„Rozbudowa drogi powiatowej nr 3515E Strzelce Wielkie – Wiewiec odcinek od km 2+800 do km 3+870”

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3515E Strzelce Wielkie – Wiewiec odcinek od km 2+800 do km 3+870”
Do Wykonania!!!
Wymiana nawierzchni jezdni wraz z poszerzeniami (konstrukcja plus nawierzchnia), utwardzone pobocza, dostosowanie istniejących zjazdów do nowych parametrów jezdni, oznakowanie pionowe i poziome.

Szczegółowy zakres robót, które objęte są niniejszą częścią zamówienia opisany został
w dokumentacji projektowej w tym w projekcie budowlanym specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach robót będącymi załącznikami do SIWZ. Wykonawca zobowiązany będzie w ramach niniejszego zamówienia do ujęcia w wycenie i zrealizowania wszystkich robót wynikających z dokumentacji projektowej będącej załącznikiem do SIWZ. Niedopuszczalnym jest wybiórcze traktowanie któregokolwiek
z elementów dokumentacji a w szczególności zignorowanie zakresu wynikającego
z przedmiarów robót który jest integralną częścią całej dokumentacji.

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. również takie roboty jak:
a) rozbiórki nawierzchni drogowych wraz z elementami betonowymi drogi
b) wykonanie nowej konstrukcji na poszerzeniach i nawierzchni drogi
c) wykonanie chodników platformy przy przystankach autobusowych i dostosowanie zjazdów
d) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu
e) wszelkie inne, nie wymienione powyżej, roboty i prace niezbędne dla osiągnięcia zamierzonego projektem budowlanym celu (rezultatu technicznego, funkcjonalnego
i użytkowego).

Dla uznania, że roboty takie nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia muszą być one wykonywane w granicach określonych projektem budowlanym, a ich rodzaj
nie wykracza tematycznie i branżowo poza zakres zagadnień określonych dokumentacją projektową i przedmiarem robót. Przedmiotem zamówienia objęte są również roboty ujęte
w dokumentacji projektowej a pominięte w przedmiarze robót.

Uwaga: Przedmiar robót został załączony w celach informacyjnych i służy jedynie
do opisu przedmiotu zamówienia. Nie stanowi on podstawy do obliczenia ceny przez
Wykonawcę.
Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne dla osiągnięcia zamierzonego celu. Wykonawca przystępujący do przetargu powinien na miejscu dokonać oględzin terenu inwestycji, którego dotyczy przedmiot zamówienia.
Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia prac w uzgodnieniu z Zamawiającym w sposób bezpieczny, jak najmniej uciążliwy, oraz w sposób nie powodujący całkowitego wstrzymania ruchu pojazdów, pieszych na drogach, na których prowadzone będą prace.

Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia stanowią załączniki:
1) Projekt
2) Przedmiary robót
3) STWIOR
4) Uzgodnienia, opinie, decyzje.

Uwaga: Wykonawca po wyborze jego oferty w terminie 7 dni roboczych od zawarcia umowy przekaże Zamawiającemu kosztorys ofertowy w oparciu o który zostało wyliczone wynagrodzenie Wykonawcy, opracowany metodą kalkulacji uproszczonej.
Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie przed złożeniem oferty.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

06.10.2020 | 11:30


» Location

ul. Kościuszki 76
Pajęczno 98-330
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Starostwo Powiatowe w Pajęcznie
ul. Kościuszki 76
Pajęczno 98-330
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in