„Budowa budynku promocyjno-administracyjnego wraz z towarzyszącymi obiektami pomocniczymi, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Leśnym Ogrodzie Botanicznym Marszewo w Gdyni”

» Opis zapytania

3.1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
„Budowa budynku promocyjno-administracyjnego wraz z towarzyszącymi obiektami pomocniczymi, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Leśnym Ogrodzie Botanicznym Marszewo w Gdyni”Zakres przedmiotu zamówienia do wykonania obejmuje realizację budynku promocyjno – administracyjnego wraz z budynkiem gospodarczym z toaletami, szklarni oraz dwóch wiat: gospodarczej i gromadzenia odpadków, wraz z pozostałymi obiektami pomocniczymi, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i zjazdem z ulicy zbiorczej oraz miejscami postojowymi, ogrodzeniem i obiektami małej architektury w Leśnym Ogrodzie Botanicznym; działka 32 obręb Pustki Cisowskie, ul. Marszewska, Marszewo, Gdynia. Realizację przedsięwzięcia poprzedzi rozbiórka istniejącego budynku murowanego, która również jest przedmiotem niniejszego zamówienia.3.4.Przedmiot zamówienia określają n/w załączniki stanowiące dokumentację projektową i Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 10 do SIWZ:
a) Projekt Budowlany;
b) Projekty Wykonawcze wielobranżowe;
c) Projekt budowlany zamienny;
d) Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót;
e) Przedmiar Robót.
3.2. Zakres prac obejmuje w szczególności:
1) rozbiórka istniejącego budynku wybudowanego w technologii tradycyjnej wraz z utylizacją;
2) wykonanie zjazdu z kostki z ul. Marszewskiej oraz budową miejsc postojowych z płyt betonowych;
3) wykonanie budynku promocyjno- edukacyjnego dwukondygnacyjnego z dwóch segmentów spiętych łącznikiem komunikacyjnym z wykorzystaniem podstawowego materiału konstrukcyjnego drewna klejonego krzyżowo (ang. cross laminated bimber, dalej CLT lub w technologii równoważnej /wariantowej według zasad opisanych w niniejszej SIWZ), stolarka aluminiowa, elewacja z desek opalanych, dach dwuspadowy kryty blachą aluminiową;
4) wykonanie budynku gospodarczego z toaletami o konstrukcji szkieletowej drewnianej, elewacja z desek opalanych;
5) przebudowa i zabezpieczenie kabla teletechnicznego;
6) przebudowa i budowa wewnętrznych linii zasilających oraz oświetlenia terenu;
7) przebudowa przyłącza gazowego średniego ciśnienia;
8) przebudowa instalacji wodociągowej zewnętrznej;
9) budowa instalacji wewnętrznych na zewnątrz;
10) instalacje i urządzenia elektryczne;
11) instalacje teletechniczne; w tym podłączenie stacjonarnego telefonu, internetu;
12) instalacje wod-kan i deszcz.;
13) instalacje c.o.;
14) instalacja gazu;
15) instalacje wentylacji mechanicznej;
16) technologia kotłowni gazowej;
17) zbiornik na wody deszczowe o poj. 50m3;
18) zbiornik p. poż o pojemności 100m3;
19) amfiteatr w konstrukcji żelbetowej;
20) szklarnia z profili aluminiowych systemowa;
21) wiata na odpadki o konstrukcji stalowej z pokryciem z desek elewacyjnych opalanych;
22) wiata gospodarcza o konstrukcji stalowej z pokryciem z desek elewacyjnych opalanych;
23) ogrodzenie o konstrukcji stalowej oraz desek elewacyjnych opalanych oraz elementy małej architektury;
3.4. Informacje szczegółowe związane z realizacją przedmiotu zamówienia:
3.4.1. Wykonanie zadania obejmuje również:
1) organizację i zagospodarowanie placu budowy, w tym organizację zaplecza, bądź miejsca dla Inspektora i Inwestora na czas realizacji z dostępem do Internetu i urządzeń kopiujących,
2) wykonania we własnym zakresie i na własny koszt harmonogramu rzeczowo-finansowego robót oraz jego aktualizacji w trakcie realizacji robót,
3) obsługę geodezyjną prowadzonych robót,
4) nadzór geotechniczny przez uprawionego geologa przy wykonywaniu fundamentów i podbudów pod podłogi na gruncie, i innymi dokumentami dopuszczającymi do stosowania na zastosowane materiały i urządzenia wraz z ich wykazem - 3 egz. + skan na pamięci USB, ppkt.6,7 i 8 wersja tradycyjna i elektroniczna.
6) przygotowanie instrukcji obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem, a także przeszkolenie w tym zakresie użytkownika w terminie uzgodnionym z Zamawiającym,
7) sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku,w gaśnice i oznakowanie pożarniczymi znakami informacyjnymi zgodnie z obowiązującymi normami,
9) wywóz materiałów porozbiórkowych nie nadających się do odzysku na miejsce składowania zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
10) przywrócenie terenu w rejonie prowadzonych robót do stanu pierwotnego,
11) zabezpieczenie placu budowy,
12) zapewnienie zaplecza socjalnego i sanitarnego na czas budowy obiektu, Wykonawca poniesie koszty zużytej energii elektrycznej, wody i ścieków,
13) jeżeli zaistnieje konieczność - poniesienie kosztów zajęcia pasa drogowego (w tym przygotowanie odpowiedniej dokumentacji i uzyskania decyzji -zgody na zajęcie pasa drogowego, jego oznakowanie i opłatę za zajęcie), jak również koszt wypłaty odszkodowań na rzecz osób trzecich;
