„DOSTAWA WARZYW I OWOCÓW”

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania jest dostawa warzyw i owoców zwanych dalej towarem do Zamawiającego (loco - magazyn żywnościowy).
4.2. Wymagania ogólne dla zamówienia:
1) dostarczane warzywa i owoce muszą spełniać normy handlowe zawarte w Rozporządzeniu Komisji WE nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r.
2) warzywa i owoce świeże nie objęte szczegółowymi normami muszą spełniać wymagania normy ogólnej, zgodnie z którą warzywa i owoce wprowadzone do obrotu muszą spełniać wymagania minimalne, czyli muszą być: całe, zdrowe, czyste, wolne od szkodników oraz uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki, wolne od nadmiernego zawilgocenia powierzchniowego, wolne od jakichkolwiek obcych zapachów i smaków, wystarczająco rozwinięte i odpowiednio dojrzałe, w stanie umożliwiającym transport i dotarcie do miejsca przeznaczenia w zadowalającym stanie, oznakowane krajem pochodzenia.
4.3. Zamawiający wymaga by warzywa i owoce świeże dostarczane były w atestowanych opakowaniach spełniających wymagania sanitarno-epidemiologiczne określone w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
4.4. Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć przedmiot zamówienia na czas przewozu i ponosi odpowiedzialność za całość i nienaruszalność dostarczonego towaru.
4.5. Dla zapewnienie bezpieczeństwa żywności i żywienia Wykonawca winien posiadać wdrożony system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli HACCP.
4.6. Wykonawca dostarczać będzie ww. artykuły własnym transportem, na swój koszt, zgodnie z wymogami sanitarnymi i HACCP.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Sanatoryjna 2
Horyniec-Zdrój 37-620
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Przetwory owocowe i warzywne

» Dane nabywcy

Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
ul. Sanatoryjna 2
Horyniec-Zdrój 37-620
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się