Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz licencji oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Grajewo.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz licencji oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Grajewo. 2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy własnym transportem oraz na koszt i ryzyko Wykonawcy do Urzędu Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo. 3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczonego sprzętu i oprogramowania oraz zgodność dostawy z zamówieniem, jak również za szkody wyrządzone dostarczeniem towaru niewłaściwej jakości. Sposób transportu oraz opakowanie przedmiotu umowy musi zapewniać zabezpieczenie przed uszkodzeniami. Wykonawca zobowiąże się w zawartej umowie wymienić niezwłocznie sprzęt, który uległ uszkodzeniu podczas transportu. 4. Wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy ponosi Wykonawca. 5. Wykonawca winien dostarczyć przedmiot umowy fabrycznie nowy, pełnowartościowy, wolny od wad, praw osób trzecich oraz bez śladów uszkodzeń. 6. Zamawiający nie przewiduje wymagań określonych w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. 7. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV: 30213300-8 - Komputer biurkowy, 30213100-6 - Komputery przenośne, 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne, 48620000-0 - Systemy operacyjne. 8. Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 50 000,00 zł brutto. Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 1) Zestaw komputerowy (stacjonarny) z oprogramowaniem – 6 sztuk, 2) Komputer przenośny (laptop) z oprogramowaniem – 2 sztuki, 3) Licencje oprogramowania: a) Pakiet biurowy – 6 sztuk, b) Licencja systemu operacyjnego serwera – 1 sztuka, c) Licencja dostępowa (na użytkownika) – 70 sztuk. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.10.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Strażacka
Grajewo 19-200
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części

» Dane nabywcy

Burmistrz Miasta Grajewo
ul. Strażacka
Grajewo 19-200
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się