„Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Uzdowo, gmina Działdowo”

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej dojazdowej o łącznej długości odcinka około 392 m, na działkach nr: 259, 31/1, 32/1, 256, 27 w miejscowości Uzdowo na terenie gminy Działdowo polegająca na wykonaniu ciągu o nawierzchni bitumicznej, zjazdów, chodników oraz umocnieniu poboczy drogi wraz z odwodnieniem.
Zamówienie obejmuje następujący zakres robót:
1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze:
- rozbiórka krawędzi nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową,
- rozbiórka podbudowy z kruszywa naturalnego,
- odtworzenie rowów drogowych, rekonstrukcja skarp, rozbiórka istniejących przepustów pod zjazdami.
2. Główne roboty drogowe:
- wykonanie koryta jezdni i chodników,
- wykonanie konstrukcji nawierzchni dróg, chodników oraz placów,
- wykonanie skropienie podbudowy dróg emulsją asfaltową,
- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej,
- wykonanie poboczy i zjazdów,
- inne roboty towarzyszące.
Szczegółowy zakres robót opisany został w SIWZ, w tym w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, co stanowi część pomocniczą do sporządzenia oferty.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.10.2020 | 10:00


» Location

ul. Księżodworska 10
Działdowo 13-200
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Działdowo
ul. Księżodworska 10
Działdowo 13-200
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in