Modyfikacja modelu kosztowo-popytowego

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest modyfikacja modelu kosztowo-popytowego (zwanego dalej MKP). Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej uzyskał dostęp do danych, o których mowa w art. 29b ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2410), a które mogą mieć istotny wpływ na wynik działania MKP. Modyfikacja aplikacji będzie polegała na wprowadzeniu nowych funkcjonalności optymalizujących proces wyznaczania kosztów. Wykonawca ponadto zaktualizuje dokumentację, w tym instrukcję MKP w zakresie nowych i modyfikowanych funkcjonalności oraz będzie świadczył usługi wsparcia w okresie - 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru. 2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot zamówienia w postaci działającej i gotowej do zainstalowania aplikacji. W przypadku wykonania preprocesu, o którym mowa w pkt 1.1) załącznika nr 1 do Umowy Wykonawca przekaże gotowy projekt w FME. 3. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany został we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ oraz załączniku nr 1 do tej umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Giełdowa 7/9
Warszawa 01-211
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Utrzymanie i serwis

» Dane nabywcy

Urząd Komunikacji Elektronicznej
Giełdowa 7/9
Warszawa 01-211
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się