„Utrzymanie rzek na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu” Rzeka Żeglina km 0+000 – 32+266

» Opis zapytania

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót konserwacyjnych i utrzymaniowych na rzece Żeglinie. Zakres robót:
- ręczne ścinanie średniej gęstość krzaków i podszycia,
-rozdrobnienie gałęzi przy użyciu rębaka.
-mechaniczne koszenie porostów ze skarp wraz z rozdrobnieniem,
-ręczne wykoszenie porostów ze skarp i dna wraz z wygrabieniem powyżej górnej krawędzi skarpy i rozdrobnieniem lub załadowaniem na przyczepę i wywozem,
-wydobycie z dna rzeki roślinności korzeniącej się w korycie (hakowanie dna rzeki przy użyciu hakownicy zawieszonej na koparce), przemieszczenie powyżej górnej krawędzi skarpy i rozdrobnienie po odsączeniu lub załadowanie na przyczepę wydobytej roślinności dennej wraz z jej wywozem,
- oczyszczenie z darni i namułu umocnień budowli wraz z rozplantowaniem na miejscu wydobytego urobku,
- rozbiórka przy użyciu koparki zatorów i udrożnienie koryta z zalegających gałęzi, konarów i innych zanieczyszczeń występujących na całym odcinku wraz z wbudowaniem wydobytego urobku w ubytki, wywozem pozyskanego materiału drzewnego, uporządkowaniem terenu i zagospodarowaniem odpadów.
Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części, z podaniem ich lokalizacji określają STWiOU, Przedmiary robót i Mapy poglądowe – załączniki nr 7 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.10.2020 | 11:15


» Lokalizacja

ul. Chlebowa 4/8
Poznań 61-003
Województwo: brak
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59 A, 00-848 Warszawa, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Chlebowa 4/8
Poznań 61-003
Województwo: brak
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się