Wymianainstalacji gazowej w budynku przy ul. Olkuskiej 6 w Warszawie na podstawie projektu wykonawczego pt. „Wymiana instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Olkuskiej 6 w Warszawie” autorstwa mgr inż. Agnieszki Gregorowicz z czerwca 2018 r. oraz projektu budowlanego pt. ”Wymiana instalacji gazowej w lokalach nr 23, 24C, 24G, oraz 24HIJ w budynku mieszkalnym przy ul. Olkuskiej 6 w Warszawie” autorstwa mgr inż. Agnieszki Gregorowicz z października 2019 r. i Specyfikacji Technicznych Wykonania i Obioru Robót

» Opis zapytania

3.1. Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę instalacji gazowej w budynku przy ul. Olkuskiej 6 w Warszawie na podstawie projektu wykonawczego pt. „Wymiana instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Olkuskiej 6 w Warszawie” autorstwa mgr inż. Agnieszki Gregorowicz z czerwca 2018 r. stanowiącego Rozdział VII SIWZ, projektu budowlanego pt. ”Wymiana instalacji gazowej w lokalach nr 23, 24C, 24G, oraz 24HIJ w budynku mieszkalnym przy ul. Olkuskiej 6 w Warszawie” autorstwa mgr inż. Agnieszki Gregorowicz z października 2019 r., stanowiącego Rozdział VIII SIWZ, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Obioru Robót, stanowiących odpowiednio Rozdział IV i V SIWZ, Przedmiaru robót stanowiącego Rozdział VI SIWZ, zgodnie z Decyzją pozwolenie na budowę, stanowiącą Rozdział IX SIWZ, oraz zgodnie z Istotnymi postanowieniami umowy, stanowiącymi Rozdział III SIWZ.
3.1.1. Zakres przedmiotu zamówienia:
Roboty sanitarne – wymiana wewnętrznej instalacji gazu w budynku przy ul Olkuskiej 6.
I. Roboty demontażowe
1. Demontaż rurociągów stalowych gazowych dn 15mm -50 mm w piwnicach i lokalach
2. Demontaż kuchni gazowych wraz z podłączeniami.
3. Demontaż gazomierzy wraz z podejściami.
4. Demontaż zaworów gazowych na podłączeniu pionów, przy gazomierzach i kuchniach
gazowych.
II. Roboty montażowe.
5. Montaż rurociągów stalowych , czarnych . B/sz łączonych przez spawanie.
6. Montaż zaworów kulowych gazowych na podłączeniu kuchni gazowych w lokalach
mieszkalnych.
7. Montaż kuchni gazowych ( materiał lokatora ) wraz z podłączeniem na szybkozłącze z
zaworem.
8. Montaż zaworów kulowych dn 15mm przy kuchniach gazowych.
9. Montaż zaworów kulowych odcinających dn 20-25 mm w podejściach gazomierzowych.
10. Montaż zaworów kulowych na podłączeniu pionów + montaż skrzynek na zawory.
11. Próba szczelności instalacji gazu
12. Zabezpieczenie farbą antykorozyjną i dwukrotne pomalowanie farbą olejną rurociągów
stalowych gazowych ( poziom + piony + lokalówka gazu).
13. Prace poinstalacyjne ( naprawczo-budowlane ) w zakresie koniecznym do przywrócenia
Stanu pierwotnego.
14. Transport gruzu i złomu z przeprowadzonych prac remontowych.

3.2. Czynności, o których mowa w pkt. 3.1. SIWZ będą wykonywane pod nadzorem inspektora nadzoru branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej w DOM „Madalińskiego” w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

3.3. Wszędzie tam gdzie w SIWZ i jej załącznikach wymieniono z nazwy typ lub producenta materiałów lub urządzeń, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne tj. zastosowanie materiałów posiadających co najmniej te same parametry techniczne i standardy jakościowe, co wskazane w SIWZ lub posiadających parametry nie gorsze niż wskazane przez Zamawiającego w SIWZ oraz spełniających wymogi odpowiednich polskich norm / aprobat technicznych i inne zgodnie z wymogiem pkt. 3.6. SIWZ.

3.4. Warunki realizacji zamówienia i gwarancji zawierają: przedmiar robót – stanowiący Rozdział V SIWZ, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – stanowiące Rozdział IV SIWZ oraz Istotne postanowienia umowy stanowiące Rozdział III SIWZ.

