Zakup wyposażenia pracowni szkolnych objętych projektem pn. Rozwój bazy kształcenia zawodowego na terenie powiatu inowrocławskiego

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia pracowni szkolnych objętych projektem pn. Rozwój bazy kształcenia zawodowego na terenie powiatu inowrocławskiego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.3. Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.2. Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Beneficjentem projektu jest Powiat Inowrocławski.
Odbiorcami przedmiotu zamówienia są następujące placówki oświatowe, których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski:
1) Zespół Szkół Ekonomiczno-Logistycznych w Inowrocławiu, ul. Józefa Krzymińskiego 8, 88-100 Inowrocław;
2) Zespół Szkół Budowlanych im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu,
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 34, 88-100 Inowrocław;
3) Zespół Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy, ul. Kujawska 20, 88-153 Kruszwica.
Przedmiot zamówienia podzielono na 7 części:
Część 1 obejmuje zakup sprzętu fiskalnego do pracowni prowadzenia sprzedaży
w Zespole Szkół Ekonomiczno-Logistycznych w Inowrocławiu.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zakup i dostawę następującego wyposażenia:
1) Drukarka kodów kreskowych – 1 szt.;
2) Kasa fiskalna -17 szt.;
3) Czytnik kodów kreskowych – 17 szt.
Część 2 obejmuje zakup sprzętu i urządzeń specjalistycznych do pracowni renowacji elementów architektury w Zespole Szkół Budowlanych im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zakup i dostawę następującego wyposażenia:
1) Skrzynka uciosowa sztukatorska – 6 szt.;
2) Piła ukośnica stołowa - 1 szt.;
3) Wkrętarka akumulatorowa – 2 szt.;
4) Kompresor – 1 szt.;
5) Osprzęt do kompresora – 1 kpl.;
6) Szlifierka kątowa – 1 szt.;
7) Odkurzacz do pracy na mokro i sucho – 1 szt.;
8) Frezarka elektryczna – 1 szt.;
9) Osprzęt do frezarki – 1 kpl.;
10) Osprzęt do szlifierki – 1 kpl.;
11) Wiertarka udarowa – 1 szt.;
12) Osprzęt do wiertarki – 1 kpl.;
13) Mieszadło wolnoobrotowe elektryczne – 2 szt.;
14) Piła do cięcia na mokro – 1 szt.;
15) Osprzęt do piły – 1 kpl.;
16) Narzędzia do prac kamieniarskich – 2 kpl.;
17) Narzędzia do prac sztukatorskich – 2 kpl.;
18) Waga precyzyjna – 1 szt.;
19) Waga uchylna – 1 szt.;
20) Przyrządy pomiarowe – 1 kpl.
Część 3 obejmuje zakup tablicy szkolnej do pracowni renowacji elementów architektury w Zespole Szkół Budowlanych im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zakup i dostawę następującego wyposażenia:
Tablica szkolna biała suchościeralna – 1 szt.
Część 4 obejmuje zakup szaf metalowych do pracowni renowacji elementów architektury w Zespole Szkół Budowlanych im. gen. Władysława Sikorskiego
w Inowrocławiu.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zakup, dostawę i montaż następującego wyposażenia:
1) Szafki odzieżowe – 6 szt.;
2) Szafki narzędziowe – 6 szt.
Część 5 obejmuje wykonanie, dostawę i montaż stołów roboczych do pracowni renowacji elementów architektury w Zespole Szkół Budowlanych im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie, dostawę i montaż następującego wyposażenia:
1) Stoły do pracy na mokro i sucho – 6 szt.;
2) Stół sztukatorski – 2 szt.
Część 6 obejmuje zakup krzeseł biurowych do pracowni komputerowych w Zespole Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zakup i dostawę następującego wyposażenia:
1) Fotel obrotowy na kółkach – 2 szt.;
2) Krzesło obrotowe na kółkach – 60 szt.
Część 7 obejmuje zakup, dostawę i montaż rolet w pracowniach komputerowych
w Zespole Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zakup, dostawę i montaż rolet w pracowniach komputerowych – 1 kpl.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części został zawarty
w załączniku nr 1 do SIWZ.
Przedmiot zamówienia dla każdej z części wykazany został w formularzach cenowych stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ.
Oferowane produkty, sprzęt i urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia muszą
być fabrycznie nowe, nieużywane, sprawne technicznie, bezpieczne, kompletne
i oryginalnie zapakowane, a także muszą spełniać określone przez Zamawiającego wymagania techniczno-funkcjonalne. Oferowane artykuły, sprzęt i urządzenia muszą
być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa i jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenie, Wykonawca może zaoferować przedmioty równoważne o nie gorszych parametrach technicznych, jakościowych niż wymagane przez Zamawiającego. Wykazanie równoważności zaoferowanego produktu spoczywa na Wykonawcy.
Przekazanie dostarczonego przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, który będzie podstawą do wystawienia faktury VAT i ważności gwarancji. W dniu dostawy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć karty gwarancyjne oferowanego przedmiotu zamówienia.
Do oferty Wykonawca załączy wypełnione formularze cenowe oferowanych produktów oraz opisy techniczne produktów sporządzone przez Wykonawcę, zawierające opis oferowanego przedmiotu zamówienia ze wskazaniem w szczególności nazwy urządzenia, modelu, producenta oraz wszystkich wymaganych parametrów, w celu wykazania zgodności z wymaganiami Zamawiającego, stanowiące załącznik
do formularza cenowego.
W przypadku niedołączenia opisów technicznych do oferty, oferta zostanie odrzucona. Oferta będzie podlegała odrzuceniu również w przypadku
gdy Wykonawca załączy opis techniczny oferowanych produktów, który
nie będzie potwierdzał zgodności z wymaganiami Zamawiającego.
Warunki dotyczące realizacji dostaw:
1) Po podpisaniu umowy strony uzgodnią faktyczny termin dostawy przedmiotu zamówienia;
2) Wykonawca we własnym zakresie, na swój koszt i ryzyko dostarczy przedmiot zamówienia do szkół wskazanych w szczegółowym opisie zamówienia;
3) Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia i rozładunku przedmiotu zamówienia w pomieszczeniach wskazanych przez pracownika szkoły;
4) Wykonawca zobowiązany będzie do montażu przedmiotu zamówienia określonego w części 4, 5 oraz 7;
5) Odbiór końcowy zrealizowanego przedmiotu zamówienia, zostanie potwierdzony protokołem odbioru podpisanym przez strony umowy. Odbiór końcowy nastąpi
po dostawie przedmiotu zamówienia oraz w przypadku części 4, 5 i 7 montażu przedmiotu zamówienia;
6) Przedstawiciel Wykonawcy musi być obecny przy dostawie oraz montażu przedmiotu zamówienia i podpisywaniu protokołu odbioru;
7) Wykonawca dostarczy: instrukcję obsługi w języku polskim i kartę gwarancyjną
dla przedmiotu zamówienia;
8) W przypadku dostarczenia przedmiotu zamówienia niezgodnego z opisem, niekompletnego lub uszkodzonego, Zamawiający odmówi jego odbioru i wezwie Wykonawcę do dostarczenia w wyznaczonym, dodatkowym terminie przedmiotu zamówienia zgodnego z opisem;
9) W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, m.in. koszty dostawy oraz montażu przedmiotu zamówienia.

