„Doposażenie pracowni i warsztatów szkolonych w Szkole Branżowej I stopnia oraz Szkole Przyspasabiającej do Pracy w ramach projektu pn.: „Samodzielni w życiu i w pracy” - multimedia”

» Notice description

W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga realizacji zadania nr 10: Wyposażenie/Doposażenie pracowni i warsztatów szkolonych w Szkole Branżowej I stopnia oraz Szkole Przyspasabiającej do Pracy. Typ projektu 1c) w ramach projektu pn.: „Samodzielni w życiu i w pracy” - multimedia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z uwagi na obszerny opis, zawarty jest w załączniku Nr 8 do SIWZ.
W ramach w/w zadań Zamawiający wskazuje na realizację zadania nr 10: Dostawa, rozmieszczenie, montaż, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego i multimedialnego, pomocy dydaktycznych, dla których szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku Nr 8 do SIWZ.
Zamówienie obejmuje dostawę m.in. komputerów stacjonarnych, komputerów przenośnych, monitorów, drukarek, oprogramowania, tablic interaktywnych, projektorów multimedialnych, ekranów projekcyjnych, aparatu fotograficznego, zestawów nagłaśniających, telewizorów, oprogramowania itp. w ilościach określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. – zał. nr 8 do SIWZ.
Dostarczony sprzęt komputerowy, multimedialny oraz pozostałe urządzenia muszą posiadać instrukcje obsługi w języku polskim (zgodnie ze SIWZ, o ile są wymagane), muszą być objęte okresem gwarancji - określonym dla danego urządzenia, sprzętu w opisie przedmiotu zamówienia – załączniku Nr 8 do SIWZ, z zastrzeżeniem wskazanym w § 6 SIWZ.
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany będzie - zgodnie z § 9 ust. 8 SIWZ dostarczyć dla WSZYSTKICH oferowanych urządzeń, sprzętu, wyposażenia opis oferowanych produktów potwierdzający spełnianie WSZYSTKICH parametrów i wymogów określonych przez Zamawiającego - opisy parametrów, funkcjonalne, fotografie itp., w tym w szczególności - informacje o nazwie producenta, nazwie modelu / numeru katalogowego producenta dla oferowanych urządzeń. W przypadku gdy producent nie nadaje urządzeniom powyższych nazw / numeru katalogowego dla produkowanych urządzeń, wówczas Wykonawca dołączy oświadczenie, iż producent nie nadaje urządzeniom tych nazw. Każdy opis musi być oznaczony numerem zadania/pozycji, której dotyczy. Załączone opisy, dokumenty muszą umożliwić Zamawiającemu weryfikację oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań pod względem wszystkich wymaganych parametrów technicznych i funkcjonalnych przez Zmawiającego.

Dostarczony sprzęt (m. in. komputerowy, multimedialny) musi spełniać następujące warunki:
a) posiadać deklaracje CE,
b) dostarczone urządzenia (przedmiot zamówienia) muszą być fabrycznie nowe, niepowystawowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich,
c) posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim,
d) posiadać okres gwarancji nie krótszy niż określony dla poszczególnych urządzeń w znaczniku nr 8 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
e) oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży,
f) oferowane oprogramowanie w dniu składania ofert nie może być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji, sprzedaży lub wsparcia technicznego,
g) Zamawiający wymaga, by dostarczone oprogramowanie było oprogramowaniem w wersji aktualnej na dzień poprzedzający dzień składania ofert.

Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, niepowystawowe i pochodzić z legalnego źródła, być objęte pakietem usług gwarancyjnych zawartych w cenie urządzenia i świadczonych przez sieć serwisową producenta na terenie Polski.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania potwierdzenia źródła pochodzenia urządzenia w postaci oświadczenia producenta - w razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości.

Oznaczenie wg CPV:
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne, 48190000-6 Pakiety oprogramowania edukacyjnego oraz 30213300-8 Komputery biurkowe, 30232110-8 Drukarki laserowe, 30213100-6 – Komputery przenośne, 32570000-9 Urządzenia łączności, 30232000-4 Sprzęt peryferyjny.

Zamawiający zastrzega, obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych
z rozmieszczeniem i instalacją przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 2).

UWAGA: Ilekroć w dokumentacji przetargowej, w tym specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wskazano markę lub pochodzenie produktu lub urządzenia, należy przyjąć, że za każdą nazwą jest umieszczone słowo „lub równoważne”, tzn. że wbudowane materiały, urządzenia itp. będą posiadały (charakteryzowały się) wszystkimi parametrami nie gorszymi niż opisane w niniejszej dokumentacji.
Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazane są konkretne rozwiązania techniczne, dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych, co do ich cech i parametrów, a wszystkie ewentualne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w opisie przedmiotu zamówienia powinny być traktowane jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń wyrobów zastosowanych w niniejszej dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy.

Wykonawca może powierzyć część zamówienia podwykonawcy/om z tym, że Zamawiający żąda wskazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/om i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, z wyjątkiem części zastrzeżonej do bezpośredniego wykonania przez Wykonawcę, zgodnie ze SIWZ.

Zamawiający wymaga udzielenia minimum 24 miesięcznego okresu gwarancji na przedmiot zamówienia, z zastrzeżeniem innego – dłuższego - okresu gwarancji, wskazanego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla poszczególnych urządzeń, wyposażenia. Okres gwarancji jest liczony od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.

Zamawiający wymaga udzielenia minimum 24 miesięcznego okresu rękojmi na przedmiot zamówienia. Okres rękojmi jest liczony od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy
Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.09.2020 | 15:00


» Location

ul. Powstańców 1863 R.
Łowicz 99-400
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Licences and software

» Buyer data

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
ul. Powstańców 1863 R.
Łowicz 99-400
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from IT and telecommunications category published on OnePlace in last 10 days.