Budowa ogrodzenia i utwardzenie terenu działki gminnej w Chodowie

» Notice description

1. Zakres prac budowalnych obejmuje:
Roboty budowlane:
1) Utwardzenie części terenu kostką brukową o pow. 770m2.
a) korytowanie terenu,
b) montaż obrzeży betonowych o wym. 0,08 x 0,3m x 1m na ławie z betonu B 10 z oporem,
c) montaż krawężnika betonowego o wym. 0,15 x 0,3m x 1m na ławie z betonu B 10
z oporem,
d) wykonanie warstwy odsączającej– grubość po zagęszczeniu 0,15 m,
e) wykonanie podbudowy z betonu 2,5 MPa – grubość po zagęszczeniu ok. 0,15 m,
f) wykonanie podbudowy z betonu B 10 – grubość po zagęszczeniu 0,15 m,
g) nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm typu „Behaton”, (kolor szary) na podsypce cementowo – piaskowej 1:4, gr. 4cm,
h) porządkowanie terenu przyległego.
2) Dostawa i montaż systemowego ogrodzenia, panelowego 3d o wysokości całkowitej 1,75 mb. Ogrodzenie wykonane z prętów o grubości min 4 mm, ocynkowane. Ogrodzenie panelowe
z minimum 3 przetłoczeniami.
Roboty montażowe wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i instrukcją montażu producenta ogrodzenia. Głębokość posadowienia słupków ogrodzeniowych zgodnie z wytycznymi producenta, uwzględnić głębokość przemarzania gruntu. Beton do wykonania fundamentów min. B15 (C12/15). W skład ogrodzenia wchodzi furtka L= 1,0mb i H=1,5mb, jedna brama przesuwna L= 6mb i H= 1,5mb, panele ogrodzeniowe L=2,50mb, podmurówka betonowa systemowa H= 0,25 m. Furtka montowana na słupkach stalowych, ocynkowanych. Słupki ogrodzeniowe zakończone elementem zapobiegającym dostawaniu się do wewnątrz wody opadowej. Wykonawca zapewni wszystkie niezbędne materiały do wykonania i montażu ogrodzenia.
a) Ogrodzenie systemowe panelowe H= 1,50mb, L=2,50mb, długość 240 mb.
b) Podmurówka systemowa betonowa H= 0,25mb, L=2,50mb, długość 240 mb.
c) Furtka stalowa, 1 sztuka, długość 1,0 mb, wysokość 1,50 mb wypełnienie z panela systemowego, ocynkowana,
d) Brama przesuwna stalowa, 1 sztuka, L= 6 mb, wysokość 1,50 mb wypełnienie
z panela systemowego, ocynkowana,
e) wypełnienie furtki oraz bramy panelem systemowym
f) furtka wyposażona w zamek z kompletem kluczy oraz klamkę,
g) brama przesuwna wyposażona w zamek z kompletem kluczy.
2. Inne prace i roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,
w tym:
a) oznakowanie, ubezpieczenie oraz zabezpieczenie przejętego placu budowy na czas robót,
b) organizację zaplecza budowy,
c) organizację dojść i dojazdów do posesji w trakcie prowadzenia robót,
d) wykonanie pomiarów i badań wybudowanych urządzeń,
e) dostarczenie dokumentacji jakościowej wbudowanych materiałów i urządzeń,
f) bieżący wywóz materiałów nieużytecznych z terenu budowy,
g) wykonanie robót naprawczych infrastruktury technicznej, której stan techniczny na skutek realizacji robót uległ pogorszeniu, w tym robót odtworzeniowych,
h) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
3. Jeżeli i wszędzie tam, gdzie w dokumentacji zostały użyte nazwy handlowe materiałów, nazwy własne materiałów i ich producentów to są one przykładowe i nie stanowią one nakazu ich stosowania.
Jeżeli w dokumentacji posłużono się nazwami handlowymi to posłużono się nimi w celu opisania parametrów jakościowych danego wyrobu. Opisy takie należy traktować jako parametry minimalne. W takim wypadku dopuszcza się rozwiązania równoważne, za które uważa się rozwiązania posiadające parametry nie gorsze i nie niższe niż wskazane przez Zamawiającego.
Wszystkie elementy wymienione powyżej mogą być zastąpione przez inne, równoważne, posiadające wymagane atesty, certyfikaty i pozwolenia. Ciężar udowodnienia, że wyroby przyjęte przez Wykonawcę są równoważne w stosunku do zaproponowanych w dokumentacji projektowej, spoczywa na Wykonawcy.
Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 Ustawy dopuszcza użycie innych równoważnych rozwiązań, produktów, materiałów, technologii i urządzeń niż wskazane w dokumentacji, lecz muszą one spełniać wszystkie normy oraz być o parametrach technicznych nie gorszych i nie niższych od wskazanych przez Zamawiającego.
Za parametry nie gorsze i nie niższe niż wskazane przez Zamawiającego, Zamawiający uzna rozwiązania posiadające parametry przynajmniej na poziomie takim jak wymaga Zamawiający, które to parametry i poziomy należy traktować jako minimalne wymagania Zamawiającego lub parametry wyższe niż wymagane przez Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza użycie innych równoważnych normalizacji i systemów odniesienia technicznego od wskazanych w opisie na zasadzie art. 30 ust. 4 i 5 Ustawy.
Jeżeli i wszędzie tam, gdzie Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne".
4. 1) Stosowanie do art. 29 ust. 3a Ustawy, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności
w zakresie realizacji robót budowlanych, dotyczące:
a) branży budowlanej
Obowiązek, o którym mowa powyżej, nie dotyczy kierowników budowy, kierowników robót
i inspektorów nadzoru, oraz innych osób pełniących samodzielne funkcje techniczne tj. osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.).
2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia
3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę prze wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy:
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę
i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania - do wglądu Zamawiającego;
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy - do wglądu Zamawiającego;
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.- do wglądu Zamawiającego
4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności.
5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
5. Zamawiający nie przewiduje dzielenia zamówienia na części.
6. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
Informacja w powyższym zakresie powinna zostać odzwierciedlona w treści oferty.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.10.2020 | 09:30


» Location

ul. Asłanowicza 10
Siedlce 08-110
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Siedlce
ul. Asłanowicza 10
Siedlce 08-110
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in