14) jeżeli zaistnieje konieczność - przygotowanie projektu organizacji ruchu wraz z jego uzgodnieniem i zatwierdzeniem na czas prowadzenia robót;
15) wykonanie na koszt własny ewentualnych napraw sieci uszkodzonych podczas prowadzenia prac związanych z realizacja przedmiotu umowy;
16) wszystkie inne, nie wymienione wyżej koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót budowlanych objętych ww. zamówieniem oraz podyktowane przepisami technicznymi i prawnymi.
17) W ramach niniejszego zamówienia oraz ceny oferty Wykonawca zobligowany będzie do wykonania oraz zapewnienia:
a) w przypadku korzystania z podwykonawców - koordynowania robót podwykonawców, ponosząc za nich pełną odpowiedzialność,
b) zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzoru nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy,
c) prawidłowego prowadzenia dokumentacji budowy,
d) przy realizacji zamówienia zagwarantowania, aby wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy posiadały dopuszczenie do obrotu oraz dokumenty potwierdzające ich zgodności z obowiązującym prawem, w tym w zakresie norm. Wykonawca, w/w dokumenty dostarczy Zamawiającemu przy odbiorze końcowym. Wyklucza się montaż jakichkolwiek materiałów i sprzętu nieposiadających potwierdzenia ich zgodności z obowiązującymi normami i dopuszczenia do obrotu,
e) wymagania dotyczące robót – wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z obowiązującym prawem, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż. z zalecaniami przedstawiciela Zamawiającego, oraz zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej i wytycznymi niniejszej Specyfikacji, a także z pozostałymi załącznikami,
f) Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia należytego stanu i porządku terenu budowy, a także (w razie z korzystania) dróg, nieruchomości, urządzeń, obiektów itp., które Wykonawca naruszył przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia,
g) Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia instrukcji użytkowania i obsługi zamontowanych urządzeń oraz do zapewnienia przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji wszystkich urządzeń zamontowanych w obiekcie,
h) dostarczenie Zamawiającemu, na co najmniej 3 dni przed podpisaniem umowy, oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika budowy i kierowników robót branżowych oraz uwierzytelnionych kopii zaświadczeń właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzających wpis ww. osób na listę członków tej izby i uwierzytelnionych kopii uprawnień budowlanych,
i) dostarczenie Zamawiającemu, na co najmniej 3 dni przed podpisaniem umowy kosztorysu ofertowego wraz z tabelą elementów scalonych i zestawieniami: materiałów i sprzętu,
j) ustawienie tablicy informacyjnej budowy zgodnej z przepisami zawartymi
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 26.04.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (DZ.U.2002r. Nr 108, poz. 953 ze zm.) oraz dokonywanie stosownych zmian w treści tablicy,
k) ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, wygrodzenie stref niebezpiecznych – zgodnie z obowiązującymi przepisami,
l) uzyskanie zatwierdzenia materiałów budowlanych przed wbudowaniem, udzielanego przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego oraz przekazywanie Inspektorowi Nadzoru na bieżąco: dokumentów potwierdzających zgodność zastosowanych materiałów z polską lub europejską normą podpisanych przez Kierownika budowy, z adnotacją o miejscu wbudowania. W przypadku zamiaru zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych dodatkowo wymagana jest akceptacja Projektanta i Zamawiającego.
m) dostarczenia gwarancji producentów dla zamontowanych urządzeń i sprzętu, w przypadku, gdy gwarancja producenta jest dłuższa niż okres gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę robót,
n) przeprowadzenie prób, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych,
o) wykonanie na własny koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwość w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem,
p) dostarczenie, montaż, demontaż oraz wykorzystanie rusztowań, szalunków i wszelkiego rodzaju sprzętu, narzędzi i urządzeń koniecznych do użycia w celu wykonania przedmiotu zamówienia,
q) odpowiednie opisanie zamontowanych tablic rozdzielczych i szaf sterowniczych (oznaczenia poszczególnych przycisków),
r) oznakowanie wybudowanego obiektu zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego obiektu,
s) usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza itp., po zakończeniu robót,
t) przestrzegania jako wytwarzający odpady przepisów prawnych wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 – tekst jednolity ze zmianami) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zmianami). Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami jako warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia,
u) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

