Udział w postępowaniu pn. Dostawa elementów układu mielenia młynów pierścieniowo - kulowych do rozdrabniania węgla zainstalowanych w oddziałach TAURON Wytwarzanie S.A.

» Opis zapytania

Departament Zakupów - Biuro Zamówień i Umów planuje przeprowadzenie postępowania przetargowego na dostawę elementów układu mielenia młynów pierścieniowo - kulowych do rozdrabniania węgla zainstalowanych w oddziałach TAURON Wytwarzanie S.A.

Zakres przedmiotu zamówienia zamieszczono w zakładce "Dokumenty".
___________________________________
!!!! UWAGA !!!!

Zamawiający udostępni na potrzeby weryfikacji możliwości przygotowania oferty dokumentację techniczną elementów, które należy wykonać zgodnie z dokumentacją Zamawiającego (elementy do młynów MKM-33), z zastrzeżeniem że zostanie ona wykorzystana wyłącznie w celu określenia możliwości realizacji przedmiotu zamówienia.

Warunkiem uzyskania dokumentacji jest pisemne zwrócenie się do Zamawiającego z wnioskiem o jej udostępnienie, stanowiącym załącznik do zapytania, podpisanym przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Do składanego wniosku należy dołączyć dokument (aktualny odpis z KRS lub stosowne pełnomocnictwo) poświadczający, że osoba podpisująca oświadczenie była do tego uprawniona.

Wniosek należy przesłać za pośrednictwem zakładki Pytania/Informacje na Platformie Zakupowej Zamawiającego.

Dokumentacja zostanie przesłana w wersji elektronicznej, w formie plików pdf, na adres mailowy Wykonawcy wskazany we wniosku o jej udostępnienie.
_______________________________________

W zakładce Dokumenty podpięto dodatkowy opis kul miażdżących do młynów 7M-115.

Zamawiający nie dysponuje dokumentacją wykonawczą pierścieni dociskowych do młynów 7M-115 RYS.2-7M115-004. Właścicielem przywołanej dokumentacji jest firma FPM S.A. z siedzibą w Mikołowie.
_______________________________________

Wykonawców zdolnych zrealizować przedmiot zamówienia i zainteresowanych udziałem w postępowaniu prosimy o stosowne potwierdzenie poprzez wybór z listy rozwijalnej formularza elektronicznego opcji "tak".
W miarę możliwości prosimy również o podanie szacunkowej ceny jednostkowej produktu oraz wskazanie zakresu potencjalnej oferty i przewidywanego terminu realizacji w tygodniach od daty zawarcia zobowiązania - uzupełniając Załącznik nr 2 - Zakres przedmiotu zamówienia.

Następnie proszę przesłać informację w systemie korzystając z opcji "zapisz" i "złóż ofertę" dołączając skan wypełnionego formularza z zakresem zamówienia.

Jednocześnie oferentów niezarejestrowanych na Platformie Zakupowej w Grupie TAURON prosimy o przesłanie następujących informacji:

1. Nazwa i adres firmy
2. Nr NIP
3. Adres e-mail, na który zostanie przesłana informacja o wszczętym postępowaniu
4. Dane kontaktowe

Zgłoszenie należy przesłać w terminie do dnia 22.10.2020 r. do godziny 12:00.

Wymagane dane są niezbędne do wprowadzenia Państwa do Bazy Wykonawców, a następnie przesłania informacji o wszczęciu postępowania.

W zakładce "dokumenty" znajdują się załączniki:
- Podręcznik Oferenta
- Zakres przedmiotu zamówienia

Niniejsze zapytanie o informację nie stanowi zaproszenia do składania ofert cenowych. Podana w zgłoszeniu cena szacunkowa zostanie wykorzystana wyłącznie jako informacja do celów budżetowych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.10.2020 | 15:00


» Lokalizacja

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części górnicze

» Dane nabywcy

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się