Wymagania dotyczące warunków gwarancji i rękojmi:
1) Wymagana długość okresu gwarancji wynosi minimum 12 miesięcy od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru;
2) Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, wynoszącej 48 miesięcy;
3) W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca ma obowiązek bezpłatnego usunięcia wszelkich wad i usterek, jakie wystąpią w przedmiocie zamówienia, nie później
niż w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu otrzymania przez Wykonawcę powiadomienia o wystąpieniu wad i usterek;
4) Powiadomienie o wystąpieniu wad i usterek, użytkownik – szkoła zgłasza Wykonawcy w formie elektronicznej. Wykonawca niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania powiadomienia;
5) W przypadku konieczności naprawy przedmiotu zamówienia poza miejscem jego użytkowania, Wykonawca zapewni odbiór uszkodzonego i dostawę naprawionego przedmiotu zamówienia na własny koszt;
6) W przypadku braku możliwości usunięcia wad i usterek w terminie określonym
w pkt 3, Wykonawca zobowiązuje się bez dodatkowych kosztów do wymiany uszkodzonego przedmiotu zamówienia na nowy w dniu następnym po upływie
tego terminu;
7) W przypadku dwukrotnego wystąpienia wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi, w wyniku których wykonywana będzie naprawa przedmiotu zamówienia, Wykonawca wymieni przedmiot zamówienia na nowy o takich samych parametrach, a w przypadku gdy przedmiot zamówienia nie jest dostępny na rynku na przedmiot zamówienia
o nie gorszych parametrach;
8) W przypadku wystąpienia nieistotnej wady i usterki, Zamawiający może zwolnić Wykonawcę od obowiązku określonego w pkt 7. Zastosowanie ma pkt 3;
9) W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku usunięcia wad
i usterek, Zamawiający niezależnie od prawa do naliczenia kary umownej, dokona usunięcia wad i usterek na koszt i ryzyko Wykonawcy.
3.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na wybrane części zamówienia lub na wszystkie części zamówienia.
3.3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.
3.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3.5. Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców. Oferty niezawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

aleja Ratuszowa 38
Inowrocław 88-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Powiat Inowrocławski
aleja Ratuszowa 38
Inowrocław 88-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się