Zakup i dostawa telefonów komórkowych wraz z kartami SIM, zakup kart SIM i świadczenie usług telefonii komórkowej oraz świadczenie usług mobilnego dostępu do internetu, dostawa kart telemetrycznych SIM i świadczenie usług wymiany danych informatycznych z zastosowaniem transmisji pakietowej GPRS (telemetria) dla Policji woj. zachodniopomorskiego

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę telefonów komórkowych wraz z kartami SIM, zakup kart SIM i świadczenie usług telefonii komórkowej oraz świadczenie usług mobilnego dostępu do internetu, dostawa kart telemetrycznych SIM i świadczenie usług wymiany danych informatycznych z zastosowaniem transmisji pakietowej GPRS (telemetria) dla Policji woj. zachodniopomorskiego, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ustawie z dn. 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 2460 z późn. zm.) i zgodnie z przedstawionym zestawieniem i specyfikacją i wymaganiami ujętymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 6 do siwz.
2. Ilość i zakres przedmiotu zamówienia zostały zawarte w załączniku nr 4 i 6 do siwz.
3. Zamawiający wymaga aby Wykonawca potwierdził spełnienie minimalnych wymagań sprzętowych
na załączniku nr 1 do formularza kalkulacji cenowej stanowiącego załącznik nr 4 do siwz.
4. Kody i nazwy dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych:
32250000-0 (telefony komórkowe);
64212000-5 (usługi telefonii komórkowej);
31712112-8 (karty SIM);
72400000-4 (usługi internetowe);
64216000–3 (elektroniczne usługi przekazywania wiadomości i informacji).
5. Szczegółowe wymagania odnośnie odbioru, warunków gwarancji i płatności przedmiotu zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do siwz.
6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, który zadeklaruje w ofercie zatrudnienie przy realizacji dostawy osoby niepełnosprawnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.),
na podstawie stosunku pracy (umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy) w wymiarze pełnego wymiaru czasu pracy, na cały okres realizacji zamówienia, za co Wykonawca otrzymał dodatkowe punkty do kryterium wyboru oferty:
1) przedłożył Zamawiającemu zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 3 uPzp oświadczenie o zatrudnieniu
przy realizacji zadania osoby niepełnosprawnej w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.) lub analogicznych przepisów państw członkowskich UE, EOG, na cały okres realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę z podaniem terminów ważności umowy oraz funkcji jaką będzie pełniła osoba niepełnosprawna, nie później niż trzy dni po podpisaniu umowy.
2) przedłożył Zamawiającemu na każde jego żądanie, na każdym etapie realizacji zamówienia stosownych dokumentów potwierdzających zatrudnienie przy realizacji zamówienia osoby niepełnosprawnej zgodnie z zapisami pkt. 1 pod rygorem naliczenia kar umownych.
7. Ilekroć w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia przedmiot zamówienia został określony
przez wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia itp., jak również w przypadku gdy do opisu przedmiotu zamówienia zostały użyte normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia (nazwa handlowa, producent) itp. Oznacza to, iż intencją Zamawiającego było przedstawienie „typu” towaru spełniającego wymagania Zamawiającego, a co za tym idzie Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W związku z tym, dopuszczalne jest zaoferowanie przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, które zagwarantuje nie gorsze normy, parametry i standardy techniczno-jakościowe oraz funkcjonalne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w złożonej ofercie, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez określenie jakiego zakresu (materiału) dotyczą oraz złożyć dokumenty dotyczące rozwiązania równoważnego zawierające dane techniczne, w celu wykazania równoważności.
Jeżeli Wykonawca nie wykaże w ofercie równoważności materiałów, urządzeń (w tym technologii)
oraz nie załączy do oferty dokumentów potwierdzających spełnienia wymagań równoważności to Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zaoferował materiałów, urządzeń (w tym technologii) równoważnych.
8. Wymagania związane z oznakowaniem, o którym mowa w art. 30a uPzp:
Zamawiający wymaga aby urządzenia oznakowane były znakiem CE na podstawie Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 roku o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544 ze zm. ).
9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.
10. Podwykonawcy:
a. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom Wykonawcy.
b. W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę (zgodnie z art. 36 b ust. 1 uPzp) w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców i danych kontaktowych (załącznik nr 2 do siwz). Zapisy dotyczące podwykonawców znajdują się w rozdziale V ust. 2 siwz. W przypadku braku takiego oświadczenia, Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienia bez udziału podwykonawcy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.10.2020 | 13:00


» Lokalizacja

Małopolska 47
Szczecin 70-515
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt i akcesoria telekomunikacyjne

» Dane nabywcy

Komenda Wojewódzka Policji
Małopolska 47
Szczecin 70-515
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się