Rozbiórka budynków 1. Nowe życie Sztygarki – rewitalizacja obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Usługowego – rozbiórka Pawilonu V ZSZ Sztygarka wraz z wolnostojącym kominem i budowlami towarzyszącymi (działka nr 27 obręb 0003, ul. Szkolna oraz części działki nr 1/4 obręb 0003, ul. Legionów Polskich w Dąbrowie Górniczej). 2. Wyburzenia budynków - budynek kiosku handlowego wraz z przyległym murem granicznym, (działka nr 92 obręb 0003, ul. Sobieskiego 19 w Dąbrowie Górniczej). 3. Wyburzenia budynków - dawny budynek mieszkalny (działka nr 42/2, obręb 0003, ul. Wojska Polskiego 1 w Dąbrowie Górniczej).

» Opis zapytania

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 1843 z późn.zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości zamówienia poniżej 5 350 000,00 EUR.
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie niezbędnej dokumentacji budowlanej, uzyskanie w imieniu Zamawiającego wymaganych zgód i pozwoleń oraz wykonanie robót budowlanych, obejmujących rozbiórkę niezależnych obiektów :
OBIEKT NR I – budynek tzw. „Pawilonu V” w kompleksie budynków „Sztygarka” wraz z wolnostojącym kominem i budowlami towarzyszącymi,
OBIEKT NR II – budynek kiosku handlowego wraz z przyległym murem granicznym
OBIEKT NR III – dawny budynek mieszkalny
2. W zakres prac dla każdego z obiektów wchodzi ponadto wywóz i utylizacja gruzu i innych elementów z rozbiórki oraz uporządkowanie i niwelacja terenu.
Szczegółowy zakres prac, opis obiektów oraz warunki wykonania zamówienia zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU), załączony do SIWZ.
3. W wyniku realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga:
a) Opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do uzyskania wszystkich wymaganych uzgodnień, zezwoleń i decyzji umożliwiających rozbiórkę opisanych obiektów oraz zaplanowanie, organizację i przeprowadzenie robót budowlanych. Formę, zakres opracowań i ilość egzemplarzy dokumentacji należy dostosować do obowiązujących wymagań, wynikających z przepisów prawa oraz wymogów odpowiednich organów i instytucji.
b) Uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń i prawomocnych decyzji wymaganych obowiązującymi przepisami w tym uzyskania prawomocnego pozwolenia na rozbiórkę / zgłoszenia robót.
c) Wykonania robót budowlanych/rozbiórkowych i towarzyszących w oparciu o opracowaną i zatwierdzoną przez Zamawiającego Dokumentację Projektową
d) Przygotowania kompletnej dokumentacji powykonawczej i innej, niezbędnej do aktualizacji informacji o terenie oraz aktualizacji danych w zasobie geodezyjnym
e) Wykonawca składający ofertę winien uwzględnić w swojej cenie ryczałtowej również prace i roboty towarzyszące, które nie zostały wyszczególnione w wymaganiach Zamawiającego i opisie, lecz są niezbędne dla zapewnienia poprawnego wykonania zadania, spełnienia wymogów PFU oraz przepisów prawa.

4. Roboty należy zrealizować na podstawie:
- Programu Funkcjonalno-Użytkowego
- wymogów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z projektem umowy,
- zasad wiedzy technicznej , sztuki budowlanej i przepisów prawa

W przypadku zatrudnienia Wykonawcę personelu obcojęzycznego
Wykonawca zapewni ciągłą możliwość porozumiewania się personelu Zamawiającego z personelem Wykonawcy w języku polskim.

3.4. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z:
1. Rozporządzeniem Ministra Pracy I Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r .w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r.,Nr 169, poz. 1650 z późn. zm. ),
2. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 2013, poz.1129 t.j.)
3. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U.2020, poz.1333 z późn.zm),
4. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020, poz.1609),
5. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389),
6. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019, poz. 1065 t.j. )
7. Zarządzeniem nr 1064.2020 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 01.06.2020 roku w sprawie: ochrony zadrzewień na placu budowy,
8. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2020, poz.961 z późń. zm.)
oraz zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

3.5. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę
1. Zamawiający wymaga, aby wszystkie czynności były realizowane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę i Podwykonawcę/ów na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U.2020, poz.1320).
2. Wymaganie nie dotyczy osób wykonujących dokumentacje projektową i Kierownika Budowy.
3. Pozostałe uregulowania w tym zakresie zostały ujęte w § 12 ust. 6-9 projektu umowy – załącznik nr 7 do SIWZ.

3.6. Gwarancja i rękojmia
1. Wykonawca udziela 24 miesięcy gwarancji na wykonane roboty licząc od daty podpisania przez obie strony protokołu odbioru wykonania przedmiotu umowy.
2. Na wykonane roboty Wykonawca udziela rękojmi na okres 12 miesięcy licząc od daty podpisania przez obie strony protokołu odbioru wykonania przedmiotu umowy.
3. Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony, dopóki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę wady i usterki zgłoszone do czasu upływu terminu gwarancyjnego oraz nie wygaśnie bieg gwarancji zgodnie z art.581 par.1 KC a potwierdzeniem zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru pogwarancyjnego.

3.7. Ubezpieczenia
1. Wykonawcy powinni zapewnić ciągłość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł lub dla walut obcych na kwotę w wysokości równoważnej liczonej według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym zamieszczone zostało niniejsze ogłoszenie o zamówieniu w BZP.
2. Wykonawca na własny koszt w okresie realizacji umowy ubezpieczy i zapewni ciągłość ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montażu na wartość nie mniejszą niż wartość umowy. W przypadku, gdy wydłużenie okresu realizacji umowy nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, koszt wszystkich koniecznych ubezpieczeń ponosi Wykonawca. Dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia zostanie niezwłocznie dostarczony Zamawiającemu, jednak nie później niż przed przekazaniem placu budowy.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.11.2020 | 09:30


» Lokalizacja

ul. Graniczna 21
Dąbrowa Górnicza 41-300
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi demontażu

» Dane nabywcy

Gmina Dąbrowa Górnicza
ul. Graniczna 21
Dąbrowa Górnicza 41-300
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się