Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonanie robót budowalnych w następujących zakresach: oświetlenia wewnętrznego, modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. z montażem paneli fotowoltaicznych oraz robót budowalnych polegających na dociepleniu, wymiany drzwi okien wraz z niezbędnymi odbiorami robót w budynkach oświatowych objętych termomodernizacją w Otwocku w ramach zadania budżetowego pn., „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwocka”w formule "projektuj i buduj".

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia jest: wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonanie robót budowalnych w następujących zakresach: oświetlenia wewnętrznego, modernizacja wewnętrznej instalacji c.o.
i c.w.u. z montażem paneli fotowoltaicznych oraz robót budowalnych polegających na dociepleniu, wymiany drzwi okien wraz z niezbędnymi odbiorami robót w budynkach oświatowych objętych termomodernizacją w Otwockuramach zadania budżetowego pn., „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwocka”w formule "projektuj i buduj".

1. Zakres i opis przedmiotu zamówienia:
1.1 Zakres prac:
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i wykonania robót budowlanych w zakresie poprawy efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w formule "projektuj i buduj", wykazanie efektu energetycznego i oszczędności dla każdego z zadań. Dokumentacja projektowa przede wszystkim powinna zawierać następujące dokumenty: projekt budowlany, wykonawczy, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, a także uzyskania stosownych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii.
Zadanie I Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i wykonania robót budowlanych w zakresie oświetlenia wewnętrznego, modernizacji c.o. wraz z wykonaniem przyłącza gazowego i adaptacji pomieszczenia na kotłownię, wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i odbiorami; docieplenia stropodachu oraz ścian zewnętrznych w formule "projektuj i buduj” w Przedszkolu nr 15 ul. Majowa 44, szczegółowy zakres określa audyt energetyczny oraz Program funkcjonalno- użytkowy.
Zadanie II Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i wykonania robót budowlanych w zakresie oświetlenia wewnętrznego, modernizacji c.o., montażu liczników ciepła z możliwością przesyłu danych do systemu do zdalnego monitorowania zużycia energii na cele c.o. i c.w.u. w formule "projektuj i buduj” w Przedszkolu nr 18 ul. Komunardów 4, szczegółowy zakres określa audyt energetyczny oraz Program funkcjonalno- użytkowy.
Zadanie III Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i wykonania robót budowlanych w zakresie oświetlenia wewnętrznego, modernizacji c.o., modernizacji c.w.u., docieplenie stropu, docieplenie ścian zewnętrznych w formule "projektuj i buduj” w Przedszkolu nr 4 ul. Dwernickiego 1, szczegółowy zakres określa audyt energetyczny oraz Program funkcjonalno- użytkowy.
Zadanie IV Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i wykonania robót budowlanych w zakresie oświetlenia wewnętrznego docieplenie stropu, docieplenie stropodachu, docieplenie ścian zewnętrznych w formule "projektuj i buduj” w Przedszkolu nr 6 ul. Kubusia Puchatka 28, szczegółowy zakres określa audyt energetyczny oraz Program funkcjonalno- użytkowy.
Zadanie V Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i wykonania robót budowlanych w zakresie oświetlenia wewnętrznego, modernizacji c.o. w formule "projektuj i buduj” w Przedszkole nr 17 ul. Czaplickiego 7, szczegółowy zakres określa audyt energetyczny oraz Program funkcjonalno- użytkowy.
Zadanie VI Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i wykonania robót budowlanych w zakresie oświetlenia wewnętrznego, modernizacji c.o., montażu liczników ciepła z możliwością przesyłu danych do systemu do zdalnego monitorowania zużycia energii na cele c.o. i c.w.u. w formule "projektuj i buduj” w Szkole Podstawowej nr 4 ul. Szkolna 31 szczegółowy zakres określa audyt energetyczny oraz Program funkcjonalno- użytkowy.
Zadanie VII Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i wykonania robót budowlanych w zakresie oświetlenia wewnętrznego, modernizacji c.o., montażu liczników ciepła z możliwością przesyłu danych do systemu do zdalnego monitorowania zużycia energii na cele c.o. i c.w.u., docieplenie stropodachu, docieplenie łącznika dachu, docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie dachu w formule "projektuj i buduj” wSzkole Podstawowej nr 7 ul. Majowa 267, szczegółowy zakres określa audyt energetyczny oraz Program funkcjonalno- użytkowy.
Zadanie VIII Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i wykonania robót budowlanych w zakresie oświetlenia wewnętrznego, modernizacji c.o., docieplenia stropodachu oraz ścian zewnętrznych, wymiany okien w formule "projektuj i buduj” w Szkole Podstawowej nr 9 ul. Narutowicza 275, szczegółowy zakres określa audyt energetyczny oraz Program funkcjonalno- użytkowy.
Zadanie IX Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i wykonania robót budowlanych w zakresie oświetlenia wewnętrznego, modernizacji c.o., docieplenia stropodachu oraz ścian zewnętrznych, montażu paneli fotowoltaicznych w formule "projektuj i buduj” w Żłobku Miejskim w Otwocku ul. Wronia 7,
szczegółowy zakres określa audyt energetyczny oraz Program funkcjonalno- użytkowy.

