Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Magazynowej w Sieradzu

» Opis zapytania

1.Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Magazynowej o łącznej długości ok. 750 m od ronda Sieradzkich Żołnierzy Łączności do terenów inwestycyjnych „ELEWATOR”.
W zakres zamówienia wchodzi także zaprojektowanie infrastruktury związanej z funkcjonowaniem ulicy tj. wykonanie odwodnienia ulicy, oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego.
Zakres zamówienia obejmuje także przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej umożliwiającej przejęcie gruntów na poszerzenie pasów drogowych projektowanej ulicy.
2. W ramach zamówienia należy wykonać kompletną dokumentację projektową, umożliwiającą uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, pozwolenia na budowę, zgłoszenia, a w szczególności:
a) mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych terenu wchodzącego w zakres opracowania,
b) dokumentację geotechniczną po trasie projektowanej ulicy pozwalającą prawidłowo zaprojektować jej konstrukcję,
c) projekt budowlany, dokumentację do celów zgłoszenia, projekt wykonawczy (techniczny) budowy ulicy wraz z infrastrukturą, tj. projekty branżowe: drogowy, odwodnienia ulicy, oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego i wraz ze wszystkimi innymi branżami koniecznymi do prawidłowego wykonania i funkcjonowania ulicy (likwidacją kolizji, usunięcie drzew itp.),
d) projekt oznakowania,
e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót wszystkich branż,
f) kosztorys inwestorski z podziałem na poszczególne drogi i branże,
g) przedmiary robót z podziałem na poszczególne branże,
h) dokumentację geodezyjno-prawną dla nieruchomości.
3. W ramach projektu Zamawiający zakłada wykonanie budowli składającej się z następujących podstawowych elementów i z uwzględnieniem poniższych parametrów technicznych i wymagań:
a) droga: klasa drogi - dojazdowa, szerokość pasa drogowego na odcinku rondo - ul. Sosnowa ok. 12-15 m, na pozostałym odcinku ok. 20 m. Jezdnia o szerokości ok. 7,0 m. Nawierzchnia jezdni bitumiczna. Zjazdy indywidualne i publiczne według potrzeb, o nawierzchni bitumicznej lub z kostki betonowej,
b) skrzyżowania ulic: Magazynowa-Sosnowa, włączenie ul. Magazynowej w wylot na rondzie Sieradzkich Żołnierzy Łączności,
c) odwodnienie drogi: w stanie istniejącym brak sieci deszczowej, zaprojektować odwodnienie poprzez lokalny system do odbiornika typu komory/studnie chłonne, rowy/zbiorniki chłonne i odparowujące, itp.,
d) oświetlenie uliczne: w stanie istniejącym brak oświetlenia, zaprojektować oświetlenie jako linię kablową z latarniami aluminiowymi z ledowym źródłem światła,
e) kanał technologiczny: w stanie istniejącym brak kanału technologicznego, zaprojektować kanał technologiczny.
4. Zamawiający wymaga przedstawienia koncepcji rozwiązania projektowego. Realizacja projektu przez Wykonawcę może nastąpić dopiero po zaakceptowaniu przez Zamawiającego rozwiązań projektowych zawartych w koncepcji.
5. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszystkich decyzji, warunków, opinii koniecznych do wykonania dokumentacji projektowej oraz do przygotowania niezbędnych dokumentów w tym zakresie (np. opracowania z zakresu ochrony środowiska, operaty uzgodnieniowe, inwentaryzacja drzew i krzewów do usunięcia, itp.), a w szczególności operatu wodnoprawnego i pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i eksploatację systemu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych.
Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania uzgodnienia przyjętych rozwiązań projektowych z zarządcami dróg przyległych, tj. Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Łodzi oraz Powiatowym Zarządem Dróg w Sieradzu.
6. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania wniosku umożliwiającego uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz przygotowania wniosków umożliwiających uzyskanie zgód na realizację robót w trybie pozwolenia na budowę/zgłoszenia, zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U z 2018 r. poz. 1474 z późniejszymi zmianami) i ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) - dalej u.p.b.
7. Dokumentacja powinna być przygotowana w podziale na poszczególne ulice oraz w podziale wynikającym z kompetencji organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz wynikającym z procedur uzyskiwania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, pozwolenia na budowę, zgłoszenia w wersji drukowanej i elektronicznej:
a) wersja drukowana:
- projekty budowlane, dokumentacja do celów zgłoszenia, dokumentacja geodezyjno-prawna podziału nieruchomości - 6 egz.,