3.4.2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazuje, że:
1) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pozytywnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z art. 55 Prawa budowlanego i dokonanie uzgodnień oraz doprowadzenie do uzyskania wszelkich wymaganych opinii i decyzji niezbędnych do wykonania kompletnego budynku i przekazania go do użytku, w tym przeprowadzenia pozytywnych odbiorów instytucji określonych w polskim prawodawstwie (Inspekcji Ochrony Środowiska, Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Dozoru Technicznego, Państwowej Straży Pożarnej) i pokrycie wszelkich kosztów z tym związanych.
2) Złożenie wniosku w imieniu Zamawiającego do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gdyni, w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz przeprowadzenie pozytywnego postępowania w tym zakresie wraz z oddaniem budynku do użytkowania.
3) Wymagane jest udzielenie 60 miesięcznego okresu gwarancji na zastosowane materiały budowlane, urządzenia i wykonane roboty budowlane, licząc od dnia uzyskania odbioru końcowego robót bez uwag. W okresie gwarancji Wykonawca samodzielnie lub za pomocą podwykonawców będzie świadczył bezpłatny serwis gwarancyjny wymagany zgodnie z zaleceniami producenta i przepisami obowiązującego prawa wymagającymi dokonywania czynności w zakresie obsługi serwisowej. Określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i załącznikach minimalne wymagania Zamawiającego dotyczące okresów gwarancji na zastosowane materiały, sprzęty, urządzenia i wykonane roboty budowlane, będące przedmiotem zamówienia, mają bezwzględne pierwszeństwo przed jakimikolwiek zapisami zawartymi w dokumentacji projektowej, odnoszącymi się do podanych tam, ewentualnie krótszych, okresów gwarancji;
4) Opis przedmiotu zamówienia wraz z technologią wykonania robót budowlanych określony został w dokumentach opisanych w pkt 3.4. niniejszej SIWZ. Przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy, niebędący podstawą opisu przedmiotu zamówienia i obliczenia ceny ryczałtowej. Wykonawca przed złożeniem oferty ma obowiązek sprawdzić zakres i rodzaj robót z projektem budowlanym i uwzględnić powyższe w oferowanej cenie ryczałtowej.

