Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Żegocina w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

» Opis zapytania

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Żegocina w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. 2. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 90.50.00.00-2– Usługi związanie z odpadami 90.51.31.00-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 90.51.20.00-9 - Usługi transportu odpadów 90.51.12.00-4 - Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 90.53.30.00-2 – Usługi gospodarki odpadami 90.51.40.00-3 – Usługi recyclingu odpadów 90.51.10.00– 2 Usługi wywozu odpadów 3. CHARAKTERYSTYKA GMINY ŻEGOCINA: − Powierzchnia Gminy Żegocina wynosi 34,9 km2 − Liczba zameldowanych mieszkańców Gminy Żegocina według ewidencji ludności stan na 01.10.2020r. wynosi 5570 osób, natomiast liczba mieszkańców (zamieszkałych osób) według złożonych deklaracji wynosi 4843 według stanu na 16.10.2020r. Natomiast liczba nieruchomości zamieszkałych (punktów odbioru odpadów) według stanu na 16.10.2020r. wynosi: Lp. Miejscowość Liczba nieruchomości zamieszkałych (punktów odbioru odpadów)
1. Bełdno 81
2. Bytomsko 165
3. Łąkta Górna 415
4. Rozdziele 205
5. Żegocina 421 RAZEM: 1287 − Liczba nieruchomości zamieszkałych (punktów odbioru odpadów) oraz liczba mieszkańców w trakcie realizacji zamówienia może ulec zmianie, na skutek składania przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1) Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Żegocina z następujących sołectw: Bełdno, Bytomsko, Łąkta Górna, Rozdziele i Żegocina. 2) Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny jak i pozostałości po selektywnie zebranych odpadach komunalnych tj. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz ich zagospodarowanie. 3) Wymogi dotyczące przekazywania odebranych pozostałości po selektywnie zebranych odpadach komunalnych tj. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: a) Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości pozostałości po selektywnie zebranych odpadach komunalnych tj. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne do komunalnych instalacji umieszczonych przez Marszałków Województw na liście w Biuletynie Informacji Publicznej oraz do instalacji komunalnych wskazanych w Wojewódzkich Planach Gospodarki Odpadami Komunalnymi. b) W przypadku odmowy przyjęcia odpadów komunalnych przez instalacje wskazane w umowie zawartej z Wykonawcą (w oświadczeniu Wykonawcy stanowiącym załącznik do oferty) dopuszcza się przekazanie odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy do innych instalacji niż wskazane ww. umowie (w oświadczeniu), po wcześniejszym pisemnym poinformowaniu Zamawiającego. 4) Wykonawca odbierający selektywnie zebrane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości będzie zobowiązany do przekazania odebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U z 2020 r. poz. 797 ze zm.) 5) Rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości:
Lp.
