Na wykonanie remontu 31 lokali z najmem socjalnym wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi w podziale na 16 części

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu 31 lokali z najmem socjalnym znajdujących się w zasobach Gminy Łódź zarządzanych przez Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi. Podstawowy zakres i standard robót określają „przedmiary robót” na wyremontowanie lokalu o powierzchni użytkowej (podłogi) do 20 m2, do 30 m2, do 40 m2 i powyżej 40 m2 oraz zapisy umowy i STWiOR. Zakres remontu lokalu z najmem socjalnym może ulec zmianie o roboty zaniechane i dodatkowe. W takim przypadku roboty zaniechane i dodatkowe podlegają rozliczeniu zgodnie z zapisami zawartej umowy.

Podane w przedmiarach robót/kosztorysach nakładczych ilości obmiarowe są wartościami orientacyjnymi mającymi na celu zobrazowanie wielkości zamówienia. Zmiana ilości obmiaru robót na etapie realizacji umowy nie będzie stanowiła podstawy do zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy (zarówno jego zwiększenia jak i zmniejszenia).
Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej celem zapoznania się z przedmiotem zamówienia. Klucze do lokali udostępnia Miejski Administrator Nieruchomości w RON-ach (dane kontaktowe na stronie internetowej Zamawiającego: http://zlm.lodz.pl/administrator/).


Zamówienie obejmuje wykonanie remontu lokali o powierzchni i ilościach:
część 1 termin wykonania powierzchnia lokalu (m2)
Limanowskiego 221 m 8 40 dni do 20
Piasta 11 m 6 40 dni do 20
część 2
Kilińskiego 79 m 1 40 dni 20,01 - 30
Liściasta 182 m 7 40 dni 20,01 - 30
część 3
Rybna 21/23 m 7 40 dni 30,01 - 40
Pogonowskiego 28 m 35 40 dni 30,01 - 40
część 4
Kopernika 60 m 9 40 dni do 20
Pogonowskiego 19 m 41 40 dni do 20
część 5
Targowa 77 m 8 40 dni 20,01 - 30
Krucza 5 m 5 40 dni 20,01 - 30
część 6
Limanowskiego 26 m 56 40 dni 30,01 - 40
Dąbrowskiego 41 m 19 40 dni do 20
część 7
Kilińskiego 146 m 1A 40 dni do 20
Poznańska 33 m 2 40 dni 20,01 - 30
część 8
6 Sierpnia 45 m 4 40 dni 30,01 - 40
1 Maja 34 m 13 40 dni 30,01 - 40
część 9
Piłsudskiego 41 m 4 40 dni do 20
Politechniki 26 m 23 40 dni 20,01 - 30
część 10
Brzóski 49A m 1 40 dni 20,01 - 30
Zawiszy Czarnego 11 m 18 40 dni 30,01 - 40
część 11
Rudzka 27 m 5 40 dni 30,01 - 40
Piaseczna 20 m 13 40 dni do 20
część 12
Przybyszewskiego 30 m 11/12 40 dni 20,01 - 30
Kaliska 21 m 6 40 dni 20,01 - 30
część 13
Okręgowa 16 m 2 40 dni 30,01 - 40
Podgórna 27 m 17 40 dni 30,01 - 40
część 14
6 Sierpnia 21/23 m 8 40 dni powyżej 40
Limanowskiego 221 m 7 40 dni powyżej 40
część 15
Borowa 8 m 1 40 dni powyżej 40
Rzgowska 17 m 1 40 dni powyżej 40
część 16 40 dni
Poznańska 3 m 15 40 dni powyżej 40
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania robót zgodnie z:
- przedmiarami robót / kosztorysami nakładczymi stanowiącymi załączniki do SIWZ,
- Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót,
- wymaganiami technicznymi ujętymi w normach państwowych i innych Rozporządzeniach, w zakresie wykonania robót oraz ich odbioru końcowego.
Zamawiający w przedmiocie zamówienia będzie wymagał od Wykonawcy:
a) prowadzenia robót budowlanych pod ścisłym nadzorem osób uprawnionych, posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub architektonicznej oraz przynależnych do właściwej izby samorządu zawodowego i przy udziale inspektorów nadzoru inwestorskiego wyznaczonych przez Zamawiającego;
b) stosowania materiałów i wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;
c) okresu gwarancyjnego na wykonane roboty budowlane - min. 36 miesięcy, na stolarkę okienną 60 miesięcy; min. 24 miesiące gwarancji na urządzenia zainstalowane w lokalu;
d) odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401, ze zm.);
e) odpowiedzialności za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją;
f) odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów w zakresie p/poż;
g) odpowiedzialności za całość szkód powstałych na skutek prowadzonych robót;
h) przestrzegania praw osób trzecich, gdyż wszelkie spory z tego wynikające mogą być rozstrzygane na drodze sądowej w sądach powszechnych.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.10.2020 | 12:00


» Location

Al. Tadeusza Kościuszki 47
Łódź 90-514
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Zarząd Lokali Miejskich
Al. Tadeusza Kościuszki 47
Łódź 90-514
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in