Wykonanie zjazdu i drogi dojazdowej do nowoprojektowanego wjazdu na teren ZK w Łowiczu

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zjazdu i drogi dojazdowej do nowoprojektowanego wjazdu na teren ZK w Łowiczu dla pojazdów ciężarowych (TIR).
Zjazd będzie posiadał jezdnię o szerokości 6,10 m. Przecięcia krawędzi projektowanego zjazdu i ul. Wiejskiej zostają wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu 15m od strony północnej tj, na kierunku ruchu planowanego transportu samochodowego oraz 6m po stronie południowej, gdzie nie planuje się ruchu samochodów ciężarowych.
Ze względu na trasę planowanej drogi wewnętrznej na terenie ZK w Łowiczu oraz symulowaną trajektorię ruchu samochodów TIR, oś projektowanego zjazdu i drogi dojazdowej przecina oś ulicy Wiejskiej pod kątem 75,6 stopnia.
Odprowadzenie wód opadowych ze zjazdu w kierunku ulicy Wiejskiej i dalej zgodnie z ukształtowaniem, ciekiem przykrawężnikowym (odwodnienie drogi dojazdowej częściowo w teren biologicznie czynny działki).
Warstwy konstrukcji nawierzchni zjazdu:
- warstwa ścieralna: z mieszanki asfaltowo mineralnej SMA 11 grubość 4 cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W grubość 5 cm
- podbudowa zasadnicza: z betonu asfaltowego AC 22P grubość 7 cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C50/30 stabillizowana mechanicznie grubość 22 cm
- podbudowa pomocnicza: mieszanka niezwiązana stabilizowana mechanicznie CBR większa lub równa 20%
- podłoże ulepszone nośne: mieszanka niezwiązana lub grunt niewysadzinowy stabilizowane spoiwem hydraulicznym C5/6.
Nawierzchnia jezdni ograniczona krawężnikiem betonowym drogowym, ciężkim 20x30x100cm, posadowionym na ławie betonowej z oporem, wzdłuż zjazdu o wysokości 0 nad nawierzchnią – krawężnik równy z nawierzchnią. Po stronie zewnętrznej krawężnika wyprofilować łagodną skarpę z zagęszczonej masy mineralno bitumicznej na gorąco po uprzednim spryskaniu powierzchni styku emulsją bitumiczną.
Powierzchnie projektowane:
- powierzchnia zjazdu: ok. 20m2
- powierzchnia przebudowy nawierzchni: ok. 36m2

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.11.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Wiejska 3
Łowicz 99-400
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Zakład Karny w Łowiczu
ul. Wiejska 3
Łowicz 99-400
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się