Dostawa kwasu solnego technicznego gat. III w opakowaniach Mazuer dla potrzeb TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział El. Jaworzno III

» Opis zapytania

TAURON Wytwarzanie S.A. – Biuro Zamówień i Umów zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dostawy:


KWASU SOLNEGO TECHNICZNY OCZYSZCZONEGO GAT. I W/P NA 100% zawartość chlorowodoru nie mniej niż 30% – w ilości: 1 200 kg.

Wymagane parametry dla zamawianego kwasu:
Zamawiający dopuszcza dostawę kwas solnego technicznego w gatunku III o stężeniu nie niższym niż 30%.
Wymagana dostawa kwasu w 3 opakowaniach typu: DPPL o pojemności 1000 litrów każdy. MAUZE DPPL ma być wyposażony w sprawny zawór spustowy. Rozładunek towaru ma się odbyć na terenie oczyszczalni ścieków technologicznych Odbiorcy Elektrowni Jaworzno III (Wysoki Brzeg - dojazd od ulicy Wojska Polskiego). Rozładunek dostarczonych paleto-pojemników DPPL po stronie dostawcy za pomocą własnego sprzętu (HDS, pojazd z windą + tzw. paleciak lub inny sposób) do wskazanego miejsca docelowego. Zamawiający informuje że posiada czyste , umyte opakowania typu DPPL na wymianę dlatego też przy dostawie może dokonać zwrotu pustych opakowań lub może dokonać zwrotu pustych opakowań dopiero po zużyciu kwasu.


****************************************
UWAGI:
Mają na uwadze specyfikę dostawy oraz brak możliwości przetransportowania dostarczonych paleto-pojemników Zamawiający wymaga aby dostawa była awizowana z jednodniowym wyprzedzeniem. Można to zrobić telefonicznie do Mistrza tel. 32 7153061 lub pod numerem tel. 601301833, lub mailowo: jacek.kot@tauron-wytwarzanie.pl
- Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest dołączyć do oferty kartę charakterystyki oferowanego produktu celem weryfikacji oferowanego kwasu.
***************************************

Adres dostawy: teren oczyszczalni ścieków technologicznych Oddziału Elektrowni Jaworzno III (Wysoki Brzeg - dojazd od ulicy Wojska Polskiego), ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno.

Kryteria ogólne:
- Kryterium oceny ofert: cena jednostkowa netto za jm (kg.), na podstawi której system przelicza łączną wartość złożonej oferty;
- Zobowiązanie Dostawcy składającego ofertę: Wykonawca zobowiązany jest do podania numeru rachunku bankowego w formularzu elektronicznym, umieszczonego na tzw. białej liście podatników VAT, na które dokonana będzie płatność w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę za zrealizowaną dostawę.

Składając ofertę Oferent akceptuje warunki Zamawiającego i jednocześnie oświadcza, że jego oferta jest zgodna z zapytaniem oraz spełnia parametry określone przez Zamawiającego:
- transport na bazie DDP, teren oczyszczalni ścieków technologicznych Odbiorcy TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III - wg Incoterms 2020
- termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni,
- warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury.
- oferent gwarantuje niezmienność cen z oferty niezależnie od zamawianej ilości i zakresu dostawy
- dostarczony towar musi być fabrycznie nowy pozbawiony ukrytych wad.

Dokumenty wymagane przy dostawie:
- dowód dostawy
- świadectwo kontroli jakości stwierdzające pochodzenie produktu oraz jakość dostarczonego kwasu.

W zakładce dokumenty znajduje się:
- podręcznik Oferenta

Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

Zamawiający może przeprowadzić dogrywkę w formie RFX lub licytacji elektronicznej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.10.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się