wykonanie projektu windy w budynku A-3 AGH w Krakowie w ramach projektu: "Akademia Dostępności - Wzmocnienie potencjału AGH w zakresie wsparcia osób z Niepełnosprawnościami" POWR.03.05.00-00-A076/19 - KC-zp.272-493/20

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej tj. projektów budowlanych i wykonawczych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i STWiORB wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla budowy windy dla osób niepełnosprawnych w pawilonie A-3 oraz pełnienie nadzoru autorskiego i przeniesienie autorskich praw majątkowych do wykonanej dokumentacji. Projektowana winda winna zapewnić swobodną komunikacją dla osób niepełnosprawnych pomiędzy wszystkimi kondygnacjami budynku (od piwnicy do 5 piętra), winda winna być zlokalizowana w tylnej klatce schodowej w budynku A-3 AGH od strony południowej w duszy klatki schodowej. Jednocześnie należy spełnić wymagania m.in. przeciwpożarowe w klatce. Wymagane będzie opracowanie ekspertyzy technicznej (ppoż.) w tym zakresie. Do wejścia od tej strony budynku prowadzi rampa dla osób niepełnosprawnych. Zakres prac, z podziałem na części obejmuje: ETAP 1: Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego; ETAP 2 - Wykonanie wielobranżowych projektów wykonawczych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę; ETAP 3 - Pełnienie nadzoru autorskiego.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.10.2020 | 10:00


» Location

Al. Mickiewicza 30
Kraków 30-059
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Design services

» Buyer data

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
Al. Mickiewicza 30
Kraków 30-059
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in