3.4. Obowiązki wykonawcy w zakresie przygotowania i realizacji zamówienia dotyczące Harmonogramu rzeczowo – finansowego

1) W terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, harmonogram rzeczowo - finansowy, zgodnie z którym będzie realizowany przedmiot umowy.
2) Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej oraz edytowalnej wersji elektronicznej w układzie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego. Harmonogram powinien być sporządzony w czytelny sposób w wersji papierowej i graficznej, zawierającej wyróżnienie poszczególnych etapów postępu w realizacji robót budowlanych.
3) Wykonawca będzie przechowywał egzemplarz zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo - finansowego na terenie budowy wraz z programem zapewnienia jakości robót budowlanych będących przedmiotem umowy.
4) Harmonogram rzeczowo - finansowy będzie sporządzony z podziałem na asortymenty robót według działów STWiORB poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i zasobów wykorzystywanego sprzętu oraz zasobów osobowych niezbędnych do wykonania robót oraz będzie zawierał harmonogram płatności jako sumę należności za wszystkie asortymenty robót realizowanych w danym miesiącu rozliczeniowym. Asortymenty robót mniej znaczących będą łączone w grupy pod jedną nazwą. Grupy asortymentów robót powinny być naniesione na grafik harmonogramu rzeczowo -finansowego w zakresie harmonogramu robót, z uwzględnieniem daty rozpoczęcia robót, czasu na ich wykonanie oraz z uwzględnieniem daty zakończenia tych robót, z dokładnością do kolejnego miesiąca kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczególnych asortymentów robót, Wykonawca uwzględni przerwy wynikające z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno - zimowo - wiosennego, harmonogram przyznanych zamknięć drogowych itp. (jeżeli dotyczy) oraz inne okoliczności mogące mieć wpływ na terminowość wykonania umowy i zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu umowy.
5) Harmonogram rzeczowo - finansowy będzie uwzględniał w szczególności:
a) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót składających się na przedmiot umowy, kolejność zamawiania przez Wykonawcę urządzeń i dostaw na teren budowy, założenie prowadzenia w okresie zimowym stałych dostaw materiałów na teren budowy w zakresie niezbędnym do zachowania ciągłości robót budowlanych.
b) szacowanie przerobu i płatności (brutto) w ujęciu nie częściej niż miesięcznie, oraz koszty ogólne rozłożone proporcjonalnie na cały czas trwania umowy.
6) Pozostałe informacje dot. harmonogramu rzeczowo - finansowego, w tym procedura jego zmiany, została wskazana w zał. nr 8 do SIWZ - wzór umowy.

3.6. Postanowienia ogólne odnoszące do realizacji przedmiotu zamówienia:
1) Załatwienie wszystkich formalności i kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy.
2) Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia z materiałów własnych, zakupionych przez siebie i zgodnych z dokumentacją projektową.
3) Obsługa geodezyjna wraz z inwentaryzacją powykonawczą, opracowanie oraz uzgodnienie czasowej organizacji ruchu i koszty z tym związane leżą po stronie Wykonawcy robót.
4) Wszystkie materiały z rozbiórki, nie nadające się do ponownego wbudowania, Wykonawca podda unieszkodliwieniu na własny koszt.
5) Wszystkie materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania należy przekazać Zamawiającemu. W zależności od specyfiki materiału, należy ułożyć go na paletach bądź zapakować Big Bag oraz przewieźć i rozładować na wskazane przez Zamawiającego miejsce w odległości średnio ok. 15 km.
6) W trakcie prac Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ciągłej dostawy wody, energii oraz odbiorów nieczystości ciekłych i umożliwienia odbioru nieczystości stałych – jeżeli prace Wykonawcy będą miały wpływ na zaburzenie prawidłowości zaopatrzenia w w/w dostawy/usługi.
7) Koszt zabezpieczenia terenu robót musi być włączony w cenę oferty.
8) Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w projekcie i dopuszczonych do stosowania. Przy wykonywaniu robót budowlanych Wykonawca zastosuje wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 z późn. zm.) oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy.
9) Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie w budownictwie.
10) Wykonawca przygotuje oraz złoży u Zamawiającego podczas odbioru końcowego robót (3 egz. w formie pisemnej, trwale spięte; 2 kopie zapisane na nośniku pamięci USB) wszelkie dokumenty za wykonany przedmiot zamówienia, a w szczególności:
a) protokoły z badania materiałów,
b) dokumenty potwierdzające jakość materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu zamówienia,
c) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do jego realizacji, zwłaszcza rysunki ze zmianami naniesionymi w trakcie realizacji zadania,
d) projekt powykonawczy,
e) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,
f) pozwolenie na użytkowanie,
g) pozostałe dokumenty niezbędne do zgłoszenia zakończenia realizacji robót.

