obsługa remontowa i eksploatacyjna dróg gminnych na terenie Stargardu w latach 2021-2022

» Opis zapytania

1. Określenie przedmiotu zamówienia:
1) wykonywanie remontów cząstkowych obejmujących usuwanie lokalnych uszkodzeń powstałych w czasie eksploatacji nawierzchni i oznakowania oraz usług eksploatacyjnych na drogach będących w zarządzie Gminy-Miasta Stargard (w tym również dróg nie posiadających statusu dróg publicznych) od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. w zakresie robót i czynności opisanych w załączniku nr 1a SIWZ;
2) świadczenie zamówienia również na innych drogach, które Zamawiający przejmie w zarządzenie w trakcie realizacji zamówienia;
3) wprowadzanie zabezpieczeń zgodnych z tymczasowymi organizacjami ruchu podczas imprez miejskich odbywających się w pasach drogowych.
4) wykonywanie innych robót remontowo-eksploatacyjnych, nie wymienionych w załączniku nr 1a, które są niezbędne dla utrzymania dróg w należytym stanie techniczno-funkcjonalnym;
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecania w ramach zawartej umowy, w uzgodnieniu z Wykonawcą, wykonywania prac remontowych, niezbędne dla utrzymania dróg w należytym stanie techniczno-funkcjonalnym, wykraczających poza remonty cząstkowe
2. Opis przedmiotu zamówienia:
1) zakres robót cząstkowych opisuje załącznik nr 1a. Do wykonywanych robót zastosowanie mają specyfikacje techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót dla robót drogowych opracowane przez GDDKiA;
2) szczegółowy wykaz dróg gminnych podlegających zamówieniu określa załącznik nr 7 SIWZ;
3) remonty cząstkowe obejmują usuwanie lokalnych uszkodzeń powstałych w czasie eksploatacji nawierzchni i oznakowania;
4) eksploatacja pasów zieleni będących w granicach pasa drogowego, oczyszczanie terenu i utrzymanie zimowe nawierzchni drogowych nie jest przedmiotem niniejszego postępowania;
5) założone w załączniku nr 1a ilości poszczególnych robót i usług mogą w trakcie realizacji zamówienia ulec zmianie stosownie do aktualnych, rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków finansowych.
3. Orientacyjne wielkości ilustrujące skalę zamówienia:
1) łączna długość dróg gminnych podlegających eksploatacji - ~100 km
2) orientacyjna wielkość planowanych nakładów przeznaczonych na realizację zamówienia w 2021-2022 r. ~ 2,5 mln zł brutto (jest to minimalna wielkość szacunkowa, ilustrująca możliwą skalę finansową zamówienia; wielkość ta może ulec zwiększeniu w zależności od faktycznych potrzeb remontowo-utrzymaniowych oraz możliwości finansowych Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Stefana Czarnieckiego 17
Stargard 73-110
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Miasto Stargard
ul. Stefana Czarnieckiego 17
Stargard 73-110
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się