1.2 Opis przedmiotu zamówienia określa Program funkcjonalno-użytkowy oraz audyt energetyczny.
1.3 Dokumenty wymienione w ust. 1.2 specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta przetargowa Wykonawcy stanowią integralną część umowy i przechowywane są w Wydziale Zamówień Publicznych oraz Wydziale Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych.
1.4 Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do :
1) zabezpieczenie terenu robót,
2) zapewnienie stałego nadzoru i kontroli prowadzonych robót,
3) zapewnienie bieżącej obsługi wykonanych prac,
4) organizacja zaplecza budowy,
5) ubezpieczenie budowy,
6) wykonanie niezbędnych robót towarzyszących i czynności formalno-prawnych umożliwiających
przekazanie wykonanych robót do eksploatacji - między innymi odbiorów technicznych, a także
sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej z zaznaczeniem wprowadzonych zmian,
7) wykonania wszystkich innych prac, w tym nie ujętych w projekcie umowy, a niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu oraz towarzyszących niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym w przypadku dociepleniu obiektów wykonanie nowych obróbek blacharskich, parapetów, orynnowania, odtworzenie instalacji i wyposażenia zewnętrznego, opaski wokół budynku oraz docieplenie ścian fundamentowych. Uporządkowania terenu w rejonie wykonywanych prac po ich zakończeniu.
8) prowadzenie prac w uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły w sposób umożliwiający prawidłowe funkcjonowanie szkoły.
9) zdemontowane elementy w postaci opraw oświetleniowych i grzejników stanowią własność Zamawiającego i po zdemontowaniu należy je zmagazynować w miejscu wskazanym przez Dyrekcję placówki.
1.5 Przedmiot zamówienia będzie wykonywany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na warunkach ustalonych z Wykonawcą n podstawie umowy.
1.6 W trakcie przygotowywania oferty Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej na terenie prowadzenia
przyszłych prac, wszelkie niezgodności projektu ze stanem istniejącym są ryzykiem Wykonawcy i nie są
podstawą do roszczeń o dodatkowe koszty.

 Ilekroć w dokumentacji przetargowej, w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, użyto znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę czy też odniesiono się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy Pzp., Zamawiający po przedmiotowym wskazaniu dodaje sformułowanie „lub równoważny”. Wskazanie takie mają jedynie charakter wzorcowy a Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym czyli o parametrach takich samych lub lepszych/nie gorszych w porównaniu z parametrami wzorcowymi przedstawionymi w ww. dokumentacji w zakresie których użyto ww. wskazań czy odniesień.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Zamawiający uzna zastosowane przez Wykonawcę rozwiązania za równoważne, gdy spełnią one wymagania o których mowa powyżej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Armii Krajowej 5
Otwock 05-400
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Oświetlenie i akcesoria

» Dane nabywcy

Gmina Otwock
ul. Armii Krajowej 5
Otwock 05-400
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się