Dostawa i montaż klimatyzacji na czwartej kondygnacji budynku A Starostwa Powiatowego w Chodzieży w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą :” Klimatyzacja w budynku a Starostwa"

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa i montaż klimatyzacji na czwartej kondygnacji budynku A Starostwa Powiatowego w Chodzieży w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą :
” Klimatyzacja w budynku a Starostwa”. Szczegółowy opis zamówienia i wymagania techniczne wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia zostały określone w: dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.10.2020 | 10:00


» Location

ul. Wiosny Ludów 1
Chodzież 64-800
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Powiat Chodzieski
ul. Wiosny Ludów 1
Chodzież 64-800
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in