Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sprzedaży i dostawy zamrażarek niskotemperaturowych (-86oC) pionowych, pojemność powyżej 600L – 2 sztuki oraz zamrażarki (-20oC do -40oC) pionowej – 1 sztuka, dla Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM w Krakowie, w ramach Programu Inicjatywa Doskonałości-Uczelnia Badawcza na podstawie umowy nr 06/IDUB/2019/94.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sprzedaży i dostawy zamrażarek niskotemperaturowych (-86oC) pionowych, pojemność powyżej 600L – 2 sztuki oraz zamrażarki (-20oC do -40oC) pionowej – 1 sztuka, dla Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM w Krakowie, w ramach Programu Inicjatywa Doskonałości-Uczelnia Badawcza na podstawie umowy nr 06/IDUB/2019/94.
1.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane oraz dodatkowo punktowane zawiera Załącznik A do Formularza oferty stanowiący integralną część SIWZ.
1.2 Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy:
Pozycja 1: zamrażarki niskotemperaturowej do –86oC wraz z systemem awaryjnego podtrzymywania temperatury CO2 i rejestratorem temperatury z powiadomieniem na telefon komórkowych – 2 sztuki.
Pozycja 2: zamrażarki - 20 oC do – 40oC – 1 sztuka.
1.3 Zamówienie w ramach Programu Inicjatywa Doskonałości-Uczelnia Badawcza na podstawie umowy nr 06/IDUB/2019/94 zawartej pomiędzy Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Uniwersytetem Jagiellońskim w dniu 16.12.2019r.
1.4 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje :
a) Zakup i dostawy sprzętu fabrycznie nowego, nieużywanego, niepowystawowego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2020r.,
b) Dostawę sprzętu do Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM, ul. Skawińska 8, 31-066 Kraków,
c) Dostawa obejmuje transport sprzętu, wniesienie do wskazanego pomieszczenia, sprawdzenie kompletności dostawy w obecności pracownika Zamawiającego, a także uruchomienie dostarczonego przedmiotu zamówienia oraz podpisanie przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w obecności pracownika Zamawiającego protokołu dostawy sprzętu,
d) Dostarczenie wraz z dostawą kart gwarancyjnych w języku polskim w wersji papierowej zgodne z zapisami umowy oraz instrukcji obsługi w języku polskim w wersji papierowej lub elektronicznej,
1.4.1. Udzielenie minimum 24 miesięcznej gwarancji na zaoferowany przedmiot zamówienia, licząc od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru * parametr dodatkowo punktowany. Gwarancja ma obejmować:
• Zamrażarki pozycja 1 i 2 (w załączniku A do Formularza oferty),
• Dodatkowe elementy wyposażenia tzn.:
 System CO2 Backup do zamrażarki niskotemperaturowej pozycja 1 (2 sztuki),
 Rejestrator temperatury z powiadamianiem na telefon komórkowy pozycja 1 (2 sztuki).
1.4.2.Wykonawca zapewnia świadczenie serwisu gwarancyjnego realizowanego przez producenta/ów lub autoryzowany serwis producenta/ów w miejscu użytkowania przedmiotu zamówienia tzn., ul. Skawińska 8 w Krakowie.
1.4.3.Czas reakcji serwisu maksymalnie 48 godzin licząc od momentu wysłania pisemnego zgłoszenia o awarii (informacja przesłana faxem lub e-mailem) w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić przyjmowanie zgłoszeń w tych terminach i godzinach oraz każdorazowo potwierdzić przyjęcie zgłoszenia.
1.4.4.Czas naprawy w okresie gwarancyjnym maksymalnie 14 dni roboczych licząc od momentu zgłoszenia awarii (informacja przesłana faxem lub e-mailem) rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku gdy termin się wydłuży zapewnienie zastępczego urządzenia o parametrach nie gorszych niż zamawiany.
1.4.5.W okresie gwarancyjnym wszystkie koszty związane z naprawą, wysyłką, uruchomieniem sprzętu zastępczego ponosi Wykonawca.
1.4.6.Zamawiający dopuszcza zmiany sprzętu wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia w zakresie modelu oferowanego sprzętu w przypadku, gdy produkcja danego modelu została zawieszona lub został on wycofany z dystrybucji i zostanie zastąpiony innym o parametrach co najmniej takich samych jak model oferowany lub który został udoskonalony albo dodatkowo wyposażony, za cenę nie wyższą niż podana w ofercie pod warunkiem uzyskania przez Wykonawcę pisemnej zgody Zamawiającego, bez konieczności zmiany postanowień umowy.
