Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Wojkowicach

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Wojkowicach.
W ramach inwestycji zostanie wykonana:
1) Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne - ul. G. Morcinka, Zacisze, Kopalniana, Granitowa i Sucharskiego w Wojkowicach (na działkach o numerach 1094/25, 1094/23, 1094/26, 1094/27, 1094/28, 1094/29, 1094/40, 616, 1095/6, 1100/2, 1095/44, 1095/2, 1095/42, 1095/41, 1095/4, 1095/37).
Modernizacja polegać będzie na przebudowie istniejącego oświetlenia poprzez demontaż opraw oświetleniowych sodowych (68 sztuk), zabudowie nowych opraw oświetleniowych w technologii „LED” wraz z niezbędnym okablowaniem.
Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu modernizacji do opracowania audytu energetycznego powykonawczego.
2) Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,23 kV oświetleniowej (na dz. nr 1067/10, 1067/11,1067/13, 1067/14, 1067/15, 1067/16, 1067/17, 1067/22, 1067/3, 1067/6, 1067/7, 1068/1, 1068/11, 1068/16, 1068/6, 1068/7, 1068/8, 1068/9, 1100/2, 998/2 obręb 0001 Wojkowice.
Projekt zakłada budowę 24 słupów aluminiowych o wysokości 6-7m z fundamentem.
Do oświetlenia przewidziano 2 opraw drogowe LED o mocy 45W oraz 22 oprawy
parkowe o mocy 36W. Zawieszone zostaną na zaprojektowanych słupach. Kabel
YAKXs 4x25mm2 wraz z bednarką FeZn 25x4mm zostanie ułożony na głębokości minimum 0,7m. Projektowane słupy aluminiowe o wysokości 6m, z oprawami parkowymi LED o mocy 36W. Projektowane słupy aluminiowe o wysokości 7m, z oprawami drogowymi LED o mocy 45W. Projektowana linia kablowa YAKXs 4x25mm2 o średnicy zewnętrznej 19mm w izolacji z polietylenu usieciowanego.
Roboty należy wykonać zgodnie z projektem budowalno-wykonawczym, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, przedmiarem robót i zgłoszeniem robót do którego Starosta Będziński nie wniósł sprzeciwu (zaświadczenie numer rejestru 6740.8.87.2019 z dnia 27.09.2019r.)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja techniczna: Projekty budowlane, Przedmiary robót i Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.10.2020 | 11:00


» Location

ul. Sobieskiego -
Wojkowice 42-580
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Wojkowice
ul. Sobieskiego -
Wojkowice 42-580
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in