Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rytwiany-etap II

» Opis zapytania

Zakres przedmiotowego zamówienia obejmuje wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania pn.: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rytwiany-etap II. Inwestycja obejmuje budowę 50 szt przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości: Kłoda, Pacanówka, Podborek, Sichów Mały, Sydzyna, Święcica, Sichów Duży, Tuklęcz, Strzegomek, Strzegom. Zamówienie obejmuje m.in.:
-wykonanie dokumentacji projektowej budowy przydomowych, biologicznych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) z odprowadzeniem ścieków oczyszczonych do gruntu,
-złożenie w imieniu Zamawiającego zamiaru wykonania PBOŚ w Starostwie Powiatowym w Staszowie,
-dostawę, montaż i uruchomienie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz pompowni ścieków o ile będzie to niezbędne do prawidłowej pracy oczyszczalni,
-wykonanie dokumentacji powykonawczej w tym inwentaryzacji geodezyjnej,
-pełnienie nadzoru autorskiego w ramach opracowanej dokumentacji projektowej,
-przygotowanie i przekazanie szczegółowej instrukcji obsługi, przeprowadzenie szkolenia dla wszystkich docelowych użytkowników PBOŚ oraz jednej osoby wskazanej przez Zamawiającego,
-przeprowadzenie prób końcowych w tym rozruchu technologicznego i nadzór nad próbami eksploatacyjnymi,
-wykonanie przez uprawnione osoby lub podmioty badań i pomiarów, niezbędnych do odbioru urządzenia (instalacji) w tym badań instalacji elektrycznej
-raport porealizacyjny, w którym zaprezentowane zostaną przez Wykonawcę wyniki badań jakości ścieków oczyszczonych pozwalające na stwierdzenie dotrzymania parametrów oczyszczania ścieków dla losowo wybranych 10% zamontowanych oczyszczalni
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera program funkcjonalno-użytkowy (PFU) , stanowiący załącznik do opisu przedmiotu zamówienia-załącznik nr 9 do SIWZ.
Szczegółowe wymagania, dotyczące realizacji przedmiotowego zamówienia określono również
w projekcie umowy, stanowiącym załącznik Nr 8 SIWZ.
Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy na okres minimum 60 miesięcy od daty odbioru końcowego niniejszego zamówienia.
Uwaga: Okres gwarancji i rękojmi stanowi kryterium oceny ofert. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu oceny ofert, zawarto w pkt 21 SIWZ.
Przedmiotowe zamówienie musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami zawartymi w SIWZ. Zaleca się zapoznanie z terenem objętym przedmiotowym zamówieniem.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Staszowska 15
Rytwiany 28-236
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Gmina Rytwiany
ul. Staszowska 15
Rytwiany 28-236
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się