Dostawa podzespołów komputerowych i serwerowych

» Opis zapytania

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa podzespołów komputerowych i serwerowych, zwanych dalej „częściami” lub „podzespołami”. Oferowane podzespoły muszą być fabrycznie nowe i nieużywane, pochodzić z bieżącej produkcji (nie starsze niż 2020), posiadać stosowne certyfikaty dopuszczające je do sprzedaży i użytkowania na terenie RP.
2) Zakres zamówienia obejmuje: zakup podzespołów wraz z dostarczeniem, rozładunkiem i wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny w okresie gwarancji. W zakresie części B: Wykonawca zapewni min. 3 lata subskrypcji dla dostarczonego wraz z macierzą oprogramowania, dostęp do portalu serwisowego producenta, dostęp do wiedzy i informacji technicznych dotyczących oferowanego urządzenia.
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ (w zakresie poszczególnych części od A do D).
4) Warunki płatności (termin płatności): do 21 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury.
5) Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.
6) Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
7) W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zrealizować przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm tych podwykonawców (zgodnie z treścią ust. 6 formularza oferty – załącznika nr 1A do SIWZ). W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże w ofercie części, którą zamierza powierzyć podwykonawcom, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją przedmiotu zamówienia.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.10.2020 | 09:30


» Lokalizacja

Bankowa 12
Katowice 40-007
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nośniki danych

» Dane nabywcy

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
Bankowa 12
Katowice 40-007
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się