Wszystkie dokumenty, o których mowa powyżej (lit. a-f) mają być uporządkowane, a ich wersja papierowa ma być tożsama z wersją zapisaną na nośniku pamięci USB (taka sama numeracja i nazewnictwo).

11) Podczas realizacji inwestycji Zamawiający ma prawo do wglądu w materiały budowlane, które będą użyte do wykonania przedmiotu zamówienia, celem skontrolowania ich zgodności z obowiązującym prawem.

3.7. Równoważność:
1) Ewentualne podane w opisach nazwy własne, znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzuje produkty lub usługi, normy, oceny techniczne specyfikacje techniczne itp. nie mają na celu naruszenie art. 29, art. 30, art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 późn.zm), a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technologicznych, wydajnościowych czy funkcjonalnych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w projekcie. Wszystkie ewentualne nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, normy, oceny techniczne specyfikacje techniczne itp. systemów, urządzeń i wyposażania zawarte w SIWZ oraz dokumentacji projektowej, zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych technologicznych, wydajnościowych czy funkcjonalnych Zamawiającego. Zamawiający oświadcza, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z projektem oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru oraz przedmiarze robót.
2) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności produktu jest obowiązkiem wynikającym z ustawy Pzp, który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami określonymi w SIWZ, co winno zostać wykazane na etapie składnia ofert zawierających rozwiązania równoważne. Jeśli Wykonawca ma wątpliwości powinien odpowiednie pytanie sformułować do Zamawiającego, na które zgodnie z zasadami Pzp Zamawiający odpowie.

3.8. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty wariantowej:
1) W przypadku, gdy Wykonawca decyduje się na złożenie oferty wariantowej składa tylko jedną ofertę, zamiast oferty podstawowej. Oferta wariantowa podlegać będzie odrzuceniu, w przypadku gdy nie będzie spełniać minimalnych wymogów opisanych w SIWZ. Zamawiający dopuszcza złożenie jednej oferty, która w swej istocie jest ofertą wariantową do rozwiązania zaproponowanego w tej SIWZ. Oferta przedstawiana przez wykonawcę ma być jedna, opisująca jeden tylko ten wariant w stosunku do opisanego w SIWZ, jaki wykonawca oferuje zamawiającemu.
2) Zamawiający dysponując prawami autorskimi zależnymi dopuszcza zmianę technologii wykonania konstrukcji budynku z CLT na inną drewnianą (wariantową) pod następującymi warunkami:
 Przeniesienie praw autorskich zależnych może mieć miejsce w granicach tego prawa, a zatem bez uszczerbku dla prawa utworu pierwotnego
 Zmiana technologii konstrukcji budynku wiąże się z koniecznością opracowania pełno-branżowego projektu wykonawczego zamiennego. Dostosowanie projektu wykonawczego do nowej technologii - jego adaptacja, zakres adaptacji, wewnętrzne skoordynowanie wszystkich branżowych projektów oraz zgodność z przepisami prawa, m.in. z warunkami technicznymi, prawem budowlanym i polskimi normami - jest wyłączną kompetencją wykonawcy.
 Zmiana technologii na inną będzie oznaczać również przeniesienie wyłącznej odpowiedzialności za projekt na wykonawcę.
 Ponadto na Wykonawcy będzie ciążył obowiązek uzyskania wszelkich uzgodnień oraz zamiennego pozwolenia na budowę.
 Zastosowane zostaną rozwiązania dla budowy budynków energooszczędnych z wykorzystaniem drewna i materiałów drewnopodobnych
 Zastosowania rozwiązań wariantowych pod względem wytrzymałościowym konstrukcji oraz nienaruszających własności cieplnych przegród, potwierdzonymi obliczeniami wykonanymi przez uprawnionego projektanta.
 proponowany wariant realizacji przedmiotu zamówienia zmiana zostanie zaakceptowany przez właściwego uprawnionego projektanta ze strony Zamawiającego.

