wykonanie ogrodzenia terenu pod zespół boisk przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie -Etap I

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ogrodzenia terenu przeznaczonego pod zespół boisk sportowych jako części projektu pod nazwą : „Budowa zespołu boisk sportowych z bieżnią, zapleczem i infrastrukturą techniczną wewnętrznych instalacji elektrycznych, wody, kanalizacji, wentylacji i ogrzewania dla ZSCKR w Widzewie ” zlokalizowanego w Ksawerowie przy ulicy Szkolnej 12, województwo łódzkie, dz. Nr 2162/26 obręb Ksawerów, w oparciu o Projekt Budowlany i Wykonawczy, decyzję o pozwoleniu na budowę obejmującej następujące elementy:
• ogrodzenie terenu
2. W celu realizacji zamówienia została sporządzona kompletna dokumentacja techniczna , w tym Projekt Budowlany, Wykonawczy zawierający przedmiar robót i Specyfikację Techniczną, w oparciu o które realizowana będzie niniejsza inwestycja.
1. Przewiduje się że prace zostaną wykonane na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę nr 820/2020 z dnia 05.10.2020 r.
2. Zakresem inwestycji objęte jest jedynie wykonanie ogrodzenia i w tym zakresie zostanie przekazana Wykonawcy potrzebna dokumentacja.
3. Dokumentację, w części dotyczącej wykonania ogrodzenia, Zamawiający załącza do niniejszego SIWZ w formie załączników.
4. Zamawiający przekaże Wykonawcy, w dniu podpisania umowy, Dziennik Budowy.
5. Po stronie Wykonawcy jest ustanowienie Kierownika Budowy i prowadzenie prac zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym.
6. Po stronie Wykonawcy jest obsługa geodezyjna inwestycji i sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej.
7. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określono w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWOiR) oraz Przedmiarze robót – składającymi się na Dokumentację techniczną - Załącznik nr 6 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.11.2020 | 09:30


» Lokalizacja

ul. Szkolna 12
Ksawerów 95-054
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. mjr. pil. Wł. Szcześniewskiego w Widzewie
ul. Szkolna 12
Ksawerów 95-054
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się