„Zabezpieczanie i usuwanie awarii, bieżąca obsługa konserwacyjna oraz remonty wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczanie i usuwanie awarii, bieżąca obsługa konserwacyjna oraz remonty wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.. W ramach usuwania awarii Wykonawca winien:
1) usunąć awarie zgłaszane Wykonawcy do usunięcia lub zabezpieczenia w godzinach od 6-ej do 22-ej w dni robocze, w dni wolne od pracy oraz niedziele i święta przez dyspozytora Zamawiającego lub inspektora nadzoru Oddziału Eksploatacji, w formie telefonicznego zgłoszenia, zawierającego dokładną lokalizację (adres), numer kolejny z rejestru zamawiającego, dane zgłaszającego; zabezpieczyć awarie w sposób gwarantujący jak najmniejszą uciążliwość dla mieszkańców;
2) przystąpić do usunięcia lub zabezpieczenia awarii w czasie nie dłuższym niż 60 minut od momentu otrzymania telefonicznego zlecenia od dyspozytora Zamawiającego
i zakończyć po usunięciu lub zabezpieczeniu awarii;
3) usuwać bądź zabezpieczać awarie przy użyciu własnych pracowników, materiałów, narzędzi oraz środków transportu,
4) po usunięciu lub zabezpieczeniu awarii winien niezwłocznie (max. do 60 minut) przekazać dyspozytorowi Zamawiającego informacje na temat wykonanych prac.
2. Szczegółowy zakres robót zawiera Specyfikacja Techniczna stanowiąca załącznik nr 9 do SIWZ.
3. Działając zgodnie z art. 29 ust. 3a Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących niżej wymienione czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, w tym:
1) Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać będą czynności faktyczne opisane w przedmiarach robót i STWiORB, zatrudnione były na podstawie umowy o pracę,
2) Wykonawca lub podwykonawca zatrudnia wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. Obowiązek, o którym nowa w zdaniu poprzednim nie zaistnieje w sytuacji, rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, dotyczy osoby, której rola w wykonaniu zamówienia została zakończona,
3) we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ określone zostały:
a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w pkt III.3.1) SIWZ,
b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań,
o których mowa w pkt III.3.1) SIWZ,
c) sankcje z tytułu niespełnienia wymagań określonych w pkt III.3.1) oraz pkt III.3.3).a)
i pkt III.3.3).b) SIWZ.
4. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia oraz gwarancji zostały określone
we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.11.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24
Częstochowa 42-200
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Sp. z o.o.
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24
Częstochowa 42-200
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się