Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, dz. Nr 247 w miejscowości Raczkowa

» Opis zapytania

3.1 Przedmiotem zamówienia jest realizacja obiektu liniowego pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, dz. Nr 247 w miejscowości Raczkowa”, na który składają się: Przebudowa dotyczy istniejącego odcinka jezdni od km 0 + 000 – 0 + 759,70 zgodnie z założonym kilometrażem roboczym.
przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku o łącznej długości ok. 759,70 m i szerokości 3,5 m, ponadto , Zadanie będzie realizowane w m Raczkowa, gm. Legnickie Pole m.in. w następującym zakresie:
1. wykonanie rozbiórki starej nawierzchni jezdni i zjazdów
2. wykonanie nowej nawierzchni jezdni i zjazdów o nawierzchni bitumicznej kl. D, KR1, Vp=30 km/h
3. wykonaniem brakujących zjazdów indywidualnych w ciągu projektowanego drogi do sąsiadujących działek,
4. wykonanie poboczy z kruszywa
5. Zaprojektowano przekrój szlakowy. Dodatkowo zaprojektowano pobocza z kruszywa o szerokości 0,75 m gr. 15 cm
6. Zaprojektowano zjazdy indywidualne dostosowane szerokością do przebudowywanej drogi wewnętrznej. Pochylenie podłużne zjazdów dostosowane jest do wysokości jezdni oraz wjazdu na teren istniejących działek. Zjazdy posiadają skosy w stosunku 1:1 i będą wykonane w nawierzchni takiej jak jezdnia drogi wewnętrznej.
7. Niweleta drogi gminnej poprowadzono jest po istniejącym terenie z lokalnymi odchyleniami ok. -5 do +10 cm w stosunku do istniejącej niwelety drogi.
8. Nawierzchnię drogi gminnej przewidziano dla KR1 - bitumiczną na podbudowie z kruszywa o uziarnieniu 0/31,5mm o grubości 20cm oraz warstwie z gruntu stabilizowanego cementem o grubości 15 cm.
9. Zakres zadania określa przedmiar robót stanowiący załącznik do dok. dla postępowania oraz projekt techniczny

