Kompleksowa realizacja obiektów budowlanych wraz z instalacjami wewnętrznymi i robotami wykończeniowymi w ramach projektu pn.: Utworzenie Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego „Brama w Gorce” w Waksmundzie

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja obiektów budowlanych wraz z instalacjami wewnętrznymi, zewnętrznymi i robotami wykończeniowymi w ramach projektu pn.: Utworzenie Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego „Brama w Gorce” w Waksmundzie.
2. Zamówienie swoim zakresem obejmuje 6 zadań opisanych poniżej:
2.1. Zadanie nr 1. „Wieża widokowa o wysokości 30 metrów wraz
z kawiarnią”.
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności roboty budowlane konstrukcyjne, instalacyjne i wykończeniowe budowli i budynków o następujących parametrach technicznych:
a) wieża widokowa: wysokość 30 metrów:
− wysokość od poziomu terenu przy wejściu do konstrukcji przykrycia: 30,80 m,
− taras widokowy na poziomie 7 na wysokości +26,95m o pow. 40 m²,
− powierzchnia całkowita: 399,0 m²,
− powierzchnia zabudowy: 38,0 m²,
b) kawiarnia:
− wysokość od poziomu terenu przy wejściu do konstrukcji przykrycia: 11,90 m,
− powierzchnia całkowita: 285,0 m²,
− powierzchnia zabudowy: 95,5 m²,
− powierzchnia użytkowa: 135,0 m²,
− ilość kondygnacji nadziemnych: 2,
− ilość kondygnacji podziemnych: 1.
c) wyposażenie toalet dla kobiet i mężczyzn,
d) wyposażenie kawiarni,
e) instalacje.
2.2. Zadanie nr 2. „Pomost (galeria) widokowy w koronach drzew”.
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności roboty budowlane konstrukcyjne, instalacyjne i wykończeniowe pomostu widokowego o następujących parametrach technicznych:
− długość: 965m,
− szerokość: 2.1 m,
− wysokość konstrukcji nad ziemią: od 2 do 21m,
− powierzchnia całkowita pomostu: 2 316,0 m².
Balustrady 1930,00 mb są integralną częścią pomostu. Wykonane mają być z drewna wypełnionego siatką stalową
Techniczne (awaryjne) zejścia z kładki 12 kpl. na poziom terenu.
UWAGA! Z ZAKRESU ZAMÓWIENIA USUNIĘTO UJĘTĄ W PROJEKCIE STOPĘ FUNDAMENTOWĄ NR S.33. WRAZ Z MIKROPALAMI FUNDAMENTOWYMI I ZBROJENIEM STARTOWYM SŁUPÓW PODPOROWYCH. FUNDAMENT ZOSTAŁ JUŻ WYKONANY W RAMACH BUDOWY PAWILONU EDUKACJI BOTANICZNO – ZOOLOGICZNEJ. NIE NALEŻY UJMOWAĆ TEGO ZAKRESU W KALKULACJI CENY OFERTOWEJ.
2.3. Zadanie nr 3. „Kładki na potoku”.
Zakres robót obejmuje w szczególności:
a) Kładka duża. Pieszo – jezdna
W centralnej części założenia ciąg komunikacyjny zakłada się przeprowadzić przez potok jednoprzęsłową kładką pieszo-jezdną. Kładka jednoprzęsłowa długości 12 metrów o konstrukcji żelbetowej pomostu opartej na przyczółkach żelbetowych za pośrednictwem łożysk elastomerowych.
b) Kładka mała. Piesza
Dla lepszego skomunikowania poszczególnych elementów zagospodarowania planuje się instalację drewnianej kładki pieszej przez potok. Kładka piesza jednoprzęsłowa o długości 7,5 metra o konstrukcji drewnianej opartej na przyczółkach żelbetowych za pośrednictwem łożysk elastomerowych.
2.4. Zadanie nr 4. „Przyłącza wraz z powiązaną infrastrukturą”.
Zakres obejmuje w szczególności zakup, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego, przyłącza elektryczne kablowe, oświetlenie terenu w zakresie okablowania, studnie głębinowe 2 szt. przyłącza wodociągowe z rur z polietylenu, przyłącza kanalizacyjne, przepompownie ścieków- 4 studnie oraz zbiorniki bezodpływowe.
2.5. Zadanie nr 5. „Wieża widokowa niska – wysokość 15 metrów wraz
z tunelem podziemnym”.
Zakres robót obejmuje w szczególności:
a) wieża widokowa niska:
− powierzchnia całkowita: 156,0 m²,
− powierzchnia zabudowy: 31,5 m²,
− ilość kondygnacji nadziemnych: 1.
b) budynek kawiarni przy wieży niskiej:
− wysokość od poziomu terenu przy wejściu do konstrukcji przykrycia: 8,50 m
− powierzchnia całkowita: 178,0 m²,
− powierzchnia zabudowy: 108,0 m²,
− powierzchnia użytkowa: 60,0 m²,
− ilość kondygnacji nadziemnych: 1,
− ilość kondygnacji podziemnych: 1.
c) tunel przy wieży niskiej o funkcji komunikacyjnej z elementami ekspozycji:
− wysokość tunelu: >3m,
− długość: 40 m,
− powierzchnia całkowita: 111,0 m²,
− powierzchnia zabudowy: 111,0 m²,
2.6. Zadanie nr 6. „Zagospodarowanie terenu”.
Zakres prac obejmuje w szczególności system dostępu, w tym między innymi:
a. Stanowisko kasowe + serwer, mini centrale, bramki kontrolne krótkiego zasięgu, oprogramowanie, instalacja, konfiguracja oraz szkolenie.
b.       Monitoring.
c.       Umocnienie brodu narzutem kamiennym wraz z pozostałymi pracami w tym: zbiornik żelbetowy p.poż 200 m3 1kpl,  kontener kasowy – budynek drewniany niezwiązany z gruntem na rzucie trójkąta równobocznego o boku 6 m i wysokości 3m wyposażony w instalację elektryczną, oświetlenie i ogrzewanie.

3. Szczegółowy rodzaj robót oraz ich pełny zakres został określony
w dokumentacji projektowej (Załącznik Nr 1 do Zaproszenia do składania ofert), która została udostępniona Wykonawcom pod adresem:
https://drive.google.com/drive/folders/1jzA9LULe5SV6I_JeZ-XGAc-cEB29mSaX?usp=sharing
na którą składają się projekty budowlane i wykonawcze oraz STWIOR.

Uwaga:
1) Zamawiający informuje, iż nie posiada projektu warsztatowego oraz projektu montażu konstrukcji stalowej galerii.
2) Zadanie nr 5 nie jest objęte dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
w związku z tym na powyższe zadanie Wykonawca wystawi odrębną fakturę.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.10.2020 | 10:00


» Location

Nowotarska 26
Waksmund 34-431
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

BRAMA W GORCE SP Z O. O.
Nowotarska 26
Waksmund 34-431
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in