1.4.7.Wykonawca zapewni aktualizację oprogramowania do najnowszej wersji bez dodatkowych opłat w okresie trwania gwarancji.
1.4.8.Wykonawca zapewni szkolenie 1 dniowe z obsługi przedmiotu zamówienia (min. 2 godziny zegarowe), dla 4 pracowników Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym w miejscu dostawy.
1.5 Dostawa musi się odbyć w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 15:00 (za dni robocze Zamawiający uznaje dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Termin dostawy musi zostać zgłoszony przez Wykonawcę do Zamawiającego co najmniej na 2 (dwa) dni robocze przed planowanym dniem jej realizacji. Zamawiający zastrzega, że w sytuacji gdy wyznaczony dzień dostawy będzie dniem wolnym od pracy UJ CM wówczas wyznaczony termin dostawy będzie pierwszym dniem roboczym po dniach wolnych od pracy.
1.6 Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać Certyfikat zgodności/deklaracja zgodności zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. ustawą z dnia 30.08.2002 o systemie oceny zgodności lub certyfikat zgodności/deklaracja zgodności zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. ustawą z dnia 20.05.2010 o wyrobach medycznych.
1.7 Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Każdy Wykonawca składający ofertę równoważną, zgodnie z postanowieniami ustawy PZP, jest zobowiązany wykazać w treści przedkładanej przez siebie oferty, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania oraz parametry techniczne i funkcjonalne, jak i inne określone w SIWZ, bądź też przewiduje rozwiązania lepsze niż opisywane. Przez równoważność rozumie się to, że oferowane urządzenie i elementy muszą posiadać co najmniej te same cechy, parametry techniczne i funkcjonalne, jak i inne na poziomie, co najmniej takim jak opisane w SIWZ.
1.8 W wycenie należy uwzględnić wszystkie niezbędne materiały związane z montażem, instalacją i konfiguracją sprzętu.
1.9 Zamawiający nie wymaga dodatkowych przeglądów gwarancyjnych. Wykonawca realizuje przeglądy gwarancyjne w okresie gwarancji wynikające z warunków gwarancji producenta, niemniej jednak niż jeden na rok.
2. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie i z uwzględnieniem jego zapisów.
3. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego opis techniczny lub funkcjonalny, odpowiednio do wzoru stanowiącego załącznik A do Formularza oferty, pozwalający na ocenę zgodności oferowanych produktów, ich elementów i wyposażenia oraz ich parametrów z wymaganiami SIWZ.
4. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
39711120-6 – Zamrażarki.
5. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ.
6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Każdy Wykonawca składający ofertę równoważną, zgodnie z postanowieniami ustawy PZP, jest obowiązany wykazać w treści przedkładanej przez siebie oferty, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia konfiguracje, parametry techniczne i funkcjonalne oraz warunki wymagane określone w SIWZ, bądź też przewiduje rozwiązania lepsze niż opisywane. Przez równoważność rozumie się to, że oferowane produkty muszą posiadać co najmniej te same konfiguracje, parametry techniczne i funkcjonalne oraz warunki wymagane na poziomie, co najmniej takim jak opisane w SIWZ. Wykonawca zgodnie z przepisami ustawy PZP zobowiązany jest wykazać równoważność w treści składanej oferty. Przy oferowaniu rozwiązań innych niż opisane w SIWZ, Wykonawca musi wykazać szczegółowo w treści oferty ich równoważność z warunkami i wymaganiami opisanymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy przedstawiające konfiguracje, parametry techniczne i funkcjonalne oraz warunki pozwalające na ocenę zgodności oferowanych produktów z wymaganiami SIWZ. W szczególności wymaga się od Wykonawcy podania nazwy producenta, nazwy oferowanego produktu oraz szczegółowego opisu jego konfiguracji, parametrów technicznych i funkcjonalnych oraz spełnienia wymaganych warunków (kompletne karty produktowe, prospekty, katalogi, foldery itp.).
7. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada realizację zamówienia przy udziale podwykonawców do oferty powinien być załączony ich wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia), o ile są znani na etapie składania ofert.
8. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści.
9. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.10.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Św. Anny 12
Kraków 31-008
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Św. Anny 12
Kraków 31-008
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się