3) Proponowany wariant realizacji przedmiotu zamówienia musi uwzględniać fakt, iż standard wykończenia budynku we wszystkich jego elementach powinien być zgodny z projektem pierwotnym i jego specyfikacją, która dopuszcza równoważność stosowanych materiałów przy zachowaniu określonych w projekcie parametrów technicznych w szczególności estetycznych i energooszczędnych. Odstępstwo (proponowany wariant) od opisanego w SIWZ jest możliwy w szczególności jedynie w przypadku tych elementów budynku, które związane są bezpośrednio ze zmianą technologii konstrukcji budynku.

4) Zamawiający dopuszcza zamianę płyt z CLT na przykład na konstrukcję szkieletową drewnianą z poszyciem z płyt OSB jedynie w zakresie konstrukcyjnym nośnym, ale nie wykończeniowym. Za równoważne dla ścian CLT estetyczne rozwiązanie wykończenia wewnętrznego ścian, sufitów, dachu Zamawiający uznaje np. płyty ze sklejki (dopuszczalne inne rozwiązanie), Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który zaoferuje produkty oraz urządzenia równoważne wymagające zmiany posiadanych decyzji, będzie musiał w ramach wykonania zamówienia w imieniu Zamawiającego, uzyskać wymagane decyzje własnym staraniem i kosztem, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z SIWZ.
5) W przypadku zmiany technologii konstrukcji budynku z drewna klejonego krzyżowo na inną drewnianą, konieczne jest opracowanie adekwatnie do zmian projektu wykonawczego zamiennego. Dostosowanie projektu wykonawczego do nowej technologii, jego adaptacja, ewentualne wewnętrzne skoordynowanie wszystkich branżowych projektów oraz zgodność z przepisami prawa, między innymi z warunkami technicznymi, prawem budowlanym i obowiązującymi normami jest wyłączną kompetencją wykonawcy, który musi ten elementy wliczyć do ceny oferty. Standard wykończenia, szczególnie w zakresie wizualnym, budynku we wszystkich jego elementach powinien być zgodny z projektem pierwotnym i jego specyfikacją, która dopuszcza równoważność stosowanych materiałów przy zachowaniu określonych w dokumentacji parametrów technicznych, które należy traktować jako minimalne. Odstępstwo od powyższego jest możliwe jedynie w przypadku tych elementów budynku, które związane są bezpośrednio ze zmianą technologii konstrukcji budynku jak na przykład sposób wykończenia wewnętrznego ścian, stropów i dachu (przy zachowaniu drewnianego charakteru wnętrza), ich ocieplania czy izolacji.

6) Realizacja zamówienie w zakresie proponowanego wariantowego wykonania musi osiągnąć walory ekologiczne, jakościowe i funkcjonalne w zakresie równoważnym to jest nie gorszym jak opisane w dokumentacji projektowej. Nowy budynek stanowił będzie centralną część Leśnego Ogrodu Botanicznego Marszewo. Zgodnie z założeniami poczynionymi na etapie wyboru projektu Zamawiający wymagał, aby projekt był optymalny pod względem urbanistycznym, architektonicznym, plastycznym, technicznym i ekonomicznym oraz wykazywał się innowacyjnością w zakresie edukacji przyrodniczej społeczeństwa. Rozwiązania konstrukcyjne oraz wyposażenie budynku powinny umożliwiać dostosowywanie sal do różnego rodzaju zajęć, z zastosowaniem rozwiązań prośrodowiskowych tj. niskoemisyjnych lub odnawialnych źródeł energii, ograniczenia zanieczyszczenia światłem, racjonalne zużycie wody itp. Ogrzewanie, oświetlenie i wentylacja, klimatyzacja, wykorzystanie materiałów naturalnych, energooszczędność rozwiązań powinny spełniać najwyższe standardy i obniżać koszty utrzymania. Zamawiający oczekuje, iż budynek, wyposażenie wnętrz w możliwie najwyższym stopniu wykorzystywać będzie drewno jako surowiec, z wyłącznym uwzględnieniem gatunków rosnących na terenie Nadleśnictwa Gdańsk. Drewno powinno być zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych, tak by nie zniekształcić naturalnej kolorystyki. Przy wyborze wariantu należy uwzględnić wykorzystanie, jako materiału konstrukcyjnego, prefabrykatów wielkogabarytowych z drewna laminowanego krzyżowo lub równoważnego wariantowego. Równoważność i wariantowość jest w tym miejscu rozumiana jest jako osiągnięcie paramentów użytkowych i estetycznych w zakresie nie gorszym jak w dokumentacji projektowej w szczególności parametrów związanych wytrzymałością, parametrami termicznymi i akustycznymi oraz niskim śladem węglowym.