Rodzaje odpadów komunalnych
1. pozostałości po selektywnie zebranych odpadach komunalnych tj. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
2.bioodpady,
3.papier, tektura, odpady opakowaniowe z papieru oraz odpady opakowaniowe z tektury,
4.metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, odpady opakowaniowe z metali oraz odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych,
5.szkło, odpady opakowaniowe ze szkła,
6.meble i inne odpady wielkogabarytowe,
7.odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
8.zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
9.chemikalia
10.odpady niebezpieczne,
11.zużyte opony
11.przeterminowane leki
12.zużyte baterie i akumulatory
13.odpady tekstyliów i odzieży
14.odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki
6) Na terenie Gminy Żegocina w zabudowie jednorodzinnej obowiązywać będzie system workowy lub pojemnikowy zbiórki odpadów komunalnych segregowanych i pozostałości po selektywnie zebranych odpadach komunalnych tj. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Worki i pojemniki na poszczególne frakcje odpadów mają być oznaczone przez Wykonawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2019r. poz. 2028 ze zm.) oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żegocina, za wyjątkiem pojemników w zabudowie jednorodzinnej, które oznaczy właściciel nieruchomości. Wykonawca zaopatruje właścicieli nieruchomości w zróżnicowane kolorystycznie worki posiadające logo lub nazwę przedsiębiorcy, prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz naklejki samoprzylepne umożliwiające identyfikację danej nieruchomości. W pojemniki wyposaży nieruchomość właściciel posesji. W przypadku zabudowy wielolokalowej (SM Przybyszówka) Wykonawca wyposaży w terminie 7 dni przed dniem obowiązywania umowy w 2 pojemniki KP7m3 na pozostałości po selektywnie zebranych odpadach komunalnych tj. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, po 2 pojemniki o pojemności nie mniejszej niż 1100 l na frakcję odpadów metale i tworzywa sztuczne, po 2 pojemniki o pojemności nie mniejszej niż 1100 l na frakcję odpadów papier, po 1 pojemniku o pojemności nie mniejszej niż 1100 l na frakcję odpadów szkło, po 5 pojemników o pojemności nie mniejszej niż 240 l na bioodpady (bądź w 1 pojemnik o łącznej pojemności nie mniejszej niż 1100l), po jednym pojemniku o pojemności nie mniejszej niż 1100 l na tekstylia i odzież a także po jednym pojemniku o pojemności nie mniejszej niż 240 l na chemikalia oraz odpady niebezpieczne opisane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2019r. poz. 2028) oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żegocina, które powinny posiadać logo lub nazwę przedsiębiorcy, prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych. W przypadku zapotrzebowania większej ilości pojemników na odpady w zabudowie wielolokalowej (SM Przybyszówka), Wykonawca dostarczy dodatkowe pojemniki w terminie 1 miesiąca od zgłoszenia przez Zamawiającego. Pojemniki powinny spełniać aktualnie obowiązujące polskie normy. Ponadto należy wyposażyć mieszkania w Szkole Podstawowej w Rozdzielu i Dom Nauczyciela w Żegocinie, po jednym pojemniku o pojemności nie mniejszej niż 1100 l na pozostałości po selektywnie zebranych odpadach komunalnych tj. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i po jednym pojemniku o pojemności nie mniejszej niż 240 l na bioodpady. W przypadku zapotrzebowania większej ilości pojemników na odpady, Wykonawca dostarczy dodatkowe pojemniki w terminie 1 miesiąca od zgłoszenia przez Zamawiającego. 7) W przypadku wejścia w życie nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów Wykonawca w trakcie trwania umowy zobowiązany jest dostosować się do nowo obowiązujących przepisów prawnych. 8) Do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych wprowadza się następujące rodzaje worków lub pojemników z zachowaniem odpowiedniej kolorystyki i opisem: − papier, tektura, odpady opakowaniowe z papieru oraz odpady opakowaniowe z tektury -worki lub pojemniki w kolorze niebieskim oznaczone napisem "Papier",
