„Zasyp wyrwy na brzegu prawym na rzece Soła w km 72+430-72+630 w m. Rajcza, gm. Rajcza.”

» Opis zapytania

4.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na zasypaniu wyrwy na brzegu prawym na rzece Soła w km 72+430 – 72+630 w m. Rajcza, gm. Rajcza, na długości L= 200,0 mb. Na przedmiotowym odcinku rzeka Soła płynie nieuregulowanym korytem, z licznymi odsypiskami oraz z licznymi wyrwami brzegowymi.
Narzuty na skarpach wykonywane z lądu z kamienia łamanego o średnicy D>0,8m - wykonanie narzutu kamiennego z formowaniem koparką.
Planowane prace będą polegały na mechanicznym przemieszczeniu materiału żwirowego i zasypaniu wyrw brzegowych, na prawym brzegu kamieniem narzutowym z kamienia łamanego o średnicy D>0,8m .
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami form przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1-5 i 7-9 ustawy o ochronie przyrody.

Szczegółowy zakres prac utrzymaniowych obejmuje łącznie:
W ramach robót przewidziano wykonanie:
1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa strumieni i rzek o szerokości dna powyżej 7,0 m – 0,200 km
2. Ręczne ścinanie zakrzaczeń, zagajniki średniej gęstości – 0,100 ha
3. Wykopy i przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,60 m3, grunt kat.IV – 756,00 m3
4. Oczyszczenie terenu z pozostałości po wycince wraz z wywozem – 1000,00 m2
5. Wykonanie wyściółek z faszyny, grubość warstwy 15 cm, faszyna wiklinowa – 450,0 m2
6. Analogia- Narzuty na skarpach wykonywanie z lądu z kamienia łamanego o średnicy D>0,8m - wykonanie narzutu kamiennego z formowaniem koparką – 877,50 m3

Lokalizacja: m. Rajcza, gm. Rajcza, pow. żywiecki, woj. śląskie

Organizacja robót dla części:

Prace, których wykonanie należy do zobowiązań kontraktowych Wykonawcy, mieszczące się w cenie asortymentów robót :
• Roboty pomiarowe dla potrzeb wykonania robót,
• Działania ochronne i zapobiegawcze stosownie do wymagań BHP,
• Zabezpieczenie terenu wykonywanych robót,
• Wynajęcie terenu, opłaty dzierżawne oraz urządzenie i likwidacja zaplecza budowy,
Wszelkie koszty związane z dostarczeniem wody i energii elektrycznej na teren robót wraz z kosztami ich zużycia, wykonanie dokumentacji fotograficznej przed przystąpieniem, w trakcie i po zakończeniu prac, jako załącznik do operatu powykonawczego,
• wykonanie dojazdu technologicznego i zjazdu do koryta rzeki Soły

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Grzybowska 80/82
Warszawa 00-844
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych

» Dane nabywcy

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Grzybowska 80/82
Warszawa 00-844
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się