3.5. Czynności, o których mowa w pkt. 3.1. SIWZ , mają być wykonywane z zgodnie z:
3.5.1. Projektem wykonawczym pt. „Wymiana instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
przy ul. Olkuskiej 6 w Warszawie” autorstwa mgr inż. Agnieszki Gregorowicz z
czerwca 2018 r. stanowiącym Rozdział VII SIWZ, projektem budowlanym
pt. ”Wymiana instalacji gazowej w lokalach nr 23, 24C, 24G, oraz 24HIJ w budynku
mieszkalnym przy ul. Olkuskiej 6 w Warszawie” autorstwa mgr inż. Agnieszki
Gregorowicz z października 2019 r., stanowiącym Rozdział VIII SIWZ, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Obioru Robót, stanowiącymi odpowiednio Rozdział IV i V
SIWZ, Przedmiarem robót stanowiącym Rozdział VI SIWZ, zgodnie z Decyzją
pozwolenie na budowę, stanowiącą Rozdział IX SIWZ oraz zgodnie z Istotnymi
postanowieniami umowy, stanowiącymi Rozdział III SIWZ.
3.5.2. warunkami wynikającymi z przepisów technicznych i czynnościami wymienionymi w art. 22 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zmianami,) i jej przepisów wykonawczych,
3.5.3. wymaganiami wynikającymi z aktualnych Polskich Norm, aprobat technicznych, certyfikatów zgodności,
3.5.4. zgodnie z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i sztuką budowlaną,
3.5.5. warunkami wynikającymi z Istotnych postanowień umowy stanowiących Rozdział III SIWZ.
3.5.5.1.Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian Istotnych postanowień umowy stanowiących Rozdział III SIWZ, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w razie:
a. Dokonywania zmian przewidzianych w SIWZ w postaci jednoznacznych postanowień umownych, określających zakres zmian, w szczególności możliwość zmiany terminu wykonania, wynagrodzenia wykonawcy i charakteru oraz warunków ich wprowadzenia i tak w przypadku:
aa) zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie zawarcia umowy i mających wpływ na treść umowy wraz ze skutkami takiej zmiany regulacji prawnych,
bb) W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających prowadzenie robót – np. gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej oraz wykonania robót dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wydłużenia terminu dokonania uzgodnień, które zgodnie z Umową należą do obowiązków Wykonawcy, wystąpieniu niekorzystnych warunków polegających na przerwach w dostawie wody i energii elektrycznej, co uniemożliwia prowadzenie robót oraz braku możliwości udostępnienia terenu budowy i innych uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z technologią ich wykonania - termin realizacji robót. Zostanie on wydłużony maksymalnie o okres, na który zostaną wstrzymane roboty z przyczyn wskazanych w zd. 1. Fakt ten musi być potwierdzony wpisem Zamawiającego do dziennika robót . Zmiana terminu wykonania Przedmiotu zamówienia wymaga zawarcia aneksu do umowy.
Dokonanie powyższej zmiany wymaga złożenia przez Wykonawcę na piśmie wniosku wskazującego z jakich powodów nastąpić ma wydłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia i o jaki czas. Wykonawca złoży wniosek najpóźniej w ciągu 3 dni od zaistnienia okoliczności, o których mowa w zd. 1. Wniosek złożony po terminie wskazanym w zdaniu poprzednim Zamawiający pozostawi bez rozpoznania.
cc) powierzenia Podwykonawcy wykonania całości bądź części Przedmiotu zamówienia w zakresie i na warunkach wynikających z umowy między Wykonawcą a Podwykonawcą zaakceptowanej przez Zamawiającego lub zmiany Podwykonawcy w sytuacji, gdy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia z nim umowy dotyczącej wykonywania Przedmiotu zamówienia, koniecznym będzie dla prawidłowego jego wykonania posłużenie się przez Wykonawcę nowym Podwykonawcą, który będzie realizował część lub cały zakres prac powierzony uprzednio innemu Podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 a ust. 4 ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia i nie podlega wykluczeniu z postępowania;
dd) zmiany zakresu części Przedmiotu zamówienia powierzonego Podwykonawcom wynikającej z aneksów do umów zawartych przez Wykonawcę z Podwykonawcami i zaakceptowanych przez Zamawiającego w przypadku wykonywania Przedmiotu zamówienia z udziałem Podwykonawców.
ee) Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z wykonania części robót objętych przedmiotem zamówienia i jeszcze nie wykonanych, nie więcej jednak niż 50 % wartości zamówienia, jeżeli konieczność zmiany umowy w tym zakresie spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.
ff) zmiany osób uczestniczących w realizacji przedmiotu zamówienia, przy czym warunkiem dokonania takiej zamiany jest posiadanie przez nowo wskazane osoby wymaganych uprawnień, kwalifikacji i doświadczenia zgodnego z warunkami określonymi w tym zakresie w SIWZ;
b. Zaistnienia konieczności wykonania przez Wykonawcę robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym (przedmiotem zamówienia), o ile stały się niezbędne, a ponadto spełnione są łącznie następujące warunki:

aa) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego (przedmiotu zamówienia);
bb) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego;
cc) wartość każdej kolejnej zmiany umowy nie przekroczy 50% wartości umowy,
c. Gdy zmiana umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć i jednocześnie ich wartość nie przekracza 50% wartości przedmiotu zamówienia.
d. Gdy Wykonawcę ma zastąpić inny podmiot:
aa) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt. a);
bb) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy podmiot spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy;
cc) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców, o ile Wykonawca wykonuje przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców
e. Zmian – niezależnie od ich wartości, jeżeli nie są one istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy;
f. Łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy i jest mniejsza niż 15 % wartości przedmiotu zamówienia.
3.5.5.2. Z wyjątkiem zmian określonych w § 3 i § 4, Istotnych postanowień umowy, stanowiących Rozdział III SIWZ wszelkie inne zmiany umowy wymagają sporządzenia aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3.5.5.3. W przypadkach, o których mowa w pkt. 3.5.5.1. lit. a. ppk. ee) lit b. i c. oraz lit. d. ppkt bb) Zamawiający nie wprowadzi kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
3.5.5.4. W przypadkach, o których mowa w pkt. 3.5.5.1. lit. a., c. i f. zmiany postanowień umowy nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy.
3.5.5.5. Wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie robót mieszczących się w zakresie, o którym mowa w pkt. 3.5.5.1. b., c., f. obliczone będzie wg zasad przyjętych w kosztorysie ofertowym i według podanych tam stawek i cen. W stosunku do cen materiałów, których nie ma w wydawnictwach informacyjnych o cenach oraz w zestawieniu cen, strony ustalają, iż zastosowane zostaną ceny zaakceptowane przez inspektora nadzoru Zamawiającego przed przystąpieniem do wykonywania zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót, jak wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Irysowa 19
Warszawa 02-660
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
ul. Irysowa 19
Warszawa 02-660
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się