− szkło, odpady opakowaniowe ze szkła - worki lub pojemniki w kolorze zielonym oznaczone napisem "Szkło", − metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, odpady opakowaniowe z metali oraz odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych - worki lub pojemniki w kolorze żółtym oznaczone napisem "Metale i tworzywa sztuczne", − bioodpady - worki lub pojemniki w kolorze brązowym oznaczone napisem "Bio", odpady niebezpieczne - worki lub pojemniki w kolorze pomarańczowym oznaczone napisem "Odpady niebezpieczne ", − chemikalia - worki lub pojemniki w kolorze białym oznaczone napisem "Chemikalia", − odpady tekstyliów i odzieży - worki lub pojemniki koloru popielatego oznaczone napisem "Tekstylia i odzież", − odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki w pojemnikach koloru czerwonego oznaczone napisem " Odpady niemedyczne", − pozostałości po selektywnie zebranych odpadach komunalnych tj. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w workach lub pojemnikach koloru czarnego oznaczone napisem "Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne". 9) Odbiór odpadów komunalnych będzie prowadzony w następujący sposób: W okresie od 1 kwietnia do 31 października odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych będzie prowadzone: - pozostałości po selektywnie zebranych odpadach komunalnych tj. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz raz na tydzień z budynków wielolokalowych. W przypadku zabudowy wielolokalowej (SM Przybyszówka) pojemniki z odpadami będą dodatkowo odbierane w przypadku przepełnienia na telefoniczne zgłoszenie Zarządu Spółdzielni lub Gminy Żegocina w terminie 3 dni od zgłoszenia. Dotyczy to również odpadów segregowanych. - metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, odpady opakowaniowe z metali, odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych - raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz raz na tydzień z budynków wielolokalowych, - szkło, odpady opakowaniowe ze szkła - raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz raz na tydzień z budynków wielolokalowych. - papier, tektura, odpady opakowaniowe z papieru oraz odpady opakowaniowe z tektury - raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz raz na tydzień z budynków wielolokalowych, - bioodpady - raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz raz na tydzień z budynków wielolokalowych, W okresie od 1 listopada do 31 marca odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych będzie prowadzone: - pozostałości po selektywnie zebranych odpadach komunalnych tj. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 2 razy w miesiącu. W przypadku zabudowy wielolokalowej (SM Przybyszówka) pojemniki z odpadami będą dodatkowo odbierane w przypadku przepełnienia na telefoniczne zgłoszenie Zarządu Spółdzielni lub Gminy Żegocina w terminie 3 dni od zgłoszenia. Dotyczy to również odpadów segregowanych.
− metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, odpady opakowaniowe z metali, odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych - 2 razy w miesiącu, − szkło, odpady opakowaniowe ze szkła - 2 razy w miesiącu, − papier, tektura, odpady opakowaniowe z papieru oraz odpady opakowaniowe z tektury - 2 razy w miesiącu, − bioodpady - 2 razy w miesiącu, − Tekstylia i odzież - 1 raz na kwartał w terminach określonych w harmonogramie, − Chemikalia odbierane będą dwa razy do roku w terminach określonych w harmonogramie, − Odpady niebezpieczne odbierane będą dwa razy do roku w terminach określonych w harmonogramie. − Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, akumulatory będą odbierane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w ramach "wystawki" dwa razy do roku w terminach określonych w harmonogramie przez Wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu, a w przypadku zabudowy wielorodzinnej (SM Przybyszówka) odbierane będą z miejsca, uzgodnionego z Zarządem Spółdzielni. − Zużyte opony będą odbierane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w ramach "wystawki" dwa razy do roku w terminach określonych w harmonogramie przez Wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu w ilości 8 szt. rocznie od gospodarstwa domowego, a w przypadku zabudowy wielorodzinnej (SM Przybyszówka) odbierane będą z miejsca, uzgodnionego z Zarządem Spółdzielni. − Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót we własnym zakresie, właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą zagospodarowywać we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami lub będą odbierane w terminach określonych w harmonogramie po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym właściciela nieruchomości, do Wykonawcy, wyłonionego w drodze przetargu w ilości 2 m3 rocznie od gospodarstwa domowego bezpośrednio z posesji, a w przypadku zabudowy wielorodzinnej (SM Przybyszówka) odbierane będą z miejsca, uzgodnionego z Zarządem Spółdzielni. Odpady niespełniające tej definicji oraz odpady powyżej limitu 2 m3 nie będą odbierane w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ich odbiór powinien odbywać się w oparciu o indywidualne umowy zawierane pomiędzy podmiotami wykonującymi prace remontowo - budowlane lub właścicielami a uprawnionymi do odbioru odpadów przedsiębiorcami. 10) Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Żegocina zostanie sporządzony przez Wykonawcę i uzgodniony z Zamawiającym przed podpisaniem umowy oraz zostanie doręczony przez Wykonawcę właścicielom nieruchomości w terminie przed 01.01.2021r. 11) W trakcie trwania umowy w uzasadnionym przypadku Zamawiający na wniosek mieszkańców może zmienić harmonogram wywozu odpadów komunalnych w porozumieniu z Wykonawcą. 12) W trakcie trwania umowy w uzasadnionym przypadku Zamawiający na wniosek mieszkańców może zmienić harmonogram wywozu odpadów komunalnych w porozumieniu z Wykonawcą. 13) Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć i ustawić w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego tj: − w 2-ch aptekach po jednym pojemniku na przeterminowane leki o pojemności nie mniejszej niż 10 litrów tj. Apteka REMEDIUM w Łąkcie Górnej, Apteka Zdrowe Ceny w Żegocinie w miejscu, uzgodnionym z zarządcą budynku,
− w UG w Żegocinie, w 4 szkołach (Bytomsku, Rozdzielu, Łąkcie Górnej, Żegocinie) i w 5-ciu świetlicach wiejskich (Bełdnie, Bytomsku, Rozdzielu, Łąkcie Górnej, Żegocinie) po jednym pojemniku na zużyte baterie o pojemności nie mniejszej niż 10 litrów w miejscu, uzgodnionym z zarządcą budynku. Pojemniki o pojemności minimum 10 l powinny posiadać zamknięcie uniemożliwiające otwarcie przez nieuprawnione osoby. Wykonane z trwałego materiału z umieszczonym napisem informującym o rodzaju odpadów oraz powinny posiadać logo lub nazwę Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie w godzinach pracy aptek i budynków użyteczności publicznej monitorować stan zapełnienia pojemników i odbierać odpady w takiej częstotliwości, aby nie powodowało to przepełnienia tych pojemników, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu. 14) Charakterystyka worków do zbiórki odpadów komunalnych: - materiał - folia LDPE, - pojemność - 120 l, - nadruk – jednostronny. Pojemniki mają spełniać wymogi techniczne i sanitarne określone w PN 15) Orientacyjna liczba worków na odpady komunalne (na okres 12 miesięcy) - czarne - 63.000 szt. - niebieski - 3.000 szt. - żółty - 83.000 szt. - zielony - 26.500 szt. - brązowy – 12.000 szt. - pomarańczowy - 2.000 szt. - popielaty – 3.000 szt. - biały – 1500 szt. Ilość wytworzonych odpadów na terenie Gminy Żegocina nie jest zależna od Zamawiającego. Ustalone ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego uwzględniając ilość odpadów wytworzonych przez gospodarstwa domowe. Szacunkowa ilość odpadów komunalnych przewidzianych do odebrania, transportu i zagospodarowania wynosi 990 Mg/12 miesięcy (w tym 450 Mg odpadów niesegregowanych (zmieszanych) i 540 Mg odpadów segregowanych). W 2019 roku odebrano z terenu nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Żegocina następujące ilości odpadów komunalnych: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: 416, 340 Mg, segregowane: 492,607 Mg Gmina Żegocina zastrzega sobie możliwość sprawdzenia ilości odebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy w trakcie trwania umowy poprzez ich zważenie w dniu odbioru wyznaczonym w harmonogramie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego przy obecności upoważnionej osoby ze strony Zamawiającego. System odbierania odpadów komunalnych obejmuje tylko odpady z nieruchomości zamieszkałych, natomiast nie obejmuje odpadów powstających w instytucjach, szkołach, obiektach użyteczności publicznej i w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej w tym działalności rolniczej. 16) Standard sanitarny wykonywania usług oraz ochrony środowiska a) Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot zamówienia zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności przepisami prawa ochrony środowiska, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, ustawy o odpadach i przepisów wykonawczych w tym zakresie,
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żegocina oraz przepisów sanitarnych. b) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarnego, w szczególności do: − zapobiegania wysypywaniu się odpadów z worków i pojemników podczas dokonywania odbioru odpadów, − odbierania odpadów z miejsc ich wystawienia na terenie nieruchomości i uprzątnięcia terenu w miejscu wystawienia worków i pojemników z odpadami komunalnymi w przypadku jego zanieczyszczenia wynikającego z przepełnienia worka lub pojemnika lub ich uszkodzenia. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru z miejsc wystawienia worków i pojemników ewentualnych rozsypanych oraz luźnych odpadów (np. odpady rozrzucone przez zwierzęta). c) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie odebranymi odpadami komunalnymi zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 17) Obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem. a) Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu miesięcznych raportów w formie pisemnej zawierających informację o ilości odebranych odpadów komunalnych (pozostałości po selektywnie zebranych odpadach komunalnych tj. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i segregowanych odpadach komunalnych) z terenu Gminy Żegocina w [Mg] oraz o sposobach i miejscach zagospodarowania tych odpadów lub kserokopii kart przekazania odpadów z terenu Gminy Żegocina sporządzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Prawidłowo sporządzony Raport miesięczny lub kserokopie kart przekazania odpadów z terenu Gminy Żegocina będą podstawą do wystawienia faktury za wykonanie usługi. b) Wykonawca przekazuje również informację o liczbie i rodzaju wydanych worków w miesiącu, za który składa informację w formie pisemnej. c) Wykonawca zobowiązany będzie do monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielu nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru odpadów, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku w zakresie segregacji odpadów (np. gdy w worku przeznaczonym na odpady niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne będą znajdować się odpady segregowane). Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 4 dni roboczych od dnia zaistnienia opisanej powyżej sytuacji do pisemnego i drogą elektroniczną poinformowania Zamawiającego o nie wywiązaniu się z obowiązków segregacji odpadów przez właściciela nieruchomości zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żegocina. Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyć dokumentację fotograficzną i protokół z zaistnienia takiego zdarzenia. Z dokumentacji musi jednoznacznie wynikać, określenie nieprawidłowości, jakiej dotyczy nieruchomości, w jakim dniu doszło do ustalenia w/w zdarzenia. d) Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego przekazywania adresów nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a nie ujętych w bazie prowadzonej przez Zamawiającego. Informacje te Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemnie. e) Wykonawca będzie zobowiązany sporządzać i przekazywać sprawozdania, o których mowa w art. 9n w terminach i na zasadach określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz w ustawie o odpadach, a w przypadku zmiany przepisów zgodnie z nowo obowiązującymi przepisami.
f) Wykonawcę zobowiązuje się do przedłożenia informacji o odpadach, o której mowa w art. 9oa ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) g) Wykonawca na żądanie Zamawiającego powinien okazać wszelkie dokumenty potwierdzające wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymaganiami i przepisami prawa.
5. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA STAWIANE PRZEDSIĘBIORCOM ODBIERAJĄCYM ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI: a) Wykonawca dostarczy właścicielom nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Żegocina w terminie przed 01.01.2021r. : co najmniej po trzy worki czarne, brązowe, żółte, co najmniej po dwa worki zielone oraz co najmniej po jednym worku popielatym, niebieskim, pomarańczowym i białym wraz z naklejkami i harmonogramem odbioru odpadów. W przypadku zadeklarowania przez właściciela nieruchomości zamieszkałej kompostownika przydomowego i kompostowania bioodpadów Wykonawca nie pozostawia worka na bioodpady (kolor brązowy). W przypadku zabudowy wielolokalowej (SM Przybyszówka, mieszkania w Szkole Podstawowej w Rozdzielu i Dom Nauczyciela w Żegocinie) Wykonawca wyposaży w pojemniki wymienione w ust. 3 pkt. 4) b) Przy odbiorze odpadów będzie dostarczał co najmniej tyle worków ile odbierze worków z odpadami. c) odbiór odpadów komunalnych odbywać się będzie bez względu na warunki pogodowe, z zastrzeżeniem: w przypadku wystąpienia warunków uniemożliwiających wykonanie usługi (np. nieprzejezdność dróg - remont itp.) – Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o zaistniałych okolicznościach uniemożliwiających odbiór odpadów. Odbioru tych odpadów należy dokonać w terminie uzgodnionym z Zamawiającym nie dłuższym niż 2 dni po ustaniu warunków uniemożliwiających wykonanie usługi. d) Usługa będzie wykonywana w dni robocze w godzinach od 7:00 do 20:00, za wyjątkiem odbioru odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek , które będą odbierane 2 razy do roku w terminach określonych w harmonogramie do pojemnika ustawionego przez Wykonawcę na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Łąkcie Górnej w godzinach od 10:00 do 14:00. e) Załadunek jak i transport odpadów będzie odbywał się za pomocą odpowiedniego sprzętu oraz środków transportu, które muszą być w dyspozycji Wykonawcy, f) Wykonawca jest zobowiązany do odbierania odpadów komunalnych pojazdami przystosowanymi do odbierania poszczególnych frakcji odpadów, w sposób wykluczający mieszanie odpadów. g) Wykonawca jest zobowiązany do odbierania odpadów komunalnych zgodnie z uzgodnionym z Zamawiającym harmonogramem. h) Wykonawcę obowiązuje zakaz mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych z pozostałościami po selektywnej zbiórce tj. niesegregowane
