PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) ORAZ REMONT PUBLICZNYCH DRÓG POWIATOWYCH NR 2052D i 2057D RELACJI PRĘŻYCE – LENARTOWICE – KSIĘGINICE (etap II)

» Opis zapytania

1. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje przebudowę i remont publicznych dróg powiatowych nr 2052 i nr 2057D relacji Prężyce- Lenartowice- Księginice (II etap) w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych .

2. Zakres robót:

2.1) w zakresie branży drogowej – długość odcinka 5,2 km:
▪ rozbiórka istniejących warstw bitumicznych nawierzchni;
▪ wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na odcinkach zlokalizowanych w miejscowościach;
▪ wykonanie koryta i warstw konstrukcyjnych dla poszerzenia nawierzchni na odcinkach szlakowych;
▪ ułożenie krawężników betonowych na ławie betonowej (C12/15) gr.15cm z oporem:
- krawężniki bet. 15x30cm, wystające (światło 12cm);
- krawężniki bet. 15x22cm, zaniżone (światło 4cm);
▪ wykonanie ścieków przykrawężnikowych z kostki betonowej 16x16x14cm, układanych na ławie betonowej (C12/15) gr.10cm;
▪ wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni
- wzmocnienie istn. podłoża - stabilizacja cementem o Rm 2,5 do 5,0MPa gr.20cm;
- wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego 0/31,5mm gr.20cm
- ułożenie warstw bitumicznych
▪ wykonanie chodników oraz wjazdów z kostki betonowej typu holland gr.8cm;
▪ remont istniejących chodników oraz wjazdów z kostki betonowej typu holland (przełożenie wraz z dostosowaniem wysokościowym);
▪ wykonanie wpustów drogowych betonowych D500mm z osadnikiem gł.0,50m;
▪ czyszczenie i profilowanie istniejących rowów przydrożnych wraz z usunięciem zarośli i krzewów;
▪ wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem kamiennym 0/31,5mm, szerokości 0,50m i grubości 10cm;
▪ umocnienie zjazdów na posesje kruszywem kamiennym 0/31,5mm gr.20cm;
▪ wykonanie terenów zielonych;
▪ regulacja urządzeń – w pasie wykonywanych robót,
▪ czyszczenie wraz z regulacją istniejących rowów przydrożnych przy przepustach przewidzianych do remontu oraz czyszczenie istniejącego wpustu drogowego przewidzianego do wykorzystania,

2.2) budowa nowego oświetlenia drogowego, jako kontynuację oświetlenia istniejącego,

2.3) budowa odcinków kanalizacji deszczowej wraz ze studniami rewizyjnymi wpustami ulicznymi jako odwodnienie drogi powiatowej nr 2052D w miejscowościach Lenartowice i Prężyce,
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SIWZ: projekt budowlany, przedmiary robót, SST.

4. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także:
- sporządzenie i wdrożenie projektu organizacji ruchu zastępczego,
- inne koszty związane z realizacją w/w zadań na przykład: wszelkie przerzuty sprzętowe,
- wykonanie oznakowania miejsca robót zgodnie z obowiązującymi przepisami ,
- organizację, zabezpieczenie i zagospodarowanie terenu budowy,
- po zakończeniu robót doprowadzenie placu budowy do należytego stanu i porządku.
wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Wrocławska 2
Środa Śląska 55-300
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Powiat Średzki
ul. Wrocławska 2
Środa Śląska 55-300
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się