OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWLANO–WYKONAWCZYCH DOTYCZĄCYCH PRZEBUDOWY INFRASTRUKTURY DROGOWEJ ZLOKALIZOWANEJ W CIĄGACH DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU NOWODWORSKIEGO Z SIEDZIBĄ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług projektowych w zakresie opracowania dokumentacji budowlano-wykonawczych dotyczących przebudowy infrastruktury drogowej zlokalizowanej w ciągach dróg powiatowych na terenie powiatu nowodworskiego z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim.

Zadanie to obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla trzech obiektów mostowych (jeden zlokalizowany w ciągu drogi powiatowej nr 2427W w miejscowości Chlebiotki oraz dwa zlokalizowane w ciągu drogi powiatowej nr 4134W w miejscowości Górki) oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 2431W (ul. Paderewskiego, ul. Morawicza w Nowym Dworze Mazowieckim).

Informacje uzupełniające:
1) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – zamówienie zostało podzielone na cztery części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na jedną, dwie, trzy lub cztery części, zgodnie z wyborem Wykonawcy. Zamawiający nie zastrzega maksymalnej liczby części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy.
2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3) Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
4) Zamawiający nie zastrzega, iż o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie podmioty,
o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.
5) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym odpowiednio załącznik nr 2 (część 1-3) oraz załącznik nr 3 (część 4) do SIWZ.
6) Zamawiający w żadnej z części zamówienia nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.


Dla każdego z w/w obiektów przygotowana zostanie odrębna dokumentacja projektowa. W związku z powyższym, zamówienie niniejsze podzielone jest na następujące części:

Część 1: „Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dotyczącej przebudowy obiektu mostowego
o JNI 35000568 zlokalizowanego nad rzeką Nasielna w ciągu drogi powiatowej nr 2427W
w miejscowości Chlebiotki, gmina Nasielsk”

Część 2: „Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dotyczącej przebudowy obiektu mostowego
o JNI 31000401 nad kanałem R9 w ciągu drogi powiatowej nr 4134W w miejscowości Górki,
gmina Leoncin”

Część 3: „Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dotyczącej przebudowy obiektu mostowego
o JNI 31000402 nad kanałem Łasica w ciągu drogi powiatowej nr 4134W w miejscowości Górki, gmina Leoncin”

Część 4: „Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 2431W (ul. Paderewskiego, ul. Morawicza) w zakresie montażu sygnalizacji świetlnej wraz ze stałą i czasową organizacją ruchu na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2431W (na odcinku ul. Morawicza) z drogami gminnymi – ul. Jarzębinową i ul. Miłą w Nowym Dworze Mazowieckim”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

28.09.2020 | 10:00


» Location

ul. Ignacego Paderewskiego 1B
Nowy Dwór Mazowiecki 05-100
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Design services

» Buyer data

Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
Nowy Dwór Mazowiecki 05-100
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in