(zmieszane) odpady komunalne odbieranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. i) Wykonawcę obowiązuje zakaz mieszania odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Żegocina z odpadami zebranymi w innych gminach oraz z odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli nieruchomości nie zamieszkałych na terenie Gminy Żegocina. Pojazdy Wykonawcy, w trakcie realizacji usług odbioru odpadów na rzecz Zamawiającego, nie mogą jednocześnie odbierać odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, które nie są objęte gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Zakazuje się Wykonawcy jednoczesnego odbioru w jednym transporcie odpadów komunalnych zebranych na terenie Gminy Żegocina z odpadami zebranymi z innych gmin. j) zabezpieczenie przewożonych odpadów przed wysypaniem w trakcie transportu. W przypadku wysypania Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego uprzątnięcia odpadów oraz skutków ich wysypania (zabrudzeń, plam itp.), k) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenie lub uszkodzenie worków, pojemników do gromadzenia odpadów będących w dyspozycji właścicieli nieruchomości, powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. l) Reklamacje: Wykonawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w przypadku zgłoszenia przez właścicieli nieruchomości lub Zamawiającego przypadków nie wykonania lub niewłaściwego świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przez Wykonawcę (np. odpady nie zostały odebrane zgodnie z harmonogramem, brak worków, pojemników) bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia drogą pisemną lub telefoniczną od Zamawiającego lub właścicieli nieruchomości. W przypadku reklamacji szczególnie skomplikowanej wymagającej dodatkowego wyjaśnienia należy powiadomić wnoszącego reklamację o nowym terminie załatwienia sprawy. Odpowiedź na złożoną reklamację należy przekazać w formie pisemnej lub telefonicznej, chyba, że składający reklamację określi inny sposób, w jaki ma być udzielona odpowiedź. W przypadku udzielania odpowiedzi przez Wykonawcę zgłaszającemu reklamację (właścicielowi nieruchomości), winien on poinformować również Zamawiającego o sposobie rozpatrzenia reklamacji. m) Wykonawca ma obowiązek zagospodarować odebrane odpady komunalne w sposób: - zapewniający osiągnięcie określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167 ze zm.): • poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, • poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, - zapewniający osiągnięcie określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2412),
n) Wykonawca musi prowadzić działania mające na celu osiągnięcie ww. poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku, a także ograniczania składowania odpadów zielonych ulegających biodegradacji, w szczególności prowadzenie działań informacyjnych, edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi. Obowiązek ten będzie realizowany w terminie i w sposób uzgodniony z Zamawiającym. o) Wykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia gwarantującym terminowe i staranne wykonanie zakresu rzeczowego usługi. p) Wykonawca odbierający odpady komunalne jest obowiązany spełnić wymagania dla podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zgodnie z art. 9d Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz.1439 ze zm.) oraz z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z dnia 11 stycznia 2013r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 122), a w szczególności: − posiadać bazę magazynowo - transportową usytuowaną w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy Żegocina na terenie, do którego posiada tytuł prawny. Baza magazynowo - transportowa musi spełniać następujące warunki: − teren bazy magazynowo - transportowej musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym, − miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów musi być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu, − miejsce