Remont drogi Nowiny nr ewid. 10247 w km 0+000 - 1+122 w miejscowości Golcowa

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu
Remontu drogi Nowiny nr ewid. 10247 w km 0+000 - 1+122 w miejscowości Golcowa – obejmującego swoim zakresem: mechaniczne oczyszczenie oraz skropienie asfaltem istniejącej nawierzchni, miejscowe wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa wiążąca asfaltowa o gr. 5 cm, oraz nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa ścieralna asfaltowa o gr. 4 cm, na długości 1122 mb, szer. 3,5 mb wykonanie poboczy z kruszywa łamanego szer. po 30 cm – zgodnie z przedmiarem robót i STWiOR, stanowiące załączniki do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Domaradz 345
Domaradz 36-230
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Domaradz
Domaradz 345
Domaradz 36-230
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się