Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową schodów stałych i wind dla osób niepełnosprawnych z wiaduktu im. gen. L. Okulickiego na dwa perony stacji kolejowej Piastów zgodnie z dokumentacją projektową, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa centrum przesiadkowego „Parkuj i Jedź” w Mieście Piastowie” w ramach Projektu „Budowa centrum przesiadkowego „Parkuj i Jedź” w Mieście Piastów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.2 „Mobilność miejska w ramach ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

» Notice description

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na: Pełnieniu funkcji inspektora nadzoru nad budową schodów stałych i wind dla osób niepełnosprawnych z wiaduktu im. gen. L. Okulickiego na dwa perony stacji kolejowej Piastów zgodnie z dokumentacją projektową, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa centrum przesiadkowego „Parkuj i Jedź” w Mieście Piastowie” w ramach Projektu „Budowa centrum przesiadkowego „Parkuj i Jedź” w Mieście Piastów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.2 „Mobilność miejska w ramach ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.
Przedmiot zamówienia obejmuje nadzór inwestorski w branżach: konstrukcyjno – budowlanej, elektrycznej, teletechnicznej, drogowej. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz w zakresie i w sposób okreslony w umowie. Obowiązki inspektora nadzoru określone są w projekcie umowy stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ. Pełny zakres przedmiotu zamówienia określony jest w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót oraz w projekcie umowy. Link do ogłoszenia o zamówieniu na wykonanie prac: https://bip.piastow.pl/budowa-schodow-stalych-i-wind-dla-osob-niepelnosprawnych-z-wiaduktu-im-gen-l-okulickiego-na-dwa-perony-stacji-kolejowej-piastow
Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający informuje, że w zakresie realizacji zamówienia nie występują czynności, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.10.2020 | 10:00


» Location

ul. 11 Listopada 2
Piastów 05-820
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services

» Buyer data

Burmistrz Miasta Piastowa
ul. 11 Listopada 2
Piastów 05-820
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in