magazynowania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych musi być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych, − teren bazy musi być wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymogami określonymi przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.), − baza magazynowo - transportowa musi być wyposażona w miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające ilości zatrudnionych osób, miejsce do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych oraz legalizowaną samochodową wagę najazdową - w przypadku, gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów. Na terenie bazy magazynowo - transportowej powinien znajdować się także punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów, o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo - transportowej, − część transportowa oraz część magazynowa bazy mogą znajdować się na oddzielnych terenach, przy jednoczesnym spełnieniu warunków określonych w ust. 1 -3 w/w Rozporządzenia. − W zakresie posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz jego odpowiedniego stanu technicznego należy zapewnić aby:
− w posiadaniu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości znajdowały się co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, − pojazdy były trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, − posiadać na terenie bazy magazynowo - transportowej urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania - urządzenia należy utrzymywać we właściwym stanie technicznym i sanitarnym, − zapewnić, aby pojazdy były zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadały aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, − zapewnić, aby konstrukcja pojazdów zabezpieczała przed niekontrolowanym wydostaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku, a także transportu, − poddawać pojazdy i urządzenia myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie - Wykonawca winien posiadać aktualne dokumenty potwierdzające wykonanie czynności, − na koniec każdego dnia roboczego opróżniać pojazdy z odpadów i parkować wyłącznie na terenie bazy magazynowo-transportowej, − wyposażyć pojazdy w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników, − konstrukcja pojazdów ma zabezpieczać przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizować oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady. − wyposażyć pojazdy w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz system czujników zapisujących dane o miejscach załadunku i wyładunku odpadów umożliwiający weryfikację tych danych (system GPS). − Zamawiający zastrzega sobie prawo zapoznania się z zapisami sytemu lokalizacji GPS pojazdów obsługujących Gminę Żegocina w zakresie przedmiotowego zamówienia. − Przechowywać dane pochodzące z systemu monitoringu i systemu czujników, o których mowa w powyższych punktach w siedzibie Wykonawcy przez okres 2 lat od dnia ich zapisania. Wykonawca powinien posiadać odpowiedni program umożliwiający odczyt, prezentację oraz weryfikację przechowywanych danych. Dane powinny być udostępnianie na każde żądanie Zamawiającego. r) W razie awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pojazd zastępczy o zbliżonych parametrach.
s) Wykonawca winien posiadać w swojej ofercie pojazdy zapewniające odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu całej Gminy Żegocina niezależnie od warunków pogodowych. t) Za szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane odbiorem odpadów odpowiedzialność ponosi Wykonawca. u) Wykonawca w trakcie obowiązywania umowy zobowiązany jest do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, w tym prawa miejscowego, a w szczególności: − ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.z 2020 r. poz. 797 ze zm.), − ustawy z dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U.z 2020 r., poz.1439 ze zm.), − Uchwały Nr XII/105/2019 Rady Gminy Żegocina z dnia 27.09.2019r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żegocina, − Uchwały nr XII/106/2019 Rady Gminy Żegocina z dnia 27.09.2019r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, − Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167), − Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2412), − Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z dnia 11 stycznia 2013r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 122).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.10.2020 | 08:30


» Lokalizacja

Żegocina 316 -
Żegocina 32-731
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Żegocina
Żegocina 316 -
Żegocina 32-731
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się