Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do budynków faktycznie zarządzanych przez Miasto Ząbki oraz do Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkach

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia Zamówienie dotyczy dostawy paliwa gazowego oraz świadczenia usług dystrybucji - gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) do instalacji znajdującej się w obiektach Urzędu Miasta Ząbki, budynków faktycznie zarządzanych prze Miasto Ząbki oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkach, na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 755, z późn. zm., zwanej dalej „Prawo energetyczne”), zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy, zasadami określonymi w koncesjach oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami.
• Łączną ilość paliwa gazowego, która będzie dostarczana w okresie realizacji zamówienia, szacuje się w wysokości 1 087,350 kWh.
• Podana ilość paliwa określona jest wartością szacowaną na podstawie dotychczasowego zużycia. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu niepobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości paliwa.
• Usługa dystrybucji paliwa gazowego do miejsc odbioru odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucji.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.10.2020 | 11:00


» Location

ul. Wojska Polskiego 10
Ząbki 05-091
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Gas

» Buyer data

Miasto Ząbki
ul. Wojska Polskiego 10
Ząbki 05-091
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in