3.2 Szczegółowy zakres rzeczowy robót dla przedmiotu zamówienia został opisany w następującej dokumentacji projektowej :
1. dokumentacja techniczna– „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, dz. Nr 247 w miejscowości Raczkowa”
2. przedmiary robót,
3.3 Warunki realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, dz. Nr 247 w miejscowości Raczkowa””.
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane niezbędne do oddani zadania pod nazwą „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, dz. Nr 247 w miejscowości Raczkowa”, opisanego w pkt 3.1.
2. Od dnia podpisania protokołu przejęcia od Zamawiającego terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie budowy.
3. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przy realizacji zadania warunków wynikających z dokumentacji, Umowy oraz z protokołów uzgodnień z Zamawiającym.
4. Wykonawca zobowiązany jest do ustanowienia kierowników budowy dla każdej z branż, posiadających aktualne uprawnienia budowalne, zgodne z zapisem rozdz. V działu 5.2 pkt 2 ppkt 2 SIWZ, prowadzenia dokumentacji zadania, w tym dziennika budowy zgodnie z postanowieniami SIWZ i Umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz obowiązującymi przepisami prawa powszechnego.
5. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych, uzgodnienia z Zamawiającym i uzyskania uzgodnień organów wymaganych prawem, a po wykonaniu zadania jej całkowitej likwidacji wraz z demontażem oznakowania po zakończeniu robót. Projekt musi uwzględniać bezpieczny dostęp do nieruchomości dla mieszkańców oraz bezpieczne dojście do szkoły dla uczniów i pracowników, położonych wzdłuż przebudowywanej drogi. Wykonawca po zakończeniu robót jest zobowiązany ustanowić stałą organizację ruchu zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie robót, poprzez posadowienie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej i zabezpieczenie miejsca prowadzonych robót w pasie drogowym i wykonanych objazdów oraz za ich utrzymanie
w należytym stanie przez cały czas trwania robót.
7. Wykonawca jest zobowiązany używać do wbudowania materiałów i urządzeń, uprzednio zatwierdzonych przez Zamawiającego, zgodnych z dokumentacją budowalną, dopuszczonych do stosowania w budownictwie, nowych, w stanie kompletnym i nieuszkodzonym, spełniających wymogi określone w art. 10 ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 266 z późn. zm.).
8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej na terenie obiektu, zgodnie z obowiązującym prawem, a także jest zobowiązany ustanowić bezpieczne warunki poruszania się osób trzecich w obrębie terenu objętego realizacją zadania oraz zabezpieczyć teren przed dostępem osób nieuprawnionych.
9. Wykonawca zobowiązuje się w toku wykonywanych robót utrzymać teren robót oraz tereny wokół w czystości, w stanie wolnym od zbędnych przeszkód, usuwać na bieżąco zbędne materiały, odpady, śmieci, urządzenia prowizoryczne, które nie są już potrzebne.
10. Wykonawca, jako wytwórca odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 701) – ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadania odpadów budowlanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Na każde żądanie Zamawiającego przedstawić karty odpadu, na dowód zeskładowania na składowisku odpadów.
11. W trakcie budowy kanalizacji deszczowej Wykonawca jest zobowiązany, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, wpiąć do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wszystkie odkryte dopływy, wylot z drenów itp.
12. Wykonawca wykonujący roboty na działkach osób fizycznych jest zobowiązany do przywrócenia stanu terenu do stanu pierwotnego.
13. Wykonawca jest zobowiązany także do:
1) udziału w radach budowy, w szczególności kierownik budowy i kierownik robót organizowanych przez Zamawiającego w celu omówienia postępu robót oraz rozwiązywania zaistniałych problemów,
2) informowania na piśmie Zamawiającego o konieczności wykonania robót nie uwzględnionych w projekcie budowalnym, wraz z podaniem uzasadnienia ich wykonania,
3) informowania na piśmie Zamawiającego o konieczności wprowadzenia zmian w realizacji zadania w odniesieniu do projektu budowlanego wraz z uzasadnieniem,
4) zawiadamiania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu lub
o terminie wykonania robót zanikających, przy uwzględnieniu, że inspektor nadzoru może dokonać odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w okresie do 3 (trzech) dni roboczych od daty zawiadomienia, na warunkach określonych w dokumentacji projektowej.
3.4 Ilekroć w dokumentacji niniejszego postępowania Zamawiający posługuje się wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia oznaczenia te należy traktować, jako przykładowe lub wzorcowe. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów lub urządzeń równoważnych – innych typów, o nie gorszych parametrach technicznych niż wskazane w SIWZ. Określone w dokumentacji typy materiałów i urządzeń podano przykładowo, dla wyznaczenia standardu technicznego oraz jakości. Wykonawca może zastąpić je materiałami lub urządzeniami o nie gorszej jakości o co najmniej równoważnych parametrach technicznych. Wskazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany załączyć dane techniczne wskazujące na parametry techniczne. Wykaz materiałów i urządzeń równoważnych wraz z danymi technicznymi powinien stanowić załącznik do oferty.
3.5 Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę, określone w art. 29 ust. 3a u.p.z.p. (sekcja II.4 Ogłoszenia o zamówieniu):
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040), pracowników wykonujących prace budowlane, objęte przedmiotem niniejszego zamówienia np.: brukarzy, rurarzy, operatorów maszyn.
2. Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawca lub Podwykonawca przedłoży oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, wg wzoru stanowiącego załącznik
nr 6 do SIWZ, najpóźniej w dniu podpisania umowy.
3. W trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy lub Podwykonawcy w zakresie spełniania warunku zatrudnienia na umowę o pracę. Na tym etapie, Wykonawca lub Podwykonawca będzie zobowiązany, na wezwanie Zamawiającego, przedłożyć:
1) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
2) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy.
4. Brak kopii umowy/umów o pracę lub zaświadczenia z ZUS, o których mowa w pkt 3, będzie traktowane, jako niewykonanie obowiązku zatrudnienia osoby na podstawie umowy o pracę
i skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości 100,00 zł (sto złoty) za każdy dzień opóźnienia.
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli do Państwowej Inspekcji Pracy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.10.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Kiliana Ignacego Dientzenhofera 1
Legnickie Pole 59-241
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Wójt Gminy Legnickie Pole
Kiliana Ignacego Dientzenhofera 1
Legnickie Pole 59-241
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się