Dostawa analizatora węgla i azotu w roztworach

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa analizatora węgla i azotu w roztworach - zgodnie z założeniami i parametrami określonymi przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ) o parametrach technicznych opisanych w załączniku nr 6 do SIWZ. Miejscem dostarczenia przedmiotu zamówienia jest Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – ul. Grunwaldzka 53, 50-537 Wrocław. Warunki gwarancji: Zamawiający wymaga minimum 12 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia od daty bezusterkowego przekazania i odbioru kompletnego przedmiotu zamówienia (za datę obioru rozumie się datę podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego po dokonaniu uruchomienia urządzenia przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego). Gwarancja stanowi jedno z kryterium oceny ofert może ulec wydłużeniu na warunkach określonych w Rozdziale 14 SIWZ. W przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej korzystanie z przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem, okres gwarancji zostanie każdorazowo wydłużony o czas od dnia wystąpienia awarii do dnia jej usunięcia. Wymagany czas naprawy nie dłuższy niż 5 dni roboczych od otrzymania mailowego powiadomienia o awarii. W przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej korzystanie z przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem, okres gwarancji zostanie każdorazowo wydłużony o czas od dnia wystąpienia awarii do dnia jej usunięcia. Czas naprawy stanowi jedno z kryterium oceny ofert może ulec wydłużeniu na warunkach określonych w Rozdziale 14 SIWZ. Zamawiający wymaga 24 miesięcznej rękojmi na przedmiot zamówienia licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. C.K. Norwida 25
Wrocław 50-375
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ul. C.K. Norwida 25
Wrocław 50-375
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się