedmiot zamówienia, wymogami niniejszej SIWZ;
3)użyte materiały i urządzenia powinny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, powinny posiadać odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz zapewnić sprawność eksploatacyjną.
9.Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia:
1)Przedmiotowe prace będą prowadzone w jednostce organizacyjnej MOPS Dziennym Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych ul. E. Plater 13.
2)Prace mogą być prowadzone w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00.
3)Zamawiający wymaga aby wykładzina charakteryzowała się następującymi parametrami:
a)klasa ścieralności (T-dla wykładziny w korytarzu; T lub P-dla wykładziny w pozostałych pomieszczeniach)
b)klasa użytkowa minimum 33
c)antypoślizgowość minimum R 10

d)ognioodporność
-Bfl-s 1 dla wykładziny w korytarzu,
-Cfl-s1 dla wykładzin w pozostałych pomieszczeniach
4)Wykonawca w toku prowadzonych prac zobowiązany jest do zachowania porządku w obiekcie objętym pracami oraz na terenie przylegającym do obiektu np. schody, teren zewnętrzny, utrzymywania na bieżąco czystości, usuwania po zakończeniu prac odpadów.
5)Wykonawca może korzystać z dostępu do energii elektrycznej i bieżącej wody w lokalu, koszty zużycia za energię elektryczną, wodę, ścieki za czas prowadzonych prac pokryje Zamawiający.
6)Wykonawca przed wbudowaniem materiałów winien przedstawić Zamawiającemu do zaakceptowania niezbędne deklaracje, atesty i karty techniczne napisane w j. polskim.
10.Wymagania stawiane Wykonawcy:
1)Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia;
2)wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia;
3)spełnienie innych wymagań określonych we wzorze umowy oraz wynikających
z obowiązujących przepisów prawa.
11.Wykonawca dla wypełnienia swoich zobowiązań powinien zapewnić doświadczone
i wykwalifikowane osoby.
12.Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonanych robót
w wymiarze co najmniej 2 lat, licząc od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, co będzie podlegało ocenie przez Zamawiającego jako jedno
z kryteriów oceny ofert, które zostało szczegółowo opisane w rozdz. XIII SIWZ. Zamawiający może korzystać z uprawnień z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji jakości.
13.Wykonawca przez cały okres realizacji umowy, zobowiązany jest do posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na pełen zakres przedmiotu umowy na kwotę nie mniejszą niż wartość całkowita umowy (brutto).
14.Zamawiający określa następujące wymagania związane z realizacją zamówienia, dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności opisane w dokumentacji projektowej, których wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108),
Powyższy obowiązek dotyczy także podwykonawców, nie dotyczy osób nadzorujących roboty i osób prowadzących działalność gospodarczą.
16.Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy.
1)sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy: Zamawiający wymaga udokumentowania zatrudnienia w/w osób poprzez złożenie oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
2)uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań:

 na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca powinien udokumentować zatrudnienie ww. osób poprzez złożenie, wymienionych w pkt. 1) oświadczeń i dokumentów;
3)w przypadku niezgodności stanu faktycznego ze złożonymi dokumentami, Zamawiający zastosuje kary umowne określone we wzorze umowy;
4)w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy;
5)Wykonawca lub podwykonawcy zatrudniający osoby na podstawie umowy o pracę zobowiązani są do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskają w celu realizacji zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

al. M. J. Piłsudskiego 61A
Olsztyn 10-449
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
al. M. J. Piłsudskiego 61A
Olsztyn 10-449
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się