- projekty wykonawcze (techniczne), projekt oznakowania dróg, dokumentacja geologiczna i inwentaryzacja drzew i krzewów do usunięcia itp. - 3 egz.,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót z podziałem na branże - 3 egz.,
- przedmiar robót z podziałem na branże - 2 egz.,
- kosztorys inwestorski z podziałem na branże - 2 egz.,
b) wersja elektroniczna - 2 egz.
Ewentualne dodatkowe komplety dokumentacji Wykonawca wykona na odrębne zlecenie Zamawiającego.
8.Zamawiający wymaga, aby wszelkie istniejące i nowoprojektowane budowle i urządzenia (np. słupy oświetleniowe oraz inne urządzenia naziemne instalacji podziemnych, naziemnych i napowietrznych) zostały umieszczone w projekcie w sposób nieutrudniający użytkowania ulicy.
9. Jeżeli dla spełnienia wymogów określonych w pkt 8 zachodzi konieczność wykonania odrębnych opracowań projektowych, Wykonawca jest zobowiązany do ich opracowania i uzyskania wszelkich warunków, uzgodnień i innych wymaganych dokumentów w tym zakresie. Wymagane opracowania traktowane będą przez Zamawiającego jako integralna część zamówienia.
10. Zamawiający w ramach swoich możliwości udostępni Wykonawcy celem ewentualnego wykorzystania posiadane w tym zakresie wcześniejsze opracowania oraz materiały planistyczne i programowe.
Projektowany obiekt na odcinku rondo - ul. Sosnowa usytuowany jest na terenie gdzie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a na odcinku ul. Sosnowa - teren „Elewatora” usytuowany jest w obszarze obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Nr XLI/357/2010 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 18.03.2010 r.
11. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami o uzyskanie zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych, jeżeli projekt zakładał będzie rozwiązania niezgodne z tymi przepisami.
12. Wykonawca jest zobowiązany do uaktualniania kosztorysów inwestorskich przez okres dwóch lat od daty uzyskania prawomocnego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, tj. pozwolenia na budowę lub terminu rozpoczęcia robót określonego w zgłoszeniu.
13. Wykonawca jest zobowiązany do wyjaśnienia wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, w tym do udzielenia odpowiedzi i wyjaśnień na pytania Zamawiającego oraz wyjaśnień w trakcie przetargu na wykonanie robót budowlanych w oparciu o sporządzoną dokumentację.
14. Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia ewentualnych braków oraz usunięcia błędów w opracowanej dokumentacji podczas prowadzonego postępowania administracyjnego przez organ administracji architektoniczno-budowlanej w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej tj. pozwoleniu na budowę lub przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót w terminie wyznaczonym przez ten organ.
15. Wykonawca dokumentacji zobowiązuje się, że w opracowanej dokumentacji technicznej oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarach i kosztorysach nie będzie używał nazw własnych wyrobów, nazw producentów materiałów czy urządzeń ani też nie będzie podawał typów, nazw fabrycznych i innych oznaczeń mogących jednoznacznie wskazywać na dany wyrób a jedynie szczegółowe parametry techniczne takich materiałów czy urządzeń określające ich standardy jakościowe. W przypadku gdy jednoznaczne określenie jakości danego wyrobu nie będzie możliwe poprzez podanie szczegółowych parametrów technicznych, dopuszcza się podanie typu lub producenta lecz z wyraźnym zaznaczeniem, iż jest to rozwiązanie przykładowe służące jedynie określeniu jakości urządzenia czy materiału, o którym mowa w opracowaniu, z zaznaczeniem iż dopuszcza się stosowanie wyrobów o równoważnych lub lepszych parametrach określając warunki tej równoważności.
W przypadku posługiwania się w dokumentacji technicznej oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarach i kosztorysach nazwami własnych wyrobów, nazwami producentów materiałów czy urządzeń z dopuszczeniem równoważności, Wykonawca zobowiązany jest określić parametry, elementy, wymagania stanowiące o równoważności rozwiązań, materiałów czy urządzeń poprzez zamieszczenie w dokumentacji szczegółowej tabeli równoważności dla zaproponowanych materiałów w taki sposób, aby wariantowe parametry nie wskazywały jednoznacznie na jeden określony wyrób.
16. Wykonawca zobowiązany jest przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszelkiej dokumentacji będącej przedmiotem postępowania oraz do wszelkich egzemplarzy tej dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji, znanych w chwili zawarcia umowy, na warunkach określonych w umowie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

plac Wojewódzki 1
Sieradz 98-200
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Gmina Miasto Sieradz
plac Wojewódzki 1
Sieradz 98-200
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się