Wykonawca, który zaproponuje rozwiązanie wariantowe w stosunku do opisanego przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ. Obowiązek Wykonawcy wykazania zgodności rozwiązania wariantowego w zakresie opisanym w SIWZ może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie rozwiązań/produktów z wymaganiami określonymi w SIWZ. Zgodność rozwiązania wariantowego proponowanego przez wykonawcę powinno zostać wykazane w złożonej ofercie. Jeśli Wykonawca ma wątpliwości powinien odpowiednie pytanie sformułować do Zamawiającego, na które zgodnie z zasadami Pzp Zamawiający odpowie.
3.9. Zamawiający żąda by Wykonawca wskazał w ofercie część zamówienia, której wykonanie chce powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem nazw firm tychże podwykonawców – o ile są znane. Jeżeli wykonawca ma zamiar zlecić wykonanie części zamówienia podwykonawcy, to musi wypełnić i załączyć do oferty załącznik nr 4 do SIWZ.
1) Wykonawca może powierzyć Wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a także podania przez Wykonawcę firm podwykonawców (art. 36b ust. 1 Ustawy Pzp), jeżeli firmy Podwykonawców są na tym etapie już znane.
2) Zgodnie z art. 36b ust. 1a Ustawy Pzp Zamawiający żąda, aby Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, przedłożył nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zobowiązany jest zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.
3) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania.
4) Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć w trakcie realizacji umowy podwykonawcy wykonanie części zamówienia na roboty budowlane, wówczas Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy Pzp, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany będzie zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia mu wykonania części zamówienia.
5) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
3.11. Na cały przedmiot zamówienia (tj. na wykonane roboty budowlane, materiały i wbudowane urządzenia) Wykonawca udzieli Zamawiającemu 60 miesięcznej gwarancji oraz 60 miesięcznej rękojmi, licząc od dnia odbioru końcowego robót i podpisanego (bez uwag) protokołu odbioru.
3.12. Zamawiający wskazuje zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp rodzaje czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) obsługa maszyn budowlanych,
b) wykonywanie robót murarskich,
c) wykonywanie robót ciesielskich/stolarskich,
d) wykonywanie robót przy przyłączach do obiektu oraz instalacji, w tym w szczególności: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, co i cwu, sieci elektroenergetycznej, sieci teletechnicznej, wentylacji itp.
e) wykonywanie robót posadzkarskich i okładzinowych,
f) wykonywanie zabudowania terenu i robót wykończeniowych w budownictwie.
3.12.1. W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 3.12. czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3.12.2. W trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 3.12. czynności w trakcie realizacji Umowy:
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
3.12.3. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt. 3.12., Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy stanowiącym zał. nr 8 do SIWZ. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów, w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt. 3.12.
3.12.4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
3.13.Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia ważnej umowy ubezpieczenia kontraktu na zasadach wskazanych w zał. nr 8 do SIWZ - Wzór umowy.
3.14. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie wynagrodzenia będzie stosował mechanizm podzielnej płatności, o którym mowa w art. 180a ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.). Wykonawca przy realizacji umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem rozliczeniowym , o którym mowa w art. 49 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Prawo bankowe (tekst jedn.:Dz.U. z 2018 r. poz. 2187 z późn. zm.) zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.:Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.).
3.15. Wykonawca może wysłać Zamawiającemu ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 poz. 2191). Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiającego o zamiarze wysyłania ustrukturyzowanych faktur za pomocą platformy.
Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.01.2021 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Morska 200
Gdynia 81-006
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Nadleśnictwo Gdańsk z siedzibą w Gdyni
ul. Morska 